Vključevanje študentov v znanstvenoraziskovalno in projektno delo

Soavtorstvo člankov ali drugih znanstvenih prispevkov

Študentje lahko na različnih ravneh študija sodelujete s svojimi mentorji pri soavtorstvu člankov ali drugih znanstvenih prispevkov (znanstvene monografije, znanstveni prispevki na konferencah).
Takšno sodelovanje je možno v okviru:

 • vključevanja v znanstvenoraziskovalno in projektno delo izven predmetov študijskega programa,
 • mentorstva diplomskih magistrskih nalog in doktorskih disertacij in 
 • vključevanja v program za študente z nadpovprečnimi rezultati

O možnostih sodelovanja vas bodo obvestili vodje projekta ali mentorji.


Sodelovanje v raziskovalnih projektih

Na naši fakulteti potekajo različni projekti, v katere se lahko kot študentje vključite:

Doktorski študenti, katerih delovni mentorji so člani raziskovalnih programov, se lahko o sodelovanju v raziskovalnem programu dogovorite z vašimi mentorji in z vodji raziskovalnih programov ob vpisu na doktorski študij.

O možnosti vključevanja v druge projekte vas bodo obvestili(-e) vodje projektov.

Kontaktna oseba: Polonca Mlakar

Kontaktna oseba za doktorske študente: Tanja Koležnik Krašovic 


Laboratorijsko/terensko/drugo delo

Laboratorijsko delo študentov je možno v okviru projektov in raziskav, ki potekajo:

 • v laboratoriju za navidezno resničnost z opremo za raziskave človeškega odziva na situacije, predstavljene v navidezni resničnosti.
 • v finančnem laboratoriju.

O možnosti vključevanja v tovrstne projekte vas bodo obvestili vodje projektov, ki v procesu raziskovanja uporabljajo laboratorijsko opremo.

Kontaktni osebi: laboratorij za navidezno resničnost (prof. dr. Igor Perko), finančni laboratorij (prof. ddr. Timotej Jagrič) 


Sodelovanje v projektih z okoljem (ŠI:UM, ŠI:UM NOO, IŠRI:UM)

V tovrstnih projektih študenti skupaj s pedagoškim mentorjem in mentorjem iz podjetja ali organizacije rešujete praktične probleme za gospodarstvo in negospodarstvo. Na fakulteti in univerzi razpisujemo mesta za sodelovanje študentov v okviru naslednjih projektov:

 • Študentski izzivi (Z reševanjem Študentskih izzivov lokalnega okolja ter z uporabo inovativnega, problemskega in skupinskega pristopa se študentom omogoča ustrezno okolje za razvoj kompetenc, pridobivanje praktičnega znanja ter izkušenj. Študentje v interdisciplinarnih skupinah, pod vodstvom pedagoškega in delovnega mentorja, rešujejo izzive, s katerimi se srečujejo v podjetjih in drugih organizacijah. Izvedba projektnih nalog tako prinaša družbeno korist vsem vključenim ter kasnejšo možnost dolgoročnega sodelovanja. Študentje se v fazi prijavnega postopka lahko identificirajo kot iskalci novih znanj ter se vključijo v izvedbo projektnih predlogov.
 • Študentski izzivi NOO (V okviru aktivnosti NOO: »Reforma visokega šolstva za zelen in odporen prehod v Družbo 5.0« in v sklopu Pilotnega projekta »Enotna vstopna točka za delodajalce in inovativne oblike sodelovanja s študenti« so se izvajali Študentski izzivi Univerze v Mariboru (NOO) (ŠI:UM (NOO)). Aktivnosti se izvajajo z namenom spodbujanja sodelovanja in povezovanja visokošolskega sistema z okoljem, s poudarkom na vključevanju in obravnavanju vsebin digitalnega) in zelenega prehoda.
 • Projektno delo za pridobitev praktičnih izkušenj in znanj študentov v delovnem okolju (Na Univerzi v Mariboru so se do sedaj zaključile aktivnosti v okviru 39 projektov prijavljenih na javni razpis »Projektno delo za pridobitev praktičnih izkušenj in znanj študentov v delovnem okolju 2022/2023« (PDŠ UM 2022/2023). V okviru javnega razpisa se je spodbujalo sodelovanje in povezovanje visokošolskega sistema z okoljem (gospodarstvo ter negospodarstvo in neprofitni sektor v lokalnem in regionalnem okolju) ter izvajanje prožnih oblik učenja)
 • DEMOLA (Mreža DEMOLA spodbuja soustvarjanje dijakov, študentov, podjetij in visokošolskih ustanov. Podjetja pod okriljem Demole razpišejo projektne naloge, ki jih rešujejo skupine študentov in dijakov pod mentorstvom podjetij in raziskovalcev Univerze v Mariboru. Projektne naloge so zastavljene tako, da jih rešujejo multidisciplinarne ekipe študentov. Cilj projektne naloge je, da ekipa študentov, problem in idejo, zapisano na papirju, pretvori v delujoč prototip. Ekipam študentov je na voljo skupen prostor, kjer je možna izmenjava kreativnih idej med študenti in predstavniki podjetij ter Univerze v Mariboru.

O možnosti vključitve v projekte vas sproti obveščamo preko spletne strani in družbenih omrežij, ko so razpisi aktualni.

Kontaktna oseba: Polonca Mlakar 


Samostojni študentski projekti (na predlog in v izvedbi študenta, brez razpisa)

Projekti Študentskega sveta EPF

Ti projekti potekajo pod motom “Študenti za študente!” in spodbujajo  pomoč, sodelovanje, mreženje, družabno življenje, zdrav življenjski slog ter razvijajo veščine sodelovanja, timskega dela, medkulturnega razumevanja ter projektnega dela.

 1. Tutorstvo - Tutorji na fakulteti delujejo že vrsto let. V tem času se je sistem tutorstva že zelo dobro vzpostavil. Tutorji tako vsako leto preko skrbništva nad posamezno skupino 1. letnikov skrbijo za vključevanje brucev v fakulteto . Prav tako se vsako leto pred izpitnim obdobjem izvedejo tutorske priprave za različne predmete, tudi iz višjih letnikov.
 2. Sejem gradiva - S projektom želimo pomagati študentom, da lažje pridobijo gradivo, potrebno za opravljanje obveznosti, hkrati pa pomagamo tudi študentom, da predajo svoje gradivo, ki ga več ne bodo potrebovali. Na tak način pridejo študentje tudi do literature bolj poceni, kar je vsem študentom v interesu.
 3. Poizpitna zabava - Cilj projekta je sprostitev in nagrada za študente po napornem izpitnem obdobju in krepitev medfakultetnega povezovanja in sodelovanja. Poizpitna zabava že več let tradicionalno poteka na Štuku.
 4. Kako uspešno diplomirati- Zavedamo se, da priprava diplome ni mačji kašelj, zato za študente 3. letnikov ali absolventov, skratka za vse študente, ki so v postopku pisanja diplomskega dela, organiziramo delavnico, na kateri se jim podrobno predstavi celoten proces diplomiranja in izpolnjevanja potrebne dokumentacije v postopku diplomiranja.
 5. Dobrodelnost ŠS EPF - Vsako leto se trudimo biti dobrodelni in pomagamo tistim, ki pomoč najbolj potrebujejo. Povežemo se z eno ali več dobrodelnimi organizacijami in pripravimo akcijo prek socialnih omrežij in na fakulteti.
 6. Dan zdravja na EPF -  V mesecu aprilu organiziramo Dan zdravja na EPF. Na dan dogodka je študentom v avli fakultete na voljo sadje lokalnih pridelovalcev.
 7. Pridi, poglej in izberi -  Ekonomsko-poslovna fakulteta vsako leto v začetku junija organizira dan odprtih vrat za študente 1. letnikov, ki si ga lahko predstavljamo kot »interni informativni dan«. Na ta dan se predstavljajo vse posamezne usmeritve, ki si jih izbirajo študenti 1. letnikov ob vpisu v 2. letnik. Študentski svet in tutorji smo na ta dan na voljo študentom, da jim iz prve roke odgovorimo na vsa vprašanja glede usmeritev.
 8. Razlagova razlaga - Z brošuro Razlagova razlaga želimo tudi v tem letu podati brucem koristne informacije, ki jim bodo pomagale pri uvajanju v študijsko življenje na fakulteti. V brošuri zajamemo vse aktivnosti, ki jih lahko študenti UM zasledijo skozi študijsko leto.
 9. Vprašaj ne grizemo - Na projektu Vprašaj ne grizemo študente bruce v prvem tednu študijskega leta pozdravimo z manjšo dobrodošlico in jih usmerjamo po fakulteti ter jim nudimo odgovore na vprašanja.
 10. Business Evening with Erasmus Students - S projektom se želimo približati študentom, ki so na Erasmus izmenjavi na naši fakulteti, in jih hkrati povezati z našimi študenti. Vsako leto organiziramo predavanje strokovnjakov iz praske v angleškem jeziku. Po dogodku sledi še neformalno druženje slovenskih in tujih študentov.
 11. Brucovanje štirih fakultet - S projektom brucovanje vse nove bruce sprejmemo med svoje vrste in z dnem brucovanja postanejo naši kolegi in kolegice. Zabava je namenjena vsem brucem, vabljeni pa so tudi ostali študentje, ki si želijo malce sprostitve ob vstopu v študijski semester. Takšni projekti omogočajo študentom spoznati nove kolege, s katerimi se lahko povežejo tudi v sklopu študijske dejavnosti.
 12. Z znanjem po kariero -Vsako leto organiziramo delavnice na temo zaposlitvenega razgovora, pisanja življenjepisa in podobno, saj se nam zdi pomembno, da študentje prejmejo znanja s področij, ki so zelo pomembna pri oblikovanju kariere.
 13. Marketinški semafor -  Marketinški semafor je marketinška konferenca za študente naše fakultete, vsako leto z drugačno tematiko. Študenti Kluba za marketing na ta dogodek povabijo zanimive govorce, ki predstavijo področje, na katerem delajo, v avli pa potekajo različne aktivnosti.
 14. Veliki nasveti velikih mojstrov - Študentje radi prisluhnejo zgodbam uspešnih ljudi, ki delijo svoje metode, znanja in izkušnje, ki so jih pridobili na poti do uspeha, zato vsako leto povabimo strokovnjake iz znanih podjetij, da s študenti delijo svoje delovne izkušnje, znanje, jim predstavijo podjetje in tudi možnost zaposlitve.
 15. Predbožično druženje EPF - V predbožičnem času vsako leto študentom zagotovimo druženje. Organiziramo različne aktivnosti, na katerih se študentje lahko med seboj povežejo in se sprostijo.

O možnosti vključitve v projekte vas sproti obveščamo preko spletne strani in družbenih omrežij

Kontaktna oseba: prodekanica študentka – Pina Slaček 


Vključevanje v tekmovanja, mreže

Na fakulteti prirejamo več dogodkov in tekmovanj, kamor se lahko študentje vključite samostojno ali pod vodstvom mentorjev.

Tekmovanja, ki jih organiziramo na fakulteti za študente:

 • EPF Future Forge (S projektom EPF FutureForge se odzivamo na nekatere ključne izzive, ki zaznamujejo sedanjost in prihodnost naše fakultete. Eden izmed teh izzivov je okrepitev povezanosti fakultete in študijskih programov s podjetji in drugimi organizacijami ter širšim družbenim okoljem. V okviru prireditve poteka tekmovanje Media Magnet Hackaton ter Career MIX & Pitch FEST).
 • Podatkovni hackaton EPF
 • Marketinška dirka

Druga tekmovanja, kamor se pogosto vključujejo študenti EPF in jih organizirajo druge organizacije:

Na fakulteti delujeta tudi:

 • Klub za marketing EPF, ki omogoča mreženje študentov, ki jih zanima marketing in izvajanje marketinških aktivnosti.
 • Sekcija Mladih projektnih managerjev, ki združuje ambiciozne študente različnih področji, ki imajo željo pridobiti praktično znanje o vodenju in delu na projektih, ter podjetja, ki se želijo povezati z mladimi, zainteresiranimi za ustvarjanje in sodelovanje na praktičnih projektih.

O tekmovanjih, ki jih organiziramo sami, in o drugih tekmovanjih, vas na naši spletni strani in preko družbenih omrežij sproti obveščamo, ko so dogodki aktualni.

Kontaktna oseba: prodekanica študentka – Pina Slaček 


Mobilnost študentov z namenom praktičnega usposabljanja

Program Erasmus+ omogoča študentu, da del rednih študijskih obveznosti, na katerem koli programu oz. stopnji študija (vključujoč pripravo diplomskih, magistrskih ali doktorskih nalog), namesto na matični fakulteti opravi na partnerski instituciji v tujini. Več informacij najdete na povezavi: https://www.epf.um.si/mednarodna-dejavnost/mobilnost-studentov/erasmus-praksapripravnistvo-v-tujini/prijava/

V zvezi z možnostjo mobilnosti, boste obveščeni preko spletne strani in družbenih omrežij, ko bodo razpisi aktualni.

Kontaktna oseba: mag. Sanja Kocjan 


Strokovne ekskurzije (obisk potencialnih delovnih okolij, ipd.)

Strokovne ekskurzije za študente, v okviru katerih pripravimo obiske potencialnih delovnih okolij, organiziramo na ravni fakultete in na ravni kateder.

O možnosti prijav na strokovne ekskurzija vas obveščamo preko portala E-študij, spletne strani in družbenih omrežij, ko so prijave odprte.

Kontaktna oseba: predstojnik katedre ali koordinator na katedri, ki organizira strokovno ekskurzijo 


Organizacija okroglih miz/konferenc/kongresov/drugih strokovnih dogodkov

Na fakulteti vsako leto organiziramo mednarodno znanstveno konferenco in znanstvene konference v soorganizaciji z drugimi univerzami in organizacijami. Prav tako organiziramo vrsto okroglih miz in drugih strokovnih dogodkov. Študentje se lahko vključite v organizacijo.

Vsako leto na fakulteti:

 • Organiziramo mednarodno znanstveno konferenco in mednarodni teden - IWAC
 • Soorganiramo konferenco z Društvom ekonomistov.

Seznam mednarodnih znanstvenih konferenc v organizaciji in soorganizaciji najdete tukaj: https://www.epf.um.si/raziskovalna-dejavnost/konference/konference-epf/

O možnosti vključitve boste obveščeni s strani koordinatorja dogodka, ko se bo pričela organizacija.

Kontaktna oseba: mednarodna znanstvena konferenca (Sanja Kocijan), ostali dogodki - organizator 


Vključenost v testiranje raziskovalnih instrumentov, opreme

Na fakulteti omogočamo vključevanje študentov v testiranje naslednje raziskovalne opreme:

 • Oprema za raziskave človeškega odziva na situacije predstavljene v navidezni resničnosti
 • Finančni laboratorij

O možnostih sodelovanja vas bodo obvestili(-e) vodje raziskav.

Kontaktni osebi: laboratorij za navidezno resničnost (prof. dr. Igor Perko), finančni laboratorij (prof. dr. Timotej Jagrič)