Pilotni projekt EPF: »Most med akademskim znanjem ter zeleno digitalno poslovno prakso«

 

Na Univerzi v Mariboru se bo v naslednjih treh letih izvedlo 23 pilotnih projektov, katerih rezultati bodo podlaga za pripravo izhodišč za reformo slovenskega visokega šolstva za zeleni in odporen prehod v Družbo 5.0. V jesenskih mesecih smo na Ekonomsko-poslovni fakulteti pričeli z izvajanjem pilotnega projekta - »Most med akademskim znanjem ter zeleno digitalno poslovno prakso«, ki se bo izvajal do 31. 8. 2025. Namen pilotnega projekta je izboljšati prilagodljivost, odpornost in odzivnost VS študijskega programa trajnostnemu razvoju, uskladiti vrednote in način razmišljanja udeležencev VS študijskega programa z vrednotami trajnostnega razvoja in zelenega gospodarstva, spodbuditi razvoj podjetništva, temelječega na trajnostni kompetenci in krožnem gospodarstvu, izboljšati digitalne kompetence izobraževalcev in študentov na področju digitalnega prehoda, predvsem pa uskladiti pridobljene kompetence diplomantov s prihodnjimi potrebami trga dela, zlasti lokalnega gospodarstva in družbe.