Sklep o razpisu volitev študentov v Senat UM EPF

Sklep o razpisu volitev študentov v Senat UM EPF