Raziskovalna dejavnost

Kontakt

Prodekanica za raziskovalno dejavnostE-poštni naslov
prof. dr. Zdenka Ženkoraziskovanje.epf@um.si

 
Sodelavci v Službi za raziskovalno dejavnost in sodelovanje z gospodarstvom so zadolženi za izvajanje podpornih nalog v okviru znanstveno raziskovalnega dela, sodelovanja z gospodarstvom in promocijskih aktivnosti. V oddelku zagotavljamo administrativno-strokovno podporo raziskovalcem pri prijavljanju raziskovalnih projektov in oblikovanju različnih poročil. Navezujemo stike s sorodnimi inštitucijami na področju raziskovalne dejavnosti in vseživljenjskega učenja, izdelujemo poročila in analize o raziskovalnem delu in redno informiramo raziskovalce o novih razpisih na tem področju. 

Na Ekonomsko-poslovni fakulteti pedagoški delavci delajo na raziskovalnem področju v okviru raziskovalnih programov in projektov. Raziskovalni programi, temeljni projekti, aplikativni projekti in podoktorski projekti, CRP-i in drugi projekti so financirani s strani ARRS.

Raziskovalci delajo v okviru projektov, ki jih naročajo gospodarski subjekti. Znanstveno raziskovalno delo pa izvajajo tudi v okviru mednarodnih projektov.

Na Ekonomsko-poslovni fakulteti razvijamo raziskovalno dejavnost v okviru raziskovalnih programov, temeljnih in aplikativnih raziskav, ki jih financira proračun R. Slovenije. Raziskovalci se povezujejo tudi z raziskovalci iz tujine v okviru mednarodnih projektov. 

Svetovanje

Visokošolski učitelji, ki so hkrati vrhunski strokovnjaki, na Ekonomsko-poslovni fakulteti opravljajo svetovalno dejavnost na področjih projektnega managementa, gospodarskega prava, računovodstva in revizije, financ, bančništva, marketinga, informatike, razvoja kadrov, organizacije, logistike in managementa. Svoje svetovalno delo izvajajo v okviru inštitutov. Svetovalno delo se odvija v podjetjih, ki so najpogostejši naročniki teh storitev. Na ta način se vzpostavi tudi povezava med teorijo in prakso, saj se pri svetovalnem delu rešujejo konkretni problemi v podjetjih.

Člani službe