Delavnici: Angleški jezik za akademske namene

Kategorija: Družbena odgovornost

Od: 08 januar 2016 ob 11:00

Do: 11 januar 2016 ob 11:00

P2.7 (Razlagova 14)

mag. Nataša Gajšt

natasa.gajst@um.si

Na Ekonomsko-poslovni fakulteti (EPF) smo v petek, 8. januarja 2016 in v ponedeljek, 11. januarja 2016 organizirali delavnici na temo Angleški jezik za akademske namene. Petkova delavnica se je odvijala pod naslovom Academic writing in English, v ponedeljek pa smo izvedli delavnico Giving lectures in English. Delavnici je za učitelje EPF izvedla gospa Sandra Fisher s Charles Sturt University, New South Wales, Avstralija, ki je obiskala našo fakulteto med 4. in 15. januarjem 2016.

Povzetek delavnic 

Academic writing in English
Nesporno dejstvo je, da je danes angleščina lingua franca v akademskem okolju in da raziskovalec, ki se hoče s svojim delom uveljaviti v mednarodnem okolju, piše svoje znanstvene članke v angleškem jeziku. Pri tem mora pisec seveda upoštevati jezikovne in žanrske značilnosti akademskega pisnega diskurza. Poleg dobrega poznavanja angleškega jezika in ustrezne strukture akademskih besedil je zelo pomembno, da avtor doseže ustrezni ton in stil pisanja znanstvenih člankov.

Pisanje za znanstvene namene lahko razumemo kot dialog med avtorjem oziroma avtorji znanstvenih člankov in njihovimi bralci. Poleg opisovanja in analiziranja raziskovanih  pojavov mora avtor podati tudi lasten pogled na obravnavano tematiko ter zavzeti in predstaviti svoja stališča ne le do lastnih izsledkov temveč tudi do dela ostalih avtorjev z določenega znanstvenega področja. Avtor torej skozi članek predstavlja, interpretira, vrednoti in presoja lastna in tuja znanstvena spoznanja.

Predavateljica je na delavnici Academic Writing in English predstavila osnovne značilnosti pisanja za znanstvene namene, čemur je sledila analiza posameznih primerov besedil ter razprava o rabi ustreznih jezikovnih sredstev v teh besedilih.

Pri pisanju za znanstvene namene je predvsem pomembno to, da je iz znanstvenih člankov jasno razviden avtorjev 'glas', kar pomeni, da avtor jasno izrazi lastno stališče. Za prepričevalni način znanstvenega pisanja je torej značilno, da avtor podpre svoja stališča tako, da predstavi argumente in dokaze v prid svoji tezi in da jasno predstavi razmerja med posameznimi argumenti ter med argumenti in tezo, ki jo zagovarja. To lahko doseže z uporabo različnih jezikovnih sredstev (t.i. evaluative vocabulary – intensifiers, limiters, modality), ki kažejo avtorjevo mnenje ter avtorjevo strinjanje s stališči ali distanciranje od stališč drugih avtorjev oziroma virov. Bralec znanstvenega članka lahko jasno prepozna avtorjev 'glas' prav zaradi ustrezne strategije rabe omenjenih jezikovnih sredstev, ki smo jih obravnavali na delavnici.

Giving lectures in English
Podajanje učne snovi na način, ki omogoča študentom njeno boljše usvajanje, je pomembna odgovornost učitelja, ki jo ima le-ta do študentov in posledično do okolja, v katerem deluje. Ker so predavanja še zmeraj najpogostejša in najbolj tradicionalna oblika podajanja učne snovi, je učiteljeva ustrezna raba jezika zelo pomemben vidik predavanj.

Sledenje podajanju učne snovi na predavanjih predstavlja študentom izziv z vidika vsebine predmeta, ki je zanje večinoma nova in nepoznana. Kadar pa so predavanja izvedena v angleškem jeziku kot tujem jeziku, to istočasno pomeni dodatno obremenitev za študente, saj se poleg nove snovi spopadajo še s terminologijo v angleškem jeziku.

Na delavnici smo s predavateljico obravnavali pristope, s katerimi lahko učitelji izboljšajo svoja predavanja v angleškem jeziku kot tujem jeziku, jih naredijo bolj razumljiva in bolj interaktivna, kar pomeni za študente lažje razumevanje in posledično usvajanje učne snovi. To je možno narediti že pred predavanjem, med predavanjem ter ob koncu posameznega predavanja. Gospa Fisher je poudarila pomembnost jasnega strukturiranja predavanj in ustreznega tempa podajanja snovi, ki mora biti pri predavanjih v angleškem jeziku prilagojen prav zaradi jezikovne ovire, ki jo tuj jezik predstavlja.

Prav tako smo spoznali številne tipične stalne besedne zveze v angleškem jeziku (t.j. transition signals), ki jih lahko učitelj na predavanjih uporabi, da, na primer, nakaže uvod v novo temo, prehode med posameznimi temami, povzetek oziroma zaključek predavanja, da poda primere in razlage, postavi vprašanja študentom itd.

Udeleženci delavnic Academic writing in English ter Giving lectures in English smo v delavnicah z analizo primerov in diskusijo pridobili nova znanja iz dveh različnih področij angleščine za akademske namene.

Reportažo pripravila mag. Nataša Gajšt 

Nazaj na dogodke