Kakovost

EPF UM je zavezana h kakovosti, ki je definirana kot nenehen razvoj in izboljševanje na vseh področjih aktivnosti ter nenehno spodbujanje h kulturi kakovosti, z namenom soustvarjanja inovacijskega ekosistema, ki povezuje kakovostno raziskovanje in izobraževanje na področju ekonomskih in poslovnih ved. Udejanjanje politike kakovosti prispeva k celostnemu razvoju posameznikov,  k doseganju trajnostnih ciljev družbe z družbeno odgovornim razvojem gospodarstva in družbene skupnosti v nacionalnem in širšem evropskem ter globalnem okolju.

Samoevalvacija in Komisija za ocenjevanje kakovosti UM EPF

Komisija dela v skladu z Zakonom o visokem šolstvu, Statutom Univerze v Mariboru, Merili za spremljanje, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti visokošolskih zavodov, študijskih programov ter znanstveno-raziskovalnega, umetniškega in strokovnega dela in Pravilnikom o postopku samoevalvacije in evalvacije Univerze in njenih članic ter o sestavi in številu članov komisije za ocenjevanje kakovosti Univerze, upoštevajoč pri tem smernice, navodila in priporočila Senata Univerze v Mariboru ter ostalih splošnih aktov Univerze v Mariboru.

Družbena odgovornost

Na Ekonomsko-poslovni fakulteti smo zavezani družbeni odgovornosti in trajnostnemu razvoju na vseh področjih našega delovanja ter si prizadevamo za uresničevanje našega poslanstva v skladu s potrebami družbe in okolja. Naša predanost družbeni odgovornosti temelji na naslednjih ključnih načelih: izobraževanje za trajnostni razvoj, okoljska odgovornost ter sodelovanje z družbeno skupnostjo.

Mednarodne akreditacije

Pridobljena akreditacija AACSB, ECBE akreditacija programov EPF in ACBSP akreditacija so pomembne tako za fakulteto kot tudi za diplomante EPF, saj dajejo diplomam EPF še večji mednarodni pomen.

 

 

AACSB International - The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB)

European Council for Business Education (ECBE)

Accreditation Council for Business Schools and Programs (ACBSP)

PRME

Pobuda ''Načela za odgovorno poslovno izobraževanje (PRME)'' je globalna iniciativa, ki jo podpira Organizacija Združenih narodov in si prizadeva povečati trajnost v ekonomskih in poslovnih izobraževalnih programih. PRME spodbuja poslovne šole k zagotavljanju kompetenc bodočim voditeljem za doseganje gospodarskih, okoljskih in družbenih ciljev. Univerza v Mariboru, Ekonomska poslovna fakulteta (UM EPF), aktivno sodeluje v tej pobudi. Integrirali smo trajnost v učne načrte, spodbujamo raziskovanje ključnih trajnostnih izzivov s sodelovanjem z gospodarstvom in organizacijami civilne družbe ter zavezali smo se rednemu samo-ocenjevanju napredka skozi proces poročanja o napredku. UM EPF ostaja zvesta PRME in si prizadeva za trajnost in družbeno odgovornost v vseh svojih dejavnostih.