Poslovodni odbor

Poslovodni odbor sestoji iz 6 članov, ki jih izvoli akademski zbor na predlog dekana. Dekan, tajnik fakultete in prodekan za študentska vprašanja so člani po svojem položaju.

Člani poslovodnega odbora