Poslanstvo in vizija

V procesu oblikovanja strategije EPF je Senat EPF UM decembra leta 2021 ustanovil Delovno skupino za pripravo strategije, ki je vključevala predstavnike vseh znanstvenih disciplin, ki jih gojimo na fakulteti, predstavnike študentov, predstavnike strokovnih služb ter deležnike zunanjega okolja. Temeljita in obsežna analiza izhodiščnega stanja, ki je bila pripravljena v okviru Delovne skupine, je temeljila na izvedenih samoevalvacijah fakultete in njenih študijskih programov, na izsledkih izvedene zunanje evalvacije UM s strani Nakvis-a, notranje evalvacije UM na fakulteti ter na izsledkih zunanjih evalvacij v postopkih mednarodnih akreditacij. Ti dokumenti delovne skupine, rezultati analize primerjalnega položaja fakultete s konkurenčnimi inštitucijami v okolju,  analiza zunanjega okolja ter strateške usmeritve Univerze v Mariboru, predstavljajo osnovo, na kateri je fakulteta pripravila Strategijo EPF UM za obdobje 2022-2030, skupaj z akcijskim načrtom EPF za obdobje 2022-2025.

Strateški razvojni dokumenti fakultete za obdobje od 2022 do 2030 temeljijo na globalnih raziskovalno-razvojnih trendih na področju ekonomsko-poslovnih in drugih ved ter na strateških razvojnih dokumentih Univerze v Mariboru, ki temeljijo na zavezi univerze k ustvarjalnemu povezovanju raziskovanja in izobraževanja, k vključevanju v reševanje družbenih izzivov v lokalnem in globalnem okolju, k skrbi za medsebojne odnose in ustvarjalno delovno okolje

V posodobitvi poslanstva Ekonomsko-poslovne fakultete, ki predstavlja izhodišče pripravljene strategije razvoja, smo upoštevali določila mednarodnih standardov kakovosti v okviru AACSB in zavezam k inovativnosti, upoštevanju načel trajnostnega razvoja  ter nenehnemu izboljševanju kakovosti v vseh naših aktivnostih in procesih.

V skladu s poslanstvom EPF UM in strateškimi razvojnimi izhodišči UM, sestavlja strategijo fakultete splet desetih strateških ciljev, usmerjenih v krepitev vključujočega, inovativnega in povezanega visokošolskega prostora, ki bo usposabljal aktivne, kritične in odgovorne posameznike, zagotavljal kakovost izobraževanja in raziskovanja, akademsko integriteto in skrbel za trajnostni razvoj družbe, s čemer sledimo usmeritvam Rimskega ministrskega komunikeja 2020 ter načelom Magna Charte Universitatum 2020. S tem sledimo tudi nacionalnim strateškim usmeritvam na področju razvoja visokega šolstva, opredeljenim v leta 2022 sprejeti Resoluciji o nacionalnem programu visokega šolstva v Sloveniji do leta 2030.

Senat Ekonomsko-poslovne fakultete UM je obravnaval in potrdil poslanstvo, vizijo, ključne vrednote, strateške usmeritve ter dokument Strategija EPF UM 2022-2030 in Akcijski načrt EPF UM 2022-2025, na svoji izredni seji dne 18. 11. 2022.

Poslanstvo

Ekonomsko-poslovna fakulteta s povezovanjem inovativnega raziskovanja in izobraževanja na področju ekonomskih in poslovnih ved prispeva k celostnemu razvoju posameznikov in k trajnostnemu razvoju gospodarstva in družbe v nacionalnem in širšem evropskem ter globalnem okolju.

Vizija

Vizija Ekonomsko-poslovne fakultete je biti na nacionalni in širši evropski ravni uveljavljena kot odlična raziskovalna, izobraževalna, razvojno usmerjena in globalno povezana ekonomsko-poslovna šola.

Ključne vrednote

  • Znanje in kritično razmišljanje

Na EPF ustvarjamo, širimo in uporabljamo interdisciplinarno in družbeno odgovorno znanje, ki ga uspešno prenašamo med študente, v akademsko in poslovno skupnost, tako na regionalni kot mednarodni ravni.

Zavedamo se, da je kritično razmišljanje temelj razvoja vsake družbe, zato ga spodbujamo in razvijamo v medosebnih odnosih, študijskih programih ter pri raziskovalnem in strokovnem delu.

  • Sodelovanje

Izobraževalna in raziskovalna dejavnost EPF temelji na večplastnem sodelovanju znotraj fakultete ter na odprtem dialogu s širšo skupnostjo. Uspešno sodelovanje temelji na zaupanju v neodvisno in nepristransko organizacijo znanja, ki gradi na verodostojnosti in etičnosti delovanja. S tem vzdržujemo trden most sodelovanja med fakulteto, študenti, regionalnim okoljem ter številnimi partnerji v Sloveniji in širše.

  • Osebna in družbena odgovornost

EPF vzpodbuja in nagrajuje odgovornost vsakega posameznika za odlično kakovost opravljenega pedagoškega, raziskovalnega, strokovnega in prostovoljnega dela v dobrobit študentov, zaposlenih ter širše družbe. Z aktivnostmi za osebnostno in intelektualno rast vseh interesnih skupin vzpodbujamo družbeno odgovoren način odločanja z globalnim pogledom na svet.

  • Trajnostno delovanje

V svojem delovanju na področju izobraževanja, raziskovanja ter strokovnega in družbenega dela upoštevamo ekonomske, družbene in okoljske vidike, zmanjšujemo negativne vplive na okolje, stremimo h gospodarski blaginji ter spodbujamo trajnostno ravnanje in družbeno odgovornost, s čimer prispevamo k dobremu počutju zaposlenih, študentov in pozitivnemu vplivu na širšo družbo.

  • Enakopravnost in demokratičnost

Na EPF si prizadevamo, da lahko vsak posameznik dela in se uči v vzdušju spoštovanja, dostojnosti in sprejetosti. Širimo kulturo sprejemanja raznolikosti in aktivno skrbimo za nemoteno vključevanje oseb s posebnimi potrebami. Duh odprtega dialoga z vsemi interesnimi skupinami pa je zagotovljen tudi z demokratičnimi in transparentnimi procesi za sprejemanje najpomembnejših odločitev.

  • Verodostojnost in etičnost delovanja

EPF zagotavlja odprto komunikacijo, transparentnost procesov ter jasno opredeljene odgovornosti, kar vzpodbuja etično delovanje in pomaga graditi verodostojnost institucije v mednarodnih okvirjih. 

  • Inovativnost in podjetnost

EPF aktivno sooblikuje univerzitetni inovacijski ekosistem in s tem prispeva k soustvarjanju pogojev za ustvarjalnost in uresničevanju inovativnih ekonomskih in poslovnih rešitev zaposlenih in študentov.

EPF spodbuja ustvarjalnost, inovativnost in podjetnost ter izobražuje posameznike, ki so s preudarnim prevzemanjem tveganj sposobni zaznavati in izkoriščati poslovne priložnosti v nacionalnem in mednarodnem okolju. Z aktivnim vključevanjem v podjetniški ekosistem te vrednote udejanjamo v praksi.

Strateške usmeritve 2022-2030

1. Organizacija
Organizacija fakultete zagotavlja uresničevanje poslanstva fakultete in gradi ugled fakultete na njenih dosežkih

2. Izobraževalna dejavnost
Študijski programi in vseživljenjsko izobraževanje, ki temeljijo na kakovosti in inovativnosti,naslavljajo trajnostne in družbeno odgovorne vidike in so skladni s spremembami  v poslovnem okolju ter potrebami

3. Znanstveno raziskovalno področje
Doseganje pomembnih in vplivnih raziskovalnih rezultatov, ki temeljijo na inovativnosti ter trajnostnem in družbeno odgovornem razvoju raziskovalnih področij fakultete.

4. Spodbudno delovno okolje

Zagotavljanje nenehne podpore  razvoju visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter zaposlenih v strokovnih službah in za ustvarjanje spodbudnega delovnega okolja.

5. Študenti

Prispevanje k celostnemu razvoju študentov in doseganje poslanstva fakultete v partnerskem sodelovanju s študenti.

6. Internacionalizacija
Krepitev prepoznavnosti fakultete v evropskem in v globalnem okolju, ki temelji na inovativnosti ter uresničevanju načel trajnosti v raziskovanju in izobraževanju.

7. Razvoj skozi sistem kakovosti
Krepitev kulture kakovosti kot temelja dolgoročno uspešnega delovanja in razvijanja fakultete.

8. Vpetost v okolje
Nadaljnja krepitev inovacijskega ekosistema, ki temelji na prenosu znanja v okolje in družbeno odgovornem delovanju fakultete, kar prispeva k trajnostnemu razvoju gospodarstva in širše družbe.

9. Prostorski razvoj in infrastruktura

Razvoj fakultetne infrastrukture, ki sledi potrebam uporabnikov in načelom trajnosti.

10. Informacijska podpora
Zviševanje digitalizacije fakultete ter krepitev informacijske podpore notranjemu in zunanjemu okolju fakultete.

Slogan

Začetek uspešne kariere!

Pridi po prava znanja – ustvari kariero!