Študentski svet EPF

Študentski svet obravnava študentske zadeve in ga sestavljajo študentje, ki jih izvolijo kolegi iz svojih vrst. Prodekan za študentska vprašanja je njegov član po svoji funkciji in hkrati predsednik.

Člani Študentskega sveta so predstavniki študentov v strukturi fakultete in je kot organ študentov z Zakonom o visokem šolstvu ter statutom Univerze v Mariboru določen za edinega zastopnika mnenj in interesov vseh študentov fakultete. Po statutu Univerze v Mariboru sodelujejo študentje preko Študentskega sveta v vseh organih fakultete, o posameznih zadevah dajejo svoje mnenje, predloge in pripombe in s tem skrbijo, da je glas študentov vedno in povsod navzoč. Študentski svet obravnava in daje pristojnim organom mnenje o vseh zadevah, ki se nanašajo na pravice in obveznosti študentov, lahko pa tudi mnenje o kandidatih za rektorja in dekana, ter sprejema in izvaja program interesnih dejavnosti študentov na fakulteti v sodelovanju s skupnostjo študentov.

Študentski svet EPF-a sestavlja 12 članov (študentov) in prodekan študent, ki jim predseduje. Člani študentskega svet so hkrati predsedniki posameznih letnikov, absolventov in podiplomcev, dodatno pa so v njem člani še po en predstavnik posameznega letnika ter predstavnika absolventov in podiplomcev.

Pomembnejše naloge Študentskega sveta EPF UM so:

  • podajanje mnenj o pedagoškem delu asistentov, docentov in izrednih profesorjev, ko ti zaprosijo za izvolitev v pedagoške nazive. Mnenje študentov je obvezujoče,
  • obravnavanje in dajanje mnenje o splošnih aktih, študijskih programih, drugih aktih in programih ter predlogih, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov,
  • obravnava in daje senatu fakultete in Študentskemu svetu univerze mnenje o zadevah iz njihove pristojnosti,
  • v skladu s splošnim aktom, ki ga sprejme Upravni odbor univerze, razpolaga s sredstvi za interesno dejavnost študentov,
  • reševanje problemov študentov v zvezi s študijskim procesom,
  • prizadeva si za čim višjo kvaliteto študija,
  • organizira spoznavne večere, zabave, brucovanje, okrogle mize, izobraževalne projekte,…
  • skrbi za športne aktivnosti študentov,
  • zavzema se za sodelovanje z ostalimi članicami Univerze v Mariboru, prav tako pa tudi z ostalimi univerzami.

 

Delovanje Študentskih svetov je urejeno s Pravilnikom o delovanju in sestavi študentskih svetov.

Pravilnik o delovanju in sestavi študentskih svetov