Katedra za strateški management in politiko podjetja

Ekonomsko-poslovna fakulteta (dalje: EPF) razvija znanstveno področje politike podjetja in strateškega managementa vse od prehoda takratne VEKŠ na drugostopenjski-visokošolski, kasneje univerzitetni, magistrski in doktorski študij. Po več kot tridesetih letih znanstveno-raziskovalnega in izobraževalnega delovanja na tem področju je bila 1. 1. 2004 na EPF tudi formalno ustanovljena Katedra za strateški management in politiko podjetja.

Osrednja naloga Katedre je razvoj politike podjetja in strateškega managementa na teoretični in aplikativni ravni uporabe. Področje je kompleksno, saj zadeva izhodiščna ustanovitvena in razvojna upravljalno-vodstvena vprašanja podjetij v vseh življenjskih fazah od njihove ustanovitve do prenehanja. Podjetja, katera vse to zadeva, so seveda različna. Katedra se zato ukvarja s posebnostmi politike in strateškega managementa profitno in neprofitno usmerjenih podjetij, javnih in zasebnih (torej različnih gospodarskih družb, zavodov idr.), velikih korporacij, pa tudi manjših, posebej še družinskih podjetij.
  
Raziskovalna spoznanja z vseh navedenih področij prenaša Katedra v študijske programe EPF. Študentom ponuja lastne študijske usmeritve na magistrski in doktorski ravni študija. Obseg pedagoškega, znanstveno-raziskovalnega in strokovnega dela Katedre je razmeroma velik in zahteven, zato ima Katedra več zunanjih sodelavcev, tako iz Slovenije kot tudi od drugod. Sodelovanje s profesorji in drugimi raziskovalci iz partnerskih inštitucij (inštitutov, oddelkov in kateder) tujih univerz, fakultet in visokih šol, ima pomemben vpliv na razvojno rast Katedre. S sodelovanjem večjih mednarodno sestavljenih raziskovalnih timov so rešitve zapletenih upravljalno-vodstvenih problemov hitrejše in boljše. Tako so nastale številne skupne knjige in članki, ki bogatijo znanstveni fond Katedre.

Člani katedre

Tajnica katedre