Življenjepis

Prof. dr. Žan Oplotnik, univ. dipl. ekon, rojen leta 1972 v Celju, habilitiran kot redni profesor za področje financ in izredni profesor za področje mednarodne ekonomije in poslovanja na Univerzi v Mariboru , Ekonomsko-poslovna fakulteta. Leta 2002 je doktoriral s področja ekonomskih znanosti na Univerzi v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, danes pa predava na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru predmetne tematike s področja financ in mednarodne ekonomije. Na področju ekonomsko-finančnih zadev svetuje tako institucijam zasebnega kot javnega sektorja, pri čemer lahko kot pretekle in nekatere aktualne referenčne institucije navedemo; Stanovanjski sklad RS, Holding slovenskih elektrarn, Mestne občine Maribor, Velenje in Ljubljana, družba DARS d.d., Ministrstvo za lokalno samoupravo, Ministrstvo za promet, JZ Mariborske Lekarne, JZ Celjske Lekarne, JP Mariborski vodovod, Občine Lovrenc na Pohorju, Občina Cerkvenjak, Občina Preddvor, Občina Duplek, itd, V preteklosti je kot vabljeni predavatelj sodeloval tudi z različnimi institucijami iz tujine, od katerih lahko omenimo; OSI Palgo Center, Beograd, Central bank of Montenegro, Ludwik Bolzman Institute, Avstrija, ISSP (Institute for strategic studies and prognosis), Črna Gora, UDLA Univerza v Puebli, Mehika, itd. Od leta 2007 opravlja funkcijo predstojnika inštituta za mednarodno ekonomijo ter usmeritve za finance ter mednarodno ekonomijo na EPF Maribor. Prvenstveno se ukvarja s financiranjem investicijskih projektov ter gospodarskega razvoja, financiranjem javnega sektorja, decentralizacijo, lokalnimi skupnostmi ter analizo ekonomskih politik ter gospodarskih gibanj. Je avtor preko 100 znanstvenih in strokovnih člankov, objavljenih v tujih ali domačih publikacijah, soavtor nekaj znanstveno-strokovnih knjig, referatov znanstveno-strokovnih konferenc ter mentor preko 200 diplomantom, magistrandom in nekaj doktorjem znanosti. V mednarodnih bibliografskih bazah, ki spremljajo relevantna dela s področja družboslovja (SSCI) najdemo 15 objavljenih del in več citatov avtorja, prav tako pa sodeluje kot vodja ali član nekaterih raziskovalnih skupin pod okriljem ARRS. Med leti 2005 in 2008 je bil član Strateškega sveta vlade RS za gospodarski razvoj, Vladne skupine za prestrukturiranje energetike in več organov nadzora ter  upravljanja gospodarskih družb oziroma vladnih agencij, kot npr. NS časopisne hiše DELO d.d., NS Dravskih elektrarn Maribor, d.o.o., član strokovnega sveta ATVP (Agencije za trg vrednostnih papirjev). Od leta 2007 pa do 2009 je opravljal delo podpredsednika in člana uprave Družbe za avtoceste v RS, pristojnega za finance in finančni inženering, pred tem pa kot svetovalec in član strokovnega sveta za finance te družbe. Trenutno je član Sveta Vlade RS za javno-zasebno partnerstvo in podpredsednik NS Elektro Ljubljana. Na EPF opravlja tudi delo člana Komisije za znanstveno raziskovalne zadeve.


Nazaj na predstavitev