Komisija za znanstveno - raziskovalne zadeve

Komisija za znanstveno-raziskovalne zadeve, ima sedem članov in jo sestavljajo: prodekan za raziskovalno dejavnost in štirje člani, ki jih imenuje Senat fakultete izmed visokošolskih učiteljev oziroma znanstvenih delavcev ter dva študenta. Mandatna doba članov komisij traja štiri leta, mandat članov iz vrst študentov pa eno leto. Člani komisij so lahko po preteku te dobe ponovno imenovani.

Člani komisije