Akademski zbor EPF

Akademski zbor Ekonomsko-poslovne fakultete sestavljajo vsi visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci. Pri delu Akademskega zbora fakultete sodelujejo tudi predstavniki študentov, ki jih izvoli Študentski svet fakultete, tako da je njihovo število najmanj ena petina članov Akademskega zbora. Predstavniki študentov sodelujejo pri obravnavi in odločanju tistih vprašanj, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov ter na študijske programe, ter sodelujejo pri postopku izbire kandidata za dekana. Mandatna doba članov akademskega zbora fakultete iz vrst študentov traja eno leto. Akademski zbor fakultete:

  • Izvoli Senat fakultete,
  • Senatu predlaga kandidate za dekana,
  • obravnava in sprejema program razvoja fakultete,
  • obravnava in sprejema poročilo o delu fakultete ter daje predloge in pobude senatu fakultete,
  • opravlja druge naloge, ki jih določa Statut.

Člani akademskega zbora

David Bohar

david.bohar@student.um.si

Nejc Fir

nejc.fir@student.um.si

Dejan Glazer

dejan.glazer@student.um.si

Taja Grifič Žvikart

taja.grific@student.um.si

Ajda Habjanič

ajda.habjanic@student.um.si

Nomi Hrast

nomi.hrast@student.um.si

Kevin Korošec

kevin.korosec@student.um.si

Ajda Lipnik

ajda.lipnik@student.um.si

Cecilija Matul

cecilija.matul@student.um.si

Tine Merhar

tine.merhar@student.um.si

Matias Osojnik

matias.osojnik@student.um.si

Jaka Plaznik

jaka.plaznik@student.um.si

Boris Pukšič

boris.puksic@student.um.si

Pina Slaček

pina.slacek@student.um.si

Ana Vilar

ana.vilar@student.um.si

Sara Vrečko

sara.vrecko@student.um.si

Patricija Vrentuša

patricija.vrentusa@student.um.si

Aljaž Zelenik

aljaz.zelenik@student.um.si