EPF in družbena odgovornost

Ekonomsko poslovna fakulteta se zaveda pomena družbene odgovornosti za uspešnost uresničevanja poslanstva in zastavljenih strateških usmeritev. V poslanstvu Ekonomsko-poslovne fakultete je izraženo njeno prizadevanje za celostni razvoj posameznika, med zastavljenimi strateškimi usmeritvami pa spodbujanje družbeno odgovornega ravnanja in delovanje po načelih stroke, moralno in etično.

Navedeno je skladno s širšimi razvojnimi usmeritvami Univerze v Mariboru: poslanstvom Univerze v Mariboru in strateškimi usmeritvami Trajnostne in družbeno odgovorne Univerze v Mariboru. Univerza v Mariboru in s tem tudi Ekonomsko-poslovna fakulteta stremita k ustvarjanju inovativnega okolja in učinkovite organizacije, ki naj prispevata k uravnoteženemu, trajnostnemu in družbeno odgovornemu razvoju univerze, mesta Maribor in celotne države, pa tudi širše. Z odkrivanjem in prenosom novih znanj Univerza v Mariboru predstavlja pozitiven zgled za družbeno odgovornost, model trajnostne in družbeno odgovorne univerze pa prispeva k boljšemu razumevanju odnosov med okoljskimi, gospodarskimi, socialnimi in etičnimi razsežnostmi trajnostnega razvoja.

Ekonomsko-poslovna fakulteta kot ena izmed članic Univerze v Mariboru zato spodbuja dolgoročno krepitev ozaveščenosti o družbeni odgovornosti tako študentov, visokošolskih učiteljev in strokovnih sodelavcev kot druge zainteresirane javnosti, na različne načine: z organiziranjem prireditev in kritičnega dialoga, konferenc, razprav, okroglih miz, delavnic, vabljenih predavanj, objavljanjem znanstveno-raziskovalnih in strokovnih del, vodenjem projektov, vključevanjem študentov v raziskovalno-razvojno in strokovno delo, s prenašanjem svojega poslanstva v stroko in gospodarsko okolje, nenehnim dvigovanjem svoje kakovosti ter z mnogimi drugimi aktivnostmi. 

Sledenje družbeni odgovornosti uresničujemo na Ekonomski-poslovni fakulteti med drugim tudi z nizom dogodkov o družbeni odgovornosti in trajnostnem razvoju, ki smo jih začeli organizirati v letu 2012. S tem želimo dati svoj pečat k razvoju in uveljavljanju družbene odgovornosti.

izr. prof. dr. Tjaša Štrukelj
predlagateljica in vodja projekta Ekonomsko-poslovna fakulteta in družbena odgovornost