Izpitno obdobje v času COVID-19

Navodila in smernice

DownloadVarnostni protokoli za izvedbo pisnega preverjanja in ocenjevanja znanja v prostorih EPF

Splošni preventivni ukrepi in pogoji za izvajanje pisnih izpitov

Preverjanja in ocenjevanja znanja v poletnem in jesenskem izpitnem obdobju študijskega leta 2020/2021, se v največji možni meri izvedejo na daljavo.

Izvedba preverjanja znanja v prostorih Ekonomsko-poslovne fakultete je dovoljena zgolj za pisne izpite razpisane v izpitnem obdobju, če so nosilci učnih enot opredelili, da se izpiti izvedejo v predavalnicah. 

Za manjše skupine študentov je po presoji nosilca predmeta možna izvedba ustnega izpita tudi v prostorih fakultete, pri čemer mora nosilec predmeta pripraviti časovni razpored študentov za opravljanje ustnega izpita, tako, da bodo preprečeni tesni stiki med študenti ter upoštevani ostali preventivni ukrepi in priporočila, navedeni v tem protokolu.

Posamezni izpiti se lahko v prostorih fakultete nadzorovano izvedejo ob upoštevanju splošnih preventivnih ukrepov in priporočil za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2 (COVID-19) ter ostalih omejitvenih ukrepov Vlade RS, navodil in priporočil NIJZ ter navodil Univerze v Mariboru.

Splošni preventivni in specifični ukrepi za preprečevanje okužbe z virusom SARS‐CoV‐2 (Covid‐19)  

Priporočila: 

 • izogibamo se tesnih stikov z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni in upoštevamo varno razdaljo vsaj 1,5 metra do vseh drugih; 
 • v zaprtem prostoru uporabljamo zaščitno masko. O pravilni uporabi zaščitnih mask na spletnem naslovu https://www.nijz.si/sl/splosna-uporaba-zascitnih-mask); 
 • redno in temeljito si umivamo roke z milom in vodo. Več o pravilnem umivanju rok https://www.nijz.si/sl/oznake/higiena-rok); 
 • v primeru, ko voda in milo nista dostopna, za razkuževanje rok uporabimo namensko razkužilo za roke. Vsebnost etanola v razkužilu za roke naj bo najmanj 60 %. Razkužilo za roke je namenjeno samo zunanji uporabi. Sredstva za čiščenje/razkuževanje površin niso namenjena čiščenju/razkuževanju kože; 
 • roke si je potrebno razkužiti tudi pred in po dotikanju gradiva, s katerim rokuje več oseb; 
 • ne dotikamo se obraza (oči, nosu in ust) z nečistimi/neumitimi rokami; 
 • v primeru, da zbolimo, ostanemo doma in se po telefonu posvetujemo s svojim izbranim zdravnikom ter upoštevamo njegova navodila; 
 • upoštevamo pravila higiene kašlja, 
 • papirnat robček po vsaki uporabi odvržemo med odpadke in si nato umijemo roke z milom ter vodo; 
 • razkuževanje predmetov in površin, ko skupina zapusti prostor;
 • redno zračenje prostorov, v katerih se izvajajo izpiti;
 • osebe odgovorne za izvedbo izpitov, morajo biti seznanjene s priporočili glede preprečevanja širjenja nalezljive bolezni (navodila Univerze v Mariboru, navodila NIJZ, ostala navodila, povezana z varno izvedbo pedagoškega procesa); 
 • ostala priporočila NIJZ (www.nijz.si

Prostori namenjeni izvajanju pisnih izpitov

 

Prostori namenjeni izvajanju pisnih izpitov na Ekonomsko-poslovni fakulteti se nahajajo v stavbah na Razlagovi ulici 14 in Razlagovi ulici 20. Za zagotavljanje varnostnih ukrepov in zaradi ukrepov za preprečevanje okužb, so kapacitete predavalnic za izvedbo preverjanja znanja prilagojene glede na največje dovoljeno število prisotnih študentov v predavalnici. 

V predavalnicah je vidno označeno, kje se študenti lahko posedejo. Izvajalec izpitnega roka študente po potrebi opozori, da se lahko posedejo le na označene sedeže v predavalnici. 

Študenti predavalnice med potekom izpita ne smejo zapuščati. 

Predavalnica se zrači ves čas izvajanja izpita (odprta okna). 

Po zaključenem pisanju izpita čistilke očistijo in razkužijo vse kontaktne površine in predmeti v predavalnici.  

Podatki o največjem dovoljenem številu študentov v posameznih predavalnicah Ekonomsko-poslovne fakultete, namenjenih izvajanju pisnih izpitov: 

Predavalnica

Št. sedežev

Največje dovoljeno št. študentov ob upoštevanju 1,5 m razdalje in vmesne proste vrste

PA

185

32

PB

265

49

P 1.4

160

38

P 1.5

131

27

P 2.7

131

27

P 2.8

62

12

P 0.1

60

12

P 0.2

60

12

P 0.3

60

12

R 0.1

24

10

R 0.2

24

10

R 0.3

24

10

R 0.4

36

9

R 0.5

36

10

 

 

Čas izvedbe izpitov

Čas trajanja izpitov je omejen na 60 minut.

Po zaključku izpita morajo študenti zapustiti predavalnico, da se ta lahko pripravi za naslednji izpit.  

Rokovanje z izpitnimi polami

Izvajalec izpitnega roka na začetek izpitne pole vključi izjavo o zdravstvenem stanju študenta, ki mora biti sestavni del pole (vključite tekst in podpis). 

Izpitne pole se natisnejo vsaj 24 ur pred pričetkom izpita in se shranijo v prazno škatlo za papir, v prostor, ki zagotavlja tajnost izpitnega gradiva.

Izvajalec izpita izpitne naloge nastavi na prvo mizo v predavalnici. Študent ob vstopu v predavalnico vzame izpitno nalogo in sede na označeno mesto. 

V kolikor se v istem prostoru hkrati izvajajo izpiti za različne učne enote, izvajalec izpita poskrbi za ustrezno razporeditev in razdelitev izpitnih nalog med študente.

Po zaključku pisanja študenti zapuščajo prostor drug za drugim (na način, kot so zasedali svoja mesta pred pričetkom izpita) in na poti iz prostora pisanja odložijo izpitno polo v kartonasto škatlo za papir (isto, v kateri so bile izpitne pole shranjene pred izpitom). 

Izvajalec izpita oziroma nadzorna oseba izpita odnese škatlo in jo odloži na varno mesto za 24 ur.

Obveščanje študentov o izpitnih rokih

Študenti morajo biti pravočasno obveščeni o: 

 • načinu izvedbe vsakega posameznega izpita (o tem, ali se bo posamezni izpit izvedel na daljavo ali v prostorih fakultete, obvesti Služba za študentske in študijske zadeve študente najkasneje do 11. 6. 2021); 
 • razporeditvi študentov po dnevih, urah in prostorih Služba za študentske in študijske zadeve objavi na portalu fakultete, kjer so preostale informacije o izpitnem obdobju, vsaj 2 dni pred izvedbo izpitnega roka;
 • ustrezni opremi in zahtevanih/dovoljenih pripomočkih, ki jih lahko uporabljajo pri pisanju izpita (študente obvesti izvajalec izpitnega roka);
 • protokolu prihoda v stavbo, odhoda iz stavbe ter v in iz predavalnice, protokolu izvedbe izpitnega roka, nošenju zaščitne maske, razkuževanju rok, upoštevanju vseh varovalnih ukrepov (obvesti Služba za študentske in študijske zadeve po elektronski pošti in objavi na spletni strani fakultete). 

Za obveščanje študentov se uporabljajo utečeni kanali za posredovanje informacij – spletna stran fakultete, elektronska pošta, obvestila v spletnem AIPS za študente, Moodle, MS Teams, spremljanje podatkov v aplikaciji za študente https://mojportal.um.si.  

Varnostni protokol udeležbe na izpitnem roku

Pravica do udeležbe na izpitnem roku 
Izpitnega roka v prostorih Ekonomsko-poslovne fakultete se lahko udeležijo le popolnoma zdravi študenti, ki so na razpisan izpitni rok tudi uradno prijavljeni v AIPS‐u. 


Vstop v fakulteto 
Prijavljeni študenti izpitnega roka, ob upoštevanju varnostne razdalje 1,5 m, vstopijo v predavalnico, v kateri bo izveden izpit (Razlagova ulica 14 ali Razlagova ulica 20) in sicer največ 5 minut pred uro posameznega izpitnega roka, kjer s prve mize vzamejo izpitne pole in se posedejo na označene sedeže.

Študenti morajo upoštevati varnostno razdaljo (1,5 m) in ostale varovalne ukrepe za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni – razkužene roke, uporaba zaščitne maske. Pri hoji po prostorih fakultete se je potrebno držati desne stene hodnika v smeri hoje. Zaščitne maske ali druge vrste zaščite ustnega in nosnega predela si priskrbi študent sam. 

Razkuževanje rok je obvezno ob vstopu v fakulteto oziroma v predavalnico, kjer so nameščeni razkuževalniki. 

Pri vstopu v fakulteto in ves čas gibanja po njej in med izvajanjem izpita je obvezna zaščita ustnega in nosnega predela. Vstop v fakulteto in v predavalnico brez nošenja zaščitne maske, ni dovoljen. 


Vstop v predavalnico 

Študenti v predavalnico in iz nje vstopajo/izstopajo zapovrstjo in postopoma, ob upoštevanju varnostne razdalje 1,5 m.

Za zagotavljanje varnostnih ukrepov, so predavalnice za izvedbo preverjanja znanja prilagojene glede na največje dovoljeno število prisotnih študentov v predavalnici.

V predavalnicah je vidno označeno, kje se študenti lahko posedejo. Odstranjevanje ali premeščanje oznak ni dovoljeno.

Študenti se posedajo tako, da najprej zasedejo mesta v prvi vrsti, nato zasedejo mesta v naslednji dovoljeni vrsti itd. Na enak način študenti tudi zapustijo svoja mesta, ko je izpit zaključen. 


Potek izpitnega roka  

Študenti imajo izpitne pole razdeljene na mestih, ki so predvidena in dovoljena za sedenje.

Študenti morajo s seboj imeti svoje pisalo in ostale potrebščine, ki so, po navodilu izvajalca izpita, potrebne pri izvedbi izpitnega roka. 

Posojanje pisal in predpisanih pripomočkov med študenti ni dovoljeno.  

Študenti položijo študentsko izkaznico na skrajni rob mize ob prehodu, da lahko izvajalec izpita oz. nadzorna oseba brezstično preveri identiteto študentov in upravičenost k pristopu na izpit. 

Študenti ob pričetku izpita podpišejo izjavo, s katero jamčijo, da je njihovo zdravje skladno s pravili za preprečevanje širjenja okužbe s SARS‐CoV‐2.

V kolikor kateri izmed študentov kaže znake bolezni, ima izvajalec izpita oz. nadzorna oseba izpitnega roka od njega pravico zahtevati, da nemudoma zapusti prostor. V takšnem primeru se nato študenta od izpitnega roka odjavi. 

Čas pisanja izpita je omejen na 60 minut.

Po zaključku pisanja študenti zapuščajo prostor drug za drugim (na način, kot so zasedali svoja mesta pred pričetkom izpita) in na poti iz prostora pisanja odložijo test v za ta namen pripravljeno kartonasto škatlo. 

Prostor se zrači ves čas izvajanja izpita.

Po zaključenem pisanju izpita čistilke očistijo in razkužijo vse kontaktne površine in predmete v predavalnici.  


Odhod iz predavalnice in fakultete  

Po zaključenem izpitu odidejo študenti do izhoda fakultete v enakem redu, kot ob prihodu, ob upoštevanju varnostne razdalje (razdalja med posamezniki 1,5 m). Pri hoji se je potrebno držati desne stene hodnika v smeri hoje. 

Po izpitu zapustite prostore fakultete.

Postopanje v primeru simptomov oziroma znakov akutne okužbe dihal 

V primeru, če študent kaže znake akutne okužbe dihal (npr. povišana telesna temperatura, kašelj, težko dihanje), pristop k izpitu v prostorih fakultete ni dovoljen. Študent v takšnem primeru po telefonu pokliče svojega izbranega zdravnika in se posvetuje glede svojega zdravstvenega stanja ter zdravljenja. 

Ostala določila protokola

Upoštevanje varovalnih ukrepov

Zaposleni in študenti so pri aktivnostih, ki se izvajajo v prostorih Ekonomsko-poslovne fakultete, dolžni upoštevati veljavne varnostne protokole fakultete.

Priporoča se sprotno spremljanje varovalnih ukrepov za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni na spletnih straneh ministrstva, pristojnega za zdravje, Nacionalnega inštituta za javno zdravje in podatke na spletnih straneh Univerze v Mariboru.


Veljavnost varnostnega protokola 

Ta protokol velja od 16. 6. 2021 do preklica. V primerih, ki jih ta protokol ne zajema ali v kolikor je v nasprotju s kogentnimi predpisi, se upoštevajo navodila pristojnih organov in določbe relevantne zakonodaje ter interni predpisi Univerze v Mariboru.

Obvestila vezana na izpitno obdobje v času COVID-19


Dokumenti


Razporedi in izvedbe izpitov

Ni novic za prikaz.