Izpitno obdobje v času COVID-19

Navodila in smernice

DownloadVarnostni protokoli za izvedbo pisnega preverjanja in ocenjevanja znanja v prostorih EPF

Splošni preventivni ukrepi in pogoji za izvajanje pisnih izpitov

Preverjanja in ocenjevanja znanja v poletnem izpitnem obdobju študijskega leta 2019/2020, se v največji možni meri izvedejo na daljavo.

Izvedba preverjanja znanja v prostorih Ekonomsko-poslovne fakultete je dovoljena zgolj za pisne izpite razpisane v izpitnem obdobju, kadar je narava izpita takšna, da je opravljanje izpitov v prostorih fakultete nujno.

Izvedba ustnih izpitov na fakulteti ni dovoljena. Ustni izpiti se lahko izvedejo izključno le na daljavo, z orodjem MS Teams in v skladu s Smernicami o izvedbi preverjanja in ocenjevanja znanja na daljavo.

Posamezni izpiti se lahko v predavalnici fakultete nadzorovano izvedejo ob upoštevanju splošnih preventivnih ukrepov in priporočil za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2 (COVID-19) ter ostalih omejitvenih ukrepov Vlade RS, navodil in priporočil NIJZ ter navodil Univerze v Mariboru. 

Splošni preventivni in specifični ukrepi za preprečevanje okužbe z virusom SARS‐CoV‐2 (Covid‐19)

Priporočila:

 • izogibamo se tesnih stikov z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni in upoštevamo varno razdaljo vsaj 1,5 metra do vseh drugih;
 • v zaprtem prostoru uporabljamo zaščitno masko ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela (šal, ruta ali podobne oblike zaščite, ki prekrijejo nos in usta). O pravilni uporabi zaščitnih mask na spletnem naslovu https://www.nijz.si/sl/splosna‐uporaba‐zascitnih‐mask);
 • redno in temeljito si umivamo roke z milom in vodo. Več o pravilnem umivanju rok https://www.nijz.si/sl/oznake/higiena‐rok);
 • v primeru, ko voda in milo nista dostopna, za razkuževanje rok uporabimo namensko razkužilo za roke. Vsebnost etanola v razkužilu za roke naj bo najmanj 60 %. Razkužilo za roke je namenjeno samo zunanji uporabi. Sredstva za čiščenje/razkuževanje površin niso namenjena čiščenju/razkuževanju kože;
 • v primeru, ko voda in milo nista dostopna, za razkuževanje rok uporabimo namensko razkužilo za roke. Vsebnost etanola v razkužilu za roke naj bo najmanj 60 %. Razkužilo za roke je namenjeno samo zunanji uporabi. Sredstva za čiščenje/razkuževanje površin niso namenjena čiščenju/razkuževanju kože;
 • roke si je potrebno razkužiti tudi pred in po dotikanju gradiva, s katerim rokuje več oseb;
 • ne dotikamo se obraza (oči, nosu in ust) z nečistimi/neumitimi rokami;
 • v primeru, da zbolimo, ostanemo doma in se po telefonu posvetujemo s svojim izbranim zdravnikom ter upoštevamo njegova navodila;
 • upoštevamo pravila higiene kašlja, papirnat robček po vsaki uporabi odvržemo med odpadke in si nato umijemo roke z milom ter vodo;
 • razkuževanje predmetov in površin, ko skupina zapusti prostor;
 • redno zračenje prostorov, v katerih se izvajajo izpiti;
 • osebe odgovorne za izvedbo izpitov, morajo biti seznanjene s priporočili glede preprečevanja širjenja nalezljive bolezni (navodila Univerze v Mariboru, navodila NIJZ, ostala navodila, povezana z varno izvedbo pedagoškega procesa);
 • ostala priporočila NIJZ (www.nijz.si)

 

 

Prostori namenjeni izvajanju pisnih izpitov

Prostori namenjeni izvajanju pisnih izpitov na Ekonomsko-poslovni fakulteti se nahajajo izključno v stavbi na Razlagovi ulici 14. Za zagotavljanje varnostnih ukrepov in zaradi ukrepov za preprečevanje okužb, so kapacitete predavalnic za izvedbo preverjanja znanja prilagojene glede na največje dovoljeno število prisotnih študentov v predavalnici.

V predavalnicah je vidno označeno
, kje se študenti lahko posedejo. Izvajalec izpitnega roka študente po potrebi opozori, da se lahko posedejo le na označene sedeže v predavalnici. 

Študenti predavalnice med potekom izpita ne smejo zapuščati.
 

Predavalnica se zrači ves čas izvajanja izpita
 (odprta okna).

Po zaključenem pisanju izpita čistilke očistijo in razkužijo vse kontaktne površine in predmet
i v predavalnici.

Podatki o največjem dovoljenem številu študentov v posameznih predavalnicah 
Ekonomsko-poslovne fakultete, namenjenih izvajanju pisnih izpitov 

 

Predavalnica 

Št. sedežev 

Največje dovoljeno št. študentov ob upoštevanju 1,5 m razdalje in vmesne proste vrste 

P 1.4 

160 

38 

P 1.5 

131 

27 

P 2.7 

131 

27 

P 2.8 

62 

12 

P 0.1 

60 

12 

P 0.2 

60 

12 

P 0.3 

60 

12 

R 0.1 

24 

10 

Čas izvedbe izpitov

Čas trajanja izpitov je omejen na 60 minut.

Po zaključku izpita morajo študenti zapustiti predavalnico, da se ta lahko pripravi za naslednji izpit.  

Rokovanje z izpitnimi polami

Izvajalec izpitnega roka na začetek izpitne pole vključi izjavo o zdravstvenem stanju študenta, ki mora biti sestavni del pole (vključite tekst in podpis).

Izpitne pole se natisnejo vsaj 24 ur pred pričetkom izpita in se shranijo v prazno škatlo za papir, v prostor, ki zagotavlja tajnost izpitnega gradiva.

Izvajalec izpita vstopi v prostor izvedbe izpita 15 minut pred pričetkom termina izpita in razdeli izpitne pole na mesta, ki so predvidena za sedenje (brezkontaktna razdelitev izpitnih pol).

V kolikor se v istem prostoru hkrati izvajajo izpiti za različne učne enote, izvajalec izpita poskrbi za ustrezno razporeditev in razdelitev izpitnih nalog med študente.

Po zaključku pisanja študenti zapuščajo prostor drug za drugim (na način, kot so zasedali svoja mesta pred pričetkom izpita) in na poti iz prostora pisanja odložijo izpitno polo v kartonasto škatlo za papir (isto, v kateri so bile izpitne pole shranjene pred izpitom).

Izvajalec izpita oziroma nadzorna oseba izpita odnese škatlo in jo odloži na varno mesto za 24 ur.

Obveščanje študentov o izpitnih rokih

Študenti morajo biti pravočasno obveščeni o:

 • načinu izvedbe vsakega posameznega izpita (o tem, ali se bo posamezni izpit izvedel na daljavo ali v prostorih fakultete, obvesti Služba za študentske in študijske zadeve študente najkasneje do 1. 6. 2020);
 • razporeditvi študentov po dnevih, urah, prostorih in zbirnem mestu pred fakulteto, o čemer študente in izvajalce izpitnih rokov obvesti Služba za študentske in študijske zadeve preko AIPS-a, po elektronski pošti in objavi na spletni strani fakultete, vsaj 2 dni pred izvedbo izpitnega roka);
 • ustrezni opremi in zahtevanih/dovoljenih pripomočkih, ki jih lahko uporabljajo pri pisanju izpita (študente obvesti izvajalec izpitnega roka);
 • protokolu prihoda v stavbo, odhoda iz stavbe ter v in iz predavalnice, protokolu izvedbe izpitnega roka, nošenju zaščitne maske, razkuževanju rok, upoštevanju vseh varovalnih ukrepov (obvesti Služba za študentske in študijske zadeve po elektronski pošti in objavi na spletni strani fakultete).
 • Za obveščanje študentov se uporabljajo utečeni kanali za posredovanje informacij – spletna stran fakultete, elektronska pošta, obvestila v spletnem AIPS za študente, Moodle, MS Teams, spremljanje podatkov v aplikaciji za študente https://mojportal.um.si   

Varnostni protokol udeležbe na izpitnem roku

Pravica do udeležbe na izpitnem roku

Izpitnega roka v prostorih Ekonomsko-poslovne fakultete se lahko udeležijo le popolnoma zdravi študenti, ki so na razpisan izpitni rok tudi uradno prijavljeni v AIPS‐u.Vstop v fakulteto

Vstop v fakulteto je dovoljen le v spremstvu
izvajalca izpitnega roka oziroma druge osebe določene za sprejem in usmerjanje študentov. Prosto gibanje in zadrževanje v stavbi Ekonomsko-poslovne fakultete ni dovoljeno.

Prijavljeni študenti izpitnega roka se zberejo, ob upoštevanju varnostne razdalje 1,5 m, na ploščadi pred glavnim vhodom v fakulteto (Razlagova ulica 14) in sicer največ 15 minut pred uro posameznega izpitnega roka, kjer počakajo na izvajalca izpitnega roka oziroma drugo osebo določeno za sprejem in usmerjanje študentov.

Izvajalec izpitnega roka oziroma druga oseba določena za sprejem in usmerjanje študentov 10 minut pred predvidenim terminom izvedbe izpita, prijavljene študente izpitnega roka vodi do predavalnice, v kateri bo potekal izpit.

Študenti morajo upoštevati varnostno razdaljo (1,5 m) in ostale varovalne ukrepe za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni – razkužene roke, nošnja zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela (šal, ruta ali podobne oblike zaščite, ki prekrijejo nos in usta). Pri hoji po prostorih fakultete se je potrebno držati desne stene hodnika v smeri hoje. Zaščitne maske ali druge vrste zaščite ustnega in nosnega predela si priskrbi študent sam.

Razkuževanje rok je obvezno ob vstopu v fakulteto oziroma v predavalnico, kjer so nameščeni razkuževalniki.

Pri vstopu v fakulteto in ves čas gibanja po njej je obvezna zaščita ustnega in nosnega predela. Vstop v fakulteto in v predavalnico brez nošenja zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela (šal, ruta ali podobne oblike zaščite, ki prekrijejo nos in usta), ni dovoljen.

Med izvajanjem izpita, v času ko in dokler vsi študenti sedijo na svojih mestih v predavalnici, zaščita ustnega in nosnega predela z masko ali drugo obliko zaščite je obvezna. Vstop v predavalnico

Študenti v predavalnico in iz nje vstopajo/izstopajo izključno le organizirano (zapovrstjo in postopoma), ob navzočnosti izvajalca izpitnega roka oziroma druge osebe določene za sprejem in usmerjanje študentov.


Za zagotavljanje varnostnih ukrepov, so predavalnice za izvedbo preverjanja znanja prilagojene glede na največje dovoljeno število prisotnih študentov v predavalnici.

V predavalnicah je vidno označeno, kje se študenti lahko posedejo. Odstranjevanje ali premeščanje oznak ni dovoljeno.

Študenti se posedajo tako, da najprej zasedejo mesta v prvi vrsti, nato zasedejo mesta v naslednji dovoljeni vrsti itd. Na enak način študenti tudi zapustijo svoja mesta, ko je izpit zaključen.Potek izpitnega roka

Študenti imajo izpitne pole razdeljene na mestih, ki so predvidena in dovoljena za sedenje.

Študenti morajo s seboj imeti svoje pisalo in ostale potrebščine, ki so, po navodilu izvajalca izpita, potrebne pri izvedbi izpitnega roka.

Posojanje pisal in predpisanih pripomočkov med študenti ni dovoljeno.

Študenti položijo študentsko izkaznico na skrajni rob mize ob prehodu, da lahko izvajalec izpita oz. nadzorna oseba brezstično preveri identiteto študentov in upravičenost k pristopu na izpit.

Študenti ob pričetku izpita podpišejo izjavo, s katero jamčijo, da je njihovo zdravje skladno s pravili za preprečevanje širjenja okužbe s SARS‐CoV‐2.

V kolikor kateri izmed študentov kaže znake bolezni, ima izvajalec izpita oz. nadzorna oseba izpitnega roka od njega pravico zahtevati, da nemudoma zapusti prostor. V takšnem primeru se nato študenta od izpitnega roka odjavi.

Čas pisanja izpita je omejen. V primeru, da študent s pisanjem zaključi prej kot v času, namenjenem pisanju, počaka, da s pisanjem zaključijo tudi drugi študenti.

Študenti predavalnice med potekom izpita ne smejo zapuščati.

Po zaključku pisanja študenti zapuščajo prostor drug za drugim (na način, kot so zasedali svoja mesta pred pričetkom izpita) in na poti iz prostora pisanja odložijo test v za ta namen pripravljeno škatlo.

Prostor se zrači ves čas izvajanja izpita.

Po zaključenem pisanju izpita čistilke očistijo in razkužijo vse kontaktne površine in predmete v predavalnici.Odhod iz predavalnice in fakultete

Po zaključenem izpitu izvajalec izpita oziroma druga oseba določena za sprejem in usmerjanje študentov spremlja študente iz predavalnice do izhoda fakultete v enakem redu, kot ob prihodu, ob upoštevanju varnostne razdalje (razdalja med posamezniki 1,5 m). Pri hoji se je potrebno držati desne stene hodnika v smeri hoje.

Zadrževanje na hodnikih fakultete ali pred fakulteto ni dovoljeno.Postopanje v primeru simptomov oziroma znakov akutne okužbe dihal

V primeru, če študent kaže znake akutne okužbe dihal (npr. povišana telesna temperatura, kašelj, težko dihanje), pristop k izpitu v prostorih fakultete ni dovoljen.
Študent v takšnem primeru po telefonu pokliče svojega izbranega zdravnika in se posvetuje glede svojega zdravstvenega stanja ter zdravljenja.  

Ostala določila protokola

Upoštevanje varovalnih ukrepov

Zaposleni in študenti so pri aktivnostih, ki se izvajajo v prostorih Ekonomsko-poslovne fakultete, dolžni upoštevati veljavne varnostne protokole fakultete.

Priporoča se sprotno spremljanje varovalnih ukrepov za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni na spletnih straneh ministrstva, pristojnega za zdravje, Nacionalnega inštituta za javno zdravje in podatke na spletnih straneh Univerze v Mariboru.Veljavnost varnostnega protokola

Ta protokol velja od 1. 6. 2020 do preklica. V primerih, ki jih ta protokol ne zajema ali v kolikor je v nasprotju s kogentnimi predpisi, se upoštevajo navodila pristojnih organov in določbe relevantne zakonodaje ter interni predpisi Univerze v Mariboru.

Dokumenti


Razporedi in izvedbe izpitov

,  Obvestila za študente ustvaril/-a PR EPF

Spoštovani študenti,prosimo vas, da skrbite za svoje zdravje in zdravje vseh, s katerimi pridete v stik, tako da upoštevate vse zaščitne ukrepe, ki so...

,  Obvestila za študente ustvaril/-a PR EPF

Izpitov v prostorih Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru se lahko udeležijo le popolnoma zdravi študenti, ki so na razpisan izpitni rok...

,  Obvestila za študente ustvaril/-a Gregor Božič

Spoštovani, Obveščamo vas, da bodo izpitni roki za spremenjene predmete skladno s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja na UM razpisani...