Organi in komisije

EPF ima v skladu s Statutom Univerze v Mariboru naslednje organe:

  • Senat
  • Akademski zbor EPF
  • Dekan
  • Poslovodni odbor
  • Študentski svet

Za obravnavanje in preučevanje vprašanj in zadajanje mnenj, predlogov in stališč z delovnega področja senata ima senat EPF naslednje stalne komisije:

  • Komisija za mednarodno sodelovanje
  • Komisija za ocenjevanje kakovosti
  • Komisija za študijske zadeve
  • Komisija za znanstveno-raziskovalne zadeve

Kršitve dolžnosti in neizpolnjevanje obveznosti študentov, njihovo odgovornost ugotavljanje za kršitve ugotavlja in izreke ukrepe :

  • Disciplinsko sodišče 1. stopnje za študente