Katedra za kvantitativne ekonomske analize

Aktualno delo članov  katedre je usmerjeno na naslednja področja:

 • proučevanje najpomembnejših faktorjev, ki vplivajo na uspešnost slovenskih novih izdelkov, vpliv virov (resursov) na uspešnost slovenskih novih izdelkov in konkurenčnost slovenskih podjetij;
 • problem globalne optimizacije v povezavi z bilinearnim programiranjem, matematičnimi modeli gospodarske rasti in metodami tehnološkega programiranja;
 • uporaba matematične analize v finančnem inženiringu matematika (analiza), finančna matematika (bančna in zavarovalna matematika), metode finančnega inženiringa (opcije in delnice, hedging), linearni dinamični sistemi in procesi s časovnim zamikom aktuarska matematika (zavarovanje in premije, finančna matematika);
 • raziskovanje linearnih statističnih odvisnosti s posplošeno multiplo linearno regresijo;
 • analiza razlik med spoloma v vključevanju v podjetniške aktivnosti (nagnjenost k podjetništvu, razlogi za vključevanje v podjetniške aktivnosti, naklonjenost okolja), analiza plačne vrzeli med spoloma (stopnja izobrazbe in strokovne usposobljenosti, razlike v različnih dejavnostih …) ter input-output analiza v poslovnem odločanju;
 • razvoj, testiranje in uporaba modelov cen na osnovi podjetniškega input-output modeliranja;
 • uporaba metod za odločanje po več kriterijih hkrati, metoda analitičnega hierarhičnega procesa in metode z intervalsko skalo pri ocenjevanju bonitete poslovnih partnerjev in pri primerjalnem presojanju (benchmarkingu) poslovnih procesov, linearno mešani celoštevilski modeli v večkriterialni model za okoljsko usmerjeno poslovno odločanje;
 • analiza sistema vodilnih kazalcev gospodarske konjunkture in konjunkturne analize, raziskave na področju nelinearnih modelov glavnih komponent, raziskave na področju ekonometričnega ocenjevanja simultanih sistemov, raziskave na področju kratkoročnih modelov za napovedovanje inflacije;
 • raziskovanje inovativnosti oziroma kreativnosti zaposlenih ter uporaba multivariantnih metod statistične analize;
 • semidefinitno programiranje, problemi barvanja grafov in problemi optimizacije;
 • modeli regresije gladkega prehoda.

Člani katedre

Tajnica katedre