Komisija za študijske zadeve

Komisija za študijske zadeve ima sedem članov in jo sestavljajo: prodekanica za izobraževalno dejavnost, štirje člani, ki jih imenuje Senat fakultete izmed visokošolskih učiteljev oziroma znanstvenih delavcev ter dva študenta. Mandatna doba članov komisij traja štiri leta, mandat članov iz vrst študentov pa eno leto. Člani komisij so lahko po preteku te dobe ponovno imenovani.

Termini sej

Seja KŠZ Rok za oddajo vloge
06.10.2023 29.09.2023
03.11.2023   27.10.2023
01.12.2023 24.11.2023
05.01.2024 22.12.2023
02.02.2024 26.01.2024
01.03.2024 23.02.2024
05.04.2024           29.03.2024
10.05.2024

26.04.2024

07.06.2024

31.05.2024

Julija in avgusta NI SEJE KŠZ

06.09.2024

 

 

26.08.2024

             

Navodila za presojo prošenj

V primeru, da vam ne uspe izpolniti pogojev za vpis v višji letnik, imate možnost oddati prošnjo na Komisijo za študijske zadeve, ki obravnava prošnje skladno z skladno z Navodili za presojo prošenj študentov ter upravičenih razlogov skladno s 85., 121. ter 214. členom Statuta Univerze v Mariboru.

Z navedenim aktom so določena enotna merila za presojo prošenj študentov ter upravičenih razlogov v primerih:

 • izjemne odobritve vpisa študenta v višji letnik,
 • ponavljanja letnika,
 • podaljšanja statusa študenta.

Prav tako lahko na Komisijo za študijske zadeve oddate vlogo za pridobitev posebnega statusa študenta.

Ostale vloge, ki jih obravnava Komisija za študijske zadeve so:

 • Prošnja za izdajo soglasja KŠZ (za vzporedni študij/spremembo smeri/prepis iz izrednega na redni študij);
 • Vloga za vpis dodatnih informacij o študentu povezanih s študijem na EPF (Priloga k diplomi);
 • Vloga za priznavanje znanj in spretnosti EPF;
 • Prošnja za sodelovanje v študijskem procesu kot drugi udeleženec;
 • Prošnja za nadaljevanje študija po prekinitvi;
 • Prošnja za dodatno opravljanje izpitov.

Prošnja za izjemni vpis v višji letnik/ponavljanje letnika/podaljšanje statusa

IZJEMNA ODOBRITEV VPISA V VIŠJI LETNIK

Študentu, ki ni izpolnil vseh obveznosti, določenih za napredovanje v višji letnik, lahko Komisija za študijske zadeve UM EPF, na njegovo prošnjo, izjemoma odobri vpis v višji letnik.

Takšen vpis se lahko odobri študentu, ki

 • ni mogel izpolniti obveznosti  iz upravičenih razlogov  (upravičeni razlogi so določeni v Navodilih za presojo prošenj) in
 • je opravil predpisane obveznosti predhodnih letnikov in obveznosti v obsegu več kot 30 ECTS vpisanega letnika ter
 • če je pričakovati, da bo izpolnil ostale obveznosti.

Študenti, ki želite v primeru, da prošnji za vpis v višji letnik ne bo ugodeno, letnik ponavljati, to ustrezno označite  na vlogi (»Podredno vlagam prošnjo za ponovni vpis, v kolikor prošnja za izjemni vpis ne bo odobrena«). KŠZ bo obravnavala vašo vlogo za vpis v višji letnik, v kolikor bo presodila, da za višji letnik ne izpolnjujete pogojev, bo obravnavala še vašo prošnjo za ponavljanje letnika. Ponavljanje letnika se lahko odobri študentom, ki še niso ponavljali ali zamenjali študijskega programa oz. usmeritve.


PONAVLJANJE LETNIKA

Študent, ki ni opravil vseh obveznosti za napredovanje v višji letnik v istem študijskem programu, lahko enkrat v visokošolskem izobraževanju ponavlja letnik

Ponavlja  lahko študenti, ki:

 

 • še ni ponavljal letnika ali zamenjal študijskega programa oz smeri ali se prepisal in
 • je redno sodeloval pri vseh s študijskim programom predvidenih oblikah visokošolskega izobraževalnega dela ter
 • je opravil obveznosti vpisanega letnika v obsegu vsaj 30 ECTS.

Ponavljanje letnika pa lahko komisija izjemoma (iz utemeljenih/upravičenih razlogov) dovoli tudi študent, ki :

 • še ni ponavljal letnika ali zamenjal študijskega programa oz smeri ali se prepisal in
 • je redno sodeloval pri vseh s študijskim programom predvidenih oblikah visokošolskega izobraževalnega dela ter
 • je opravil obveznosti vpisanega letnika v obsegu vsaj 15 ECTS.

Študent mora v tem primeru imeti upravičene in utemeljene razloge, ki so določeni v Navodila za presojo prošenj študentov ter upravičenih razlogov.

POMEMBNO: Prošnjo za ponavljanje letnika morajo oddati tudi tisti študenti, ki izpolnjujejo pogoje za ponavljanje letnika (so zbrali najmanj 30 ECTS vpisanega letnika). V tem primeru prošnje NI POTREBNO utemeljevati in prilagati dokazil.


PODALJŠANJE STATUSA (ABS)/ PONOVNI VPIS

 V primeru utemeljenih in upravičenih razlogov, ki so opredeljeni v Navodilih za presojo prošenj, lahko komisija izjemoma podaljša status za eno leto

 • v primeru, ko je študent vpisan v absolventski staž ( podaljšanje statusa – podaljšanje absolventa)
 • v primeru, ko je študent v času študija že ponavljal – ponovni vpis v letnik.

Študent, ki želi podaljšati status študenta, mora prav tako oddati prošnjo na Komisijo za študijske zadeve, če se lahko sklicuje na katerega od upravičenih razlogov.


POSTOPEK VLOGE IN ROKI

Postopek se začne na pisno prošnjo študenta, ki mora biti oddana na posebnem obrazcu.

Prošnja je popolna če vsebuje:

 • izpolnjen obrazec
 • dokazila (glej Navodila za presojo prošenj študentov) za vse navedene razloge, s katerimi prošnjo utemeljujete
 • priloženo fotokopijo potrdila o plačilu stroškov za izdajo sklepa v znesku 18,10 EUR.

Stroške za izdajo sklepa poravnate z UPN obrazcem po naslednjem vzorcu:
Koda namena: STDY
Namen plačila: STROŠKI IZDAJE SKLEPA KŠZ
IBAN: 0110 0609 0124 275
Referenca: SI 00  št. vpisne številke
Ime in naslov prejemnika: Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor

Obravnavale se bodo samo popolne vloge, ki bodo prispele v Službo za študentske in študijske zadeve do navedenih rokov. Prošnje, ki bodo prispele po tem roku se bodo kot prepozno prispele s sklepom zavrgle!

Vlogo je potrebno poslati na naslov:

UM Ekonomsko-poslovna fakulteta, Komisija za študijske zadeve, Razlagova 14, 2000 Maribor 

 

PRILOGE

Obrazci:

Dokumenti:

Vloga za pridobitev posebnega statusa študenta

Nekateri študenti se srečujejo s posebnimi okoliščinami ali obremenitvami, ki preprečujejo ali ovirajo njihovo polno in učinkovito vključevanje ter sodelovanje v študijskem procesu. Za pridobitev potrebnih znanj in kompetenc ter uspešen zaključek študija so takšni študenti upravičeni do prilagojenih pogojev za izobraževanje.

V skladu s Statutom Univerze v Mariboru in Pravilnikom o študentih s posebnim statusom so na Univerzi v Mariboru naslednje vrste oz. kategorije študentov s posebnim statusom:

 • študenti vrhunski športniki,
 • študenti priznani umetniki,
 • dolgotrajno bolni študenti,
 • študenti invalidi,
 • študenti funkcionarji (prorektor študent, prodekani študenti in sekretar Študentskega sveta Univerze v Mariboru),
 • drugi študenti, ki zaradi posebnih okoliščin potrebujejo prilagojene pogoje za izobraževanje (npr. izjemne socialne in družinske okoliščine, udeležba na mednarodnih tekmovanjih iz znanja, vključenost v pomembne raziskovalne projekte idr.).

Postopke v zvezi s študijem urejata Pravilnik o študentih s posebnim statusom na Univerzi v Mariboru ter Pravilnik o študijskem procesu študentov invalidov Univerze v Mariboru.

Novost v postopku za dodelitev statusa kandidata s posebnimi potrebami in posebnim statusom v prijavno-sprejemnih postopkih:

ZUPŠ-1 med kategorije študentov s posebnimi potrebami vpeljuje »študente s primanjkljajem na posameznih področjih učenja«, pri študentih s posebnim statusom pa dodaja dve novi kategoriji, ki ju prej ni bilo: študenti trenerji in študenti priznani kulturniki. Sprememba je tudi pri študentih starših, saj je sedaj določeno, do kdaj so študenti starši upravičeni do posebnega statusa, in sicer do začetka obveznega šolanja otroka.


POSTOPEK VLOGE IN ROKI

Postopek se začne na pisno prošnjo študenta, ki mora biti oddana na posebnem obrazcu.

Prošnja je popolna če vsebuje:

 • izpolnjen obrazec,
 • dokazila za vse navedene razloge, s katerimi prošnjo utemeljujete,
 • priloženo fotokopijo potrdila o plačilu stroškov za izdajo sklepa v znesku 18,10 EUR.

CENIK UM

Stroške za izdajo sklepa poravnate z UPN obrazcem po naslednjem vzorcu:
Koda namena: STDY
Namen plačila: STROŠKI IZDAJE SKLEPA KŠZ
IBAN: 0110 0609 0124 275
Referenca: SI 00  št. vpisne številke
Ime in naslov prejemnika: Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor

 

Vlogo je potrebno poslati na naslov:
UM Ekonomsko-poslovna fakulteta, Komisija za študijske zadeve, Razlagova 14, 2000 Maribor 

Vlogo je potrebno oddati najkasneje do 30. 10. tekočega leta. (Podlaga: Sklep senata EPF z dne 17.11. 2017)


PRILOGE:

Obrazci:

Dokumenti:

Prošnja za izdajo soglasja KŠZ - vzporedni študij, sprememba smeri, prepis iz izrednega na redni študij

Komisija za študijske zadeve je pristojna za izdajo soglasja v primeru:

 • vzporednega študija na dveh usmeritvah;
 • vzporednega študija na drugi fakulteti;
 • spremembo usmeritve;
 • prepis iz izrednega na redni študij.


Pogoji za vzporedni študij na dveh usmeritvah:

 • Dodiplomski študij - Študij na dveh usmeritvah je mogoč, če ima študent povprečno oceno študija vsaj 9, in če so izpolnjeni pogoji za izvedbo.

  Rok za oddajo prošnje: Pred vpisom v 2. letnik

Pogoj za vzporedni študij na dveh usmeritvah na študijskem programu 2. stopnje Ekonomske in poslovne vede in za vzporedni študij na drugi fakulteti:

 •  so razpisana mesta za vzporedni študij na izbrani fakulteti.
  Rok za oddajo prošnje: Najkasneje do zadnje redne seje (glej terminski plan) pred pričetkom študijskega leta

Pogoj za spremembo usmeritve:

 • študent lahko v času študija enkrat ponavlja ali menja študijski program ali menja usmeritev.
  Rok za oddajo prošnje: Najkasneje do zadnje redne seje (glej terminski plan) pred pričetkom študijskega leta

Pogoji za prepis iz izrednega na redni študij:

 • če študent izpolnjuje pogoje za vpis v višji letnik (45 ECTS),
 • če ima povprečno oceno vsaj 9 in
 • če so izpolnjeni materialni pogoji EPF.
  Rok za oddajo prošnje: Najkasneje do zadnje redne seje (glej terminski plan) pred pričetkom študijskega leta


POSTOPEK VLOGE IN ROKI

Postopek se začne na pisno prošnjo študenta, ki mora biti oddana na posebnem obrazcu.

Prošnja je popolna če vsebuje:

 • izpolnjen obrazec,
 • priloženo fotokopijo potrdila o plačilu stroškov za izdajo sklepa v znesku 18,10 EUR.

CENIK UM

Stroške za izdajo sklepa poravnate z UPN obrazcem po naslednjem vzorcu:
Koda namena: STDY
Namen plačila: STROŠKI IZDAJE SKLEPA KŠZ
IBAN: 0110 0609 0124 275
Referenca: SI 00  št. vpisne številke
Ime in naslov prejemnika: Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor

Vlogo je potrebno poslati na naslov:
UM Ekonomsko-poslovna fakulteta, Komisija za študijske zadeve, Razlagova 14, 2000 Maribor 

Roki za oddajo vlog so navedeni zgoraj.


PRILOGE

Obrazci:

Prošnja za sodelovanje v študijskem procesu študijskega programa UM EPF, kot drugi udeleženec

Na podlagi 1. člena Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na UM, št. A4/2009-41AG imajo možnost vključitve v izobraževanje pri posameznih učnih enotah tudi posamezniki, ki bodo opravljali študijske obveznosti kot drugi udeleženci.

Obveznosti in izpit pri učni enoti iz javno veljavnega akreditiranega študijskega programa lahko kot drugi udeleženec opravlja kandidat, ki v študijski program še ni bil vpisan ali se je iz njega izpisal, v kolikor ima fakulteta na voljo kadrovske, materialne pogoje in druge pogoje, s katerimi lahko zagotovi ustrezno izvedbo. Obveznosti in izpita na ta način ne more opravljati kandidat, ki je bil izpisan iz študijskega programa potem, ko je izkoristil vse pristope k izpitu.

Kandidat kot posameznik, vključen v izobraževanje kot drugi udeleženec, nima statusa študenta in pravic, ki izhajajo iz naslova statusa študenta.


POSTOPEK VLOGE IN ROKI

Postopek se začne na pisno prošnjo študenta, ki mora biti oddana na posebnem obrazcu.

Prošnja je popolna če vsebuje:

 

 • Izpolnjen obrazec,
 • Izjava o obdelavi in uporabi osebnih podatkov,
 • priloženo fotokopijo potrdila o plačilu stroškov izdaje sklepa v znesku 18,10 EUR.

CENIK UM

Stroške za izdajo sklepa poravnate z UPN obrazcem po naslednjem vzorcu:
Koda namena: STDY
Namen plačila: STROŠKI IZDAJE SKLEPA KŠZ
IBAN: 0110 0609 0124 275
Referenca: SI 00  št. vpisne številke
Ime in naslov prejemnika: Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor

 

Vlogo je potrebno poslati na naslov:
UM Ekonomsko-poslovna fakulteta, Komisija za študijske zadeve, Razlagova 14, 2000 Maribor 

ROK ZA ODDAJO:
 Najkasneje do zadnje redne seje (glej terminski plan) pred pričetkom študijskega leta


PRILOGE:

Dokumenti:

Obrazci:

Vloga za priznavanje znanj in spretnosti

Fakulteta lahko kandidatom prizna znanja in spretnosti, če ti po obsegu, vsebini in zahtevnosti v celoti ali delno ustrezajo splošnim oz. predmetno-specifičnim kompetencam, določenim s študijskim programom, v katerega se kandidati želijo vpisati ali so vanj vpisani.

Kandidatu, ki je predhodno že študiral po drugem akreditiranem študijskem programu, se lahko prizna že pridobljene kreditne točke iz študijskih programov iste ravni zahtevnosti.

Podlaga za priznavanje je javna listina ali potrdilo o opravljenih učnih enotah ter posamezni učni načrti, iz katerih mora biti razvidno število kreditnih točk, število in struktura ur, vsebine, cilji in kompetence.

Pravilnik, ki ureja postopke za ugotavljanje, preverjanje in priznavanje znanj ter merila za priznavanje znanj in spretnosti, ki jih kandidati pridobijo s formalnim in neformalnim učenjem pred vpisom in med študijem na Univerzi v Mariboru  Ekonomsko-poslovni fakulteti je Pravilnik o priznavanju znanj in spretnosti v študijskih programih Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru.


POSTOPEK VLOGE IN ROKI

Postopek se začne na pisno prošnjo študenta, ki mora biti oddana na posebnem obrazcu.

Prošnja je popolna če vsebuje:

 

 • Izpolnjen obrazec,
 • priloge oz. dokazila,
 • priloženo fotokopijo potrdila o plačilu stroškov postopka ugotavljanja in priznavanja znanj in spretnosti pred vpisom oz. med študijem v znesku 189,50 EUR.

CENIK UM

Priloge oz. dokazila obrazcu za priznavanje so:

 • javno veljavne listine (spričevala, diplome),
 • dokumenti, ki dokazujejo pridobljeno znanje pri posamezni učni enoti (npr. potrdilo o opravljenih izpitih in original ali overjena fotokopija učnega načrta, na podlagi katerega je kandidat pridobil znanje),
 • potrdila izvajalcev izobraževanja in usposabljanja o uspešno končanem izobraževanju,
 • potrdilo, v katerem kandidati pripravijo svojo biografijo s podatki o izobrazbi, zaposlitvah ter drugih izkušnjah in znanjih, ki so jih pridobili,
 • druga dokazila, kot so izdelki, storitve, objave ter druga avtorska dela, projekti, izumi, patenti ipd.

Stroške za izdajo sklepa poravnate z UPN obrazcem po naslednjem vzorcu:
Koda namena: STDY
Namen plačila: STROŠKI IZDAJE SKLEPA KŠZ
IBAN: 0110 0609 0124 275
Referenca: SI 00  št. vpisne številke
Ime in naslov prejemnika: Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor

 

Vlogo je potrebno poslati na naslov:
UM Ekonomsko-poslovna fakulteta, Komisija za študijske zadeve, Razlagova 14, 2000 Maribor 

Postopek priznavanja predhodno opravljenih obveznosti lahko traja tudi do dva meseca, saj vsako vlogo pregledajo ustrezni nosilci predmetov, vodje študijskih programov, obravnava pa jo tudi Komisija za študijske zadeve Senata UM EPF.


PRILOGE:

Dokumenti:

Obrazci:

Prošnja za nadaljevanje študija po prekinitvi

Študent, ki prekine študij, lahko nadaljuje študij in ga dokonča po istem študijskem programu, če se študijski program v času prekinitve ni spremenil.

Če je študent prekinil študij in se je študijski program, v katerega je bil vpisan, v času prekinitve spremenil, se mu lahko priznajo opravljene obveznosti, ki ustrezajo učnim izidom spremenjenega programa in dovoli nadaljevanje oziroma dokončanje študija z novo generacijo, pod pogojem, da se mu določijo dodatne obveznosti v obsegu in vsebini na način, da bo dosegel učne izide, ki jih zahteva spremenjeni študijski program.

Za študenta ob nadaljevanju študiju veljajo pogoji študija, kot veljajo za novo generacijo študentov, ki se ji priključuje, razen če je s splošnimi akti Univerze v Mariboru določeno drugače. Posamezniki, ki jim je status študenta prenehal po zaključenem zadnjem letniku študija in se niso izpisali ter želijo študij zaključiti, obdržijo pravico do opravljanja izpitov in drugih študijskih obveznosti po študijskem programu, po katerem se izobražujejo, še dve leti po zadnjem vpisu v zadnji letnik. Študijske obveznosti lahko opravljajo tudi po tem roku, vendar se jim v primeru večjih sprememb študijskega programa, do katerih je prišlo v času prekinitve, lahko določijo nove študijske obveznosti. Rok za dokončanje študija se določi skladno z veljavno visokošolsko zakonodajo.

O nadaljevanju študija po prekinitvi v primeru spremembe študijskega programa in določitvi dodatnih obveznosti, odloča Komisija za študijske zadeve članice univerze na prošnjo študenta.


POSTOPEK VLOGE IN ROKI

Postopek se začne na pisno prošnjo študenta, ki mora biti oddana na posebnem obrazcu.

Prošnja je popolna če vsebuje:

 

 • izpolnjen obrazec,
 • priloženo fotokopijo potrdila o plačilu stroškov izdaje sklepa v znesku 18,10 EUR.

CENIK UM

Stroške za izdajo sklepa poravnate z UPN obrazcem po naslednjem vzorcu:
Koda namena: STDY
Namen plačila: STROŠKI IZDAJE SKLEPA KŠZ
IBAN: 0110 0609 0124 275
Referenca: SI 00  št. vpisne številke
Ime in naslov prejemnika: Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor

 

Vlogo je potrebno poslati na naslov:
UM Ekonomsko-poslovna fakulteta, Komisija za študijske zadeve, Razlagova 14, 2000 Maribor 

ROK ZA ODDAJO:
 Tekom študijskega leta oziroma najkasneje do zadnje redne seje (glej terminski plan) pred pričetkom študijskega leta


PRILOGE:

 

Obrazci:

Prošnja za dodatno opravljanje izpitov/Prošnja za opravljanje izpitov višjega letnika

Opravljanje izpitov višjega letnika 

Opravljanje izpitov višjega letnika se lahko omogoči :

 • študentu, ki je v tekočem študijskem letu prvič vpisan v letnik, če ima povprečno oceno študija več kot 9. -Na podlagi 112. člena Statuta Univerze v Mariboru

 • študentu, ki je v tekočem študijskem letu ponovno vpisan v isti letnik, ko opravi vse obveznosti za vpis v višji letnik (60 ECTS) in ima povprečno oceno vsaj 8,5.


Študent, ki želi opravljati obveznosti in izpite iz učnih enot višjega letnika in izpolnjuje pogoje navedene zgoraj, mora predhodno oddati prošnjo na Komisijo za študijske zadeve.

 

Opravljanje dodatnih izpitov 

Opravljanje dodatnih izpitov se lahko omogoči:

 • rednim študentom, ki imajo ob vpisu v letnik povprečno oceno vsaj 9 (Za študente magistrskega programa se ob vpisu v 1. letnik upošteva povprečna ocena dodiplomskega študija).

Študent, ki želi opravljati obveznosti in izpite dodatnih učnih  in izpolnjuje pogoje navedene zgoraj, mora predhodno oddati prošnjo na Komisijo za študijske zadeve.

 


POSTOPEK VLOGE IN ROKI

Postopek se začne na pisno prošnjo študenta, ki mora biti oddana na posebnem obrazcu.

Prošnja je popolna če vsebuje:

 • Izpolnjen obrazec,
 • priloženo fotokopijo potrdila o plačilu stroškov izdaje sklepa v znesku 18,10 EUR.

CENIK UM

Stroške za izdajo sklepa poravnate z UPN obrazcem po naslednjem vzorcu:
Koda namena: STDY
Namen plačila: STROŠKI IZDAJE SKLEPA KŠZ
IBAN: 0110 0609 0124 275
Referenca: SI 00  št. vpisne številke
Ime in naslov prejemnika: Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor

Vlogo je potrebno poslati na naslov:
UM Ekonomsko-poslovna fakulteta, Komisija za študijske zadeve, Razlagova 14, 2000 Maribor 

ROK ZA ODDAJO:
 Najkasneje do zadnje redne seje (glej terminski plan) pred pričetkom študijskega leta.


PRILOGE:

Dokumenti:

Obrazci:

 

Člani komisije