Teme diplomskih del in nalog

Predmetna področja

 • Politika podjetja in strateški management,
 • Kultura in etika podjetja ter
 • Vodenja malega in srednje velikega podjetja.

Možne teme iz omenjenih predmetnih področij so navedene v nadaljevanju. Temo diplomskega dela ali dela diplomskega seminarja oz. dela diplomskega projekta lahko študent(ka) tudi predlaga in se o temi dogovori s potencialno mentorico.

Diplomsko delo ali delo diplomskega seminarja oz. delo diplomskega projekta je možno pripraviti na primeru enega ali več (mikro, malih, srednje velikih, velikih, družinskih, profitnih, neprofitnih itd.) podjetij, zato lahko isto temo v diplomskem delu ali delu diplomskega seminarja oz. delu diplomskega projekta obravnava več študentov.

Vsa podjetja:

 • Življenjsko okolje podjetja
 • Razvoj in rast podjetja
 • Poslovni proces podjetja s poudarkom na upravljalno-vodstvenem procesu podjetja
 • Podjetniška vizija kot izhodišče politiki podjetja
 • Politika podjetja
 • Planiranje politike podjetja
 • Raziskovalno-prognostični procesi in izhodišča za planiranje politike podjetja
 • Poslanstvo podjetja kot del politike podjetja
 • Smotri podjetja kot del politike podjetja
 • Temeljni cilji podjetja kot del politike podjetja
 • Vodila o poslanstvu in smotrih podjetja
 • Izrazne oblike politike podjetja
 • Pomen filozofije podjetja pri oblikovanju njegove politike podjetja
 • Kultura podjetja
 • Tipi kulture podjetja
 • Vplivni dejavniki na kulturo podjetja
 • Klima podjetja
 • Klima podjetja ter njegova rast in razvoj
 • Etika podjetja
 • Etične problemske ravni
 • Etična problemska razmerja
 • Podjetniške racionalnosti in uspešnost podjetja
 • Verodostojnost in uspešnost podjetja
 • Notranji in zunanji udeleženci podjetja
 • Razmerja med notranjimi in zunanjimi udeleženci podjetja
 • Interesi udeležencev podjetja in njihovo usklajevanje
 • Interesno usklajevanje in izbira politike podjetja
 • Pomen vrednot ključnih udeležencev podjetja pri oblikovanju politike podjetja
 • Proučevanje vrednot (udeležencev) podjetja kot izhodišče za planiranje politike podjetja
 • Pomen preučevanja podjetja pri oblikovanju politike podjetja
 • Proučevanje podjetja kot izhodišče za planiranje politike podjetja
 • Pomen preučevanja okolja podjetja pri oblikovanju politike podjetja
 • Proučevanje okolja kot izhodišče za planiranje politike podjetja
 • Vodenje pogajanj
 • Planiranje razvoja podjetja na ravni politike podjetja
 • Politično-interesni razvojni potenciali podjetja
 • Strateška poslovna področja in strateške poslovne enote podjetja
 • Segmentiranje strateških poslovnih področij podjetja
 • Splošne strategije podjetja
 • Temeljne strategije podjetja
 • Poslovne strategije podjetja
 • Iskanje strateških možnosti in strategij podjetja
 • Pomen preučevanja podjetja pri oblikovanju strategij podjetja
 • Proučevanje podjetja kot izhodišče za planiranje strategij podjetja
 • Metode za preučevanje podjetja pri planiranju strategij podjetja
 • Pomen preučevanja okolja podjetja pri oblikovanju strategij podjetja
 • Proučevanje okolja kot izhodišče za planiranje strategij podjetja
 • Metode za preučevanje okolja pri planiranju strategij podjetja
 • Pomen preučevanja podjetja in okolja pri oblikovanju strategij podjetja
 • Proučevanje podjetja in okolja kot izhodišče za planiranje strategij podjetja
 • Celovita presoja podjetja in okolja pri planiranju strategij podjetja
 • Metode za celovito presojo podjetja in okolja pri planiranju strategij podjetja
 • Metode za ekonomsko vrednotenje in izbiro strategij
 • Portfolio metoda
 • Uporaba portfolio metode v procesih planiranja razvoja podjetja
 • Metoda scenarija
 • Uporaba metode scenarija v procesih planiranja razvoja podjetja
 • Izrazne oblike planiranih strategij podjetja
 • Planiranje strategij podjetja (iskanje strateških možnosti in strategij, ekonomsko vrednotenje, program uresničitve)
 • Planiranje razvoja podjetja na ravni strateškega managementa
 • Programiranje uresničitve razvoja podjetja na ravni strateškega managementa
 • Strateški razvojni potenciali podjetja
 • Planiranje razvoja podjetja na ravni politike podjetja in strateškega managementa
 • Politično-interesni in strateški razvojni potenciali podjetja
 • Pogajanja v podjetju
 • Družbena odgovornost podjetja
 • Vpliv družbene odgovornosti podjetja na politiko podjetja
 • Vpliv družbene odgovornosti podjetja na strateški management podjetja

Mala in srednje velika podjetja:

 • Definicije malega in srednje velikega podjetja
 • Razlike med malimi in srednje velikimi ter velikimi podjetji
 • Dejavniki uspešnosti (ustanovitve) malega in srednje velikega podjetja
 • Posebnosti vodenja nalega in srednje velikega podjetja
 • Vpliv osebnostnih lastnosti na vodenje malega in srednje velikega podjetja
 • Politika malega in srednje velikega podjetja
 • Planiranje politike malega in srednje velikega podjetja
 • Strateške razvojne situacije malega in srednje velikega podjetja
 • Razvoj malega in srednje velikega podjetja
 • Planiranje razvoja malega in srednje velikega podjetja s poudarkom na ravni politike podjetja
 • Planiranje razvoja malega in srednje velikega podjetja s poudarkom na ravni strateškega managementa
 • Posebnosti družbene odgovornosti malega in srednje velikega podjetja

Družinska podjetja:

 • Prednosti in slabosti družinskih podjetij
 • Proučitev razvojnih značilnosti vzorca slovenskih družinskih podjetij
 • Vloga družine v družinskem podjetju
 • Nasledstvo v družinskem podjetju
 • Planiranje nasledstva v družinskem podjetju
 • Vplivni dejavniki na proces nasledstva v družinskem podjetju
 • Notranji vplivni dejavniki na razvoj družinskega podjetja
 • Zunanji vplivni dejavniki na razvoj družinskega podjetja
 • Družinske vrednote in interesi ter njihov vpliv na razvoj družinskega podjetja
 • Družinski odnosi in možni konflikti ter njihov vpliv na razvoj družinskega podjetja
 • Obvladovanje konfliktnih družinskih odnosov
 • Vizija družinskega podjetja
 • Posebnosti politike družinskega podjetja
 • Družinska ustava
 • Planiranje politike družinskega podjetja
 • Interesno usklajevanje in izbira politike družinskega podjetja
 • Raziskovalno-prognostični procesi in izhodišča za planiranje politike družinskega podjetja
 • Strateške možnosti in strategije družinskega podjetja
 • Posebnosti strategij družinskega podjetja
 • Planiranje strategij družinskega podjetja
 • Posebnosti družbene odgovornosti družinskega podjetja

Nazaj na predstavitev