Športnikom prijazno izobraževanje

 

Certifikat Športnikom prijazno izobraževanje

 

Ekspertna skupina za certifikat Športnikom prijazno izobraževanje je na seji, dne 29.1.2019, sprejela sklep, da se izobraževalnim institucijam, med katerimi je tudi Univerza v Mariboru in s tem tudi Ekonomsko-poslovna fakulteta, ki zagotavljajo športnikom prijazno izobraževanje, skladno s Pravilnikom certifikata in na osnovi javnega poziva podeli certifikat Športnikom prijazno izobraževanje.

Pravice študentov s statusom športnika

  • Pravica do zmanjšanja obvezne prisotnosti in opravičene odsotnosti za študijske obveznosti v dogovoru z nosilcem predmeta, 
  • pravica do naknadnega opravljanja vaj, oddaje in predstavitve seminarskih nalog, sprotnega preverjanja znanja ipd.,
  • pravica do opravljanja izpitov izven razpisanih izpitnih rokov v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru,
  • pravica do ponavljanja letnika in izjemnega napredovanja v višji letnik ter podaljšanja absolventskega staža do enega leta zaradi opravičljivih razlogov ob izpolnjevanju pogojev, določenih s Statutom UM in študijskim programom.