Ukrepi UM EPF za ravnanje v času pojavljanja koronavirusa

Spoštovane študentke in študenti!

V skladu z Načrtom Univerze v Mariboru za zagotavljanje kontinuiranega dela v času pojavljanja koronavirusa, ki je bil sprejet na podlagi 287. člena Statuta Univerze v Mariboru in prvega odstavka 24. člena Splošnega akta o organiziranosti in sistemizaciji univerze, članic in drugih članic ter obvestila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) z dne 24. 2. 2020 in Napotkov MIZŠ za pripravo načrta zagotavljanja kontinuiranega dela v vzgojno-izobraževalnih, visokošolskih in raziskovalnih zavodih v času koronavirusa se na EPF izvedejo naslednji ukrepi:

 

  • Od 12. 3. 2020 do 20. 3. 2020 se predavanja pri predmetih, kjer je več kot 100 slušateljev, odpovejo ali izvedejo v manjših skupinah. Vsa ostala predavanja, vaje in seminarji potekajo nemoteno. Predavanja, kjer bo zaradi trenutnih razmer, prilagojena izvedba so navedena v spodnji tabeli:

Odpovejo se predavanja in bodo nadomeščena kasneje.

Predavanja se izvedejo v dveh skupinah:

-          Gospodarska matematika (VS)

-          Osnove stroškovnega in poslovodnega računovodstva (VS)

-          Osnove marketinga (VS)

-          Ekonomika podjetja (UNI)

-          Osnove računovodstva (VS)

-          Osnove marketinga (UNI)

-          Osnove poslovne informatike (VS)

-          Osnove računovodstva (UNI)  

-          Osnove finančnega poslovanja (VS)

-          Osnove financ (UNI)  

 

-          Makroekonomija I (UNI)  

  • Za vse informacije glede opravljanja tekočih študijskih obveznosti (kolokviji/seminarske naloge) se obrnite na nosilca/izvajalca posamezne učne enote.
  • Pogovorne ure se naj izvajajo preko elektronske pošte ali drugih komunikacijskih kanalov (npr. Skype, Viber, Microsoft Teams).
  • Služba za študentske in študijske zadeve in Služba za mednarodno sodelovanje sta na voljo izključno preko elektronske pošte ali drugih komunikacijskih kanalov, vsak delovni dan med 8.00 in 14.00 uro.
  • V knjižnici se omogoči samo izposoja knjižničnih gradiv brez zadrževanja ali študija v prostorih knjižnice. Čitalnica se za študente in zunanje obiskovalce zapre.
  • Vse prireditve na UM (in UM EPF), na katerih je možna udeležba več kot 100 udeležencev, se prekličejo.
  • Odpovedo se tudi vsa druga zbiranja, ki niso vezana na tekočo izvedbo pedagoškega procesa (kot so seminarji, kongresi, športni dogodki, strokovne ekskurzije, javna zbiranja ipd).  

 O morebitnih nadaljnjih ukrepih vas bomo sproti obveščali.