Akademski zbor EPF

Akademski zbor Ekonomsko-poslovne fakultete sestavljajo vsi visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci. Pri delu Akademskega zbora fakultete sodelujejo tudi predstavniki študentov, ki jih izvoli Študentski svet fakultete, tako da je njihovo število najmanj ena petina članov Akademskega zbora. Predstavniki študentov sodelujejo pri obravnavi in odločanju tistih vprašanj, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov ter na študijske programe, ter sodelujejo pri postopku izbire kandidata za dekana. Mandatna doba članov akademskega zbora fakultete iz vrst študentov traja eno leto. Akademski zbor fakultete:

  • Izvoli Senat fakultete,
  • Senatu predlaga kandidate za dekana,
  • obravnava in sprejema program razvoja fakultete,
  • obravnava in sprejema poročilo o delu fakultete ter daje predloge in pobude senatu fakultete,
  • opravlja druge naloge, ki jih določa Statut.

Člani akademskega zbora

Tilen Baloh

tilen.baloh@student.um.si

Mojca Bezjak

mojca.bezjak1@student.um.si

David Bohar

david.bohar@student.um.si

Urban Bratina

urban.bratina@student.um.si

Nejc Fir

nejc.fir@student.um.si

Dejan Glazer

dejan.glazer@student.um.si

Ajda Grabnar

ajda.grabnar@student.um.si

Nomi Hrast

nomi.hrast@student.um.si

Manja Koželj

manja.kozelj@student.um.si

Lea Kranjc

lea.kranjc@student.um.si

Cecilija Matul

cecilija.matul@student.um.si

Gregor Miklavčič

gregor.miklavcic@student.um.si

Janja Orovič

janja.orovic@student.um.si

Boris Pukšič

boris.puksic@student.um.si

Luka Simonič

luka.simonic@student.um.si

Maja Šega

maja.sega1@student.um.si

Ana Vilar

ana.vilar@student.um.si

Katarina Žerdin

katarina.zerdin@student.um.si