Izjava o družbeni odgovornosti Ekonomske poslovne-fakultete Univerze v Mariboru

Na Ekonomsko-poslovni fakulteti smo zavezani družbeni odgovornosti in trajnostnemu razvoju na vseh področjih našega delovanja ter si prizadevamo za uresničevanje našega poslanstva v skladu s potrebami družbe in okolja. Zato s to Izjavo o družbeni odgovornosti izražamo naše zaveze in cilje na tem področju.

Naša predanost družbeni odgovornosti temelji na naslednjih ključnih načelih: izobraževanje za trajnostni razvoj, okoljska odgovornost ter sodelovanje z družbeno skupnostjo.

Izobraževanje študentov na naši fakulteti temelji o načelih trajnostnega razvoja in na pripravi študentov na izzive, s katerimi se sooča sodobno gospodarstvo. Spodbujamo raziskovanje na področju trajnostnega managementa in si prizadevamo za prenos teh znanj v prakso.

Zavedamo se vpliva naših dejavnosti na okolje in se zavzemamo za zmanjševanje negativnih vplivov ter spodbujanje trajnostnih praks. Spodbujamo energetsko učinkovitost, zmanjševanje porabe virov, ločeno zbiranje odpadkov ter promocijo trajnostne mobilnosti med člani fakultete.

Aktivno sodelujemo z lokalno skupnostjo in gospodarstvom, z namenom prispevati k njenemu razvoju, kot tudi s širšo družbeno skupnostjo, tudi v mednarodnem merilu. Skozi partnerstva in projekte si prizadevamo za prenos znanja, spodbujanje inovacij ter ustvarjanje pozitivnih družbenih učinkov.

Zavezujemo se, da bomo nenehno izboljševali naše delovanje in prakse v skladu z načeli družbene odgovornosti. Verjamemo, da je družbena odgovornost temeljni del naše poslovne identitete in da bomo skupaj s svojimi deležniki - študenti, zaposlenimi, partnerji in širšo skupnostjo ustvarili pozitivne spremembe v družbi.

Prof. dr. Polona Tominc
Dekanica
UM EPF