Prijava

Na razpis se lahko prijavi študent, ki izpolnjuje osnovne pogoje za pridobitev statusa Erasmus+ študenta, ki jih določa program:

 • da bo imel v času študija v tujini aktiven status študenta na univerzi pošiljateljici,
 • da bo v študijskem letu 2017/2018 oz. 2018/2019 vpisan v najmanj drugi letnik dodiplomskega študija na univerzi pošiljateljici,
 • da skupaj s prijavljeno mobilnostjo na ta razpis, v času dosedanjega študija na isti stopnji študija (na katero bo vpisan v študijskem letu 2017/2018 oz. 2018/2019) ne bo presegel maksimuma 12 mesecev izmenjave v okviru programov Erasmus VŽU, Erasmus Mundus in Erasmus+. Študenti enovitega študijskega programa ne smejo preseči 24 mescev.

 

Obdobje študija v tujini mora biti del študijskega programa študenta za študij prve stopnje (dodiplomski študij ali enakovredno), druge stopnje (magistrski študij ali enakovredno) in tretje ali doktorske stopnje.

Študent se lahko na podlagi tega razpisa prijavi samo za 1 študentsko mobilnost v tujini.

Na ta razpis se ne morejo prijaviti študenti, ki imajo neporavnane finančne obveznosti iz naslova programa Erasmus VŽU, Erasmus Mundus in Erasmus+.

Študenti ne smejo opravljati mobilnosti v državi univerze pošiljateljice, v državi v kateri med študijem prebivajo, v državi svojega stalnega bivališča, v državi rojstva ali v državi, katere državljani so. Celoten čas Erasmus+ študija v tujini, mora študent bivati v kraju univerze gostiteljice v tujini! Univerza v Mariboru lahko kadarkoli zahteva dokazila o bivanju kot so kopija pogodbe o namestitvi v kraju študija za celotno obdobje, prijavo na uradu za tujce v kraju študija v tujini, potrdilo o nakazilu najemnine, itd.

Pred odhodom v tujino, dogovorjene in od institucije gostiteljice in pošiljateljice potrjene študijske obveznosti v študijskem sporazumu (Learning Agreement for Studies), ki jih študent uspešno opravi na partnerski instituciji v tujini, se študentu po vrnitvi priznajo.

Priznanje uspešno opravljenih obveznosti je lahko zavrnjeno le, če študent ni dosegel nivoja znanja/usposobljenosti, ki ga je zahtevala institucija gostiteljica ali drugače ni izpolnil dogovorjenih obveznosti in pogojev glede priznavanja.

Pogoj programa Erasmus+ je, da so vse obveznosti opravljene v času Erasmus+ študija v tujini po vrnitvi priznane minimalno vsaj z vpisom v dodatek k diplomi.

Po sklepu Senata UM morajo študenti za odobritev finančne dotacije v času študija v tujini zbrati:

 • min. 10 ECTS za trimester,
 • min. 20 ECTS za semester in
 • min. 40 ECTS za študijsko leto.

Prijava na razpis mora vsebovati:

 1. Learning Agreement for Studies (obsega prijavo in študijski sporazum), dostopen na naslednji povezavi - https://studentexchange.um.si/ (izberite mobilnost: Mednarodna kreditna mobilnost), mora biti potrjen s strani študenta in fakultetnega Erasmus koordinatorja institucije pošiljateljice*
 2. potrdilo o vseh opravljenih izpitih za vse stopnje študija
 3. potrdilo o znanju angleškega jezika za minimalno B1 stopnji po CEFR (http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/cadre1_en.asp ). Znanje angleškega jezika se dokazuje s potrditvijo potrdila (priloga 1) s strani profesorja angleščine na matični fakulteti ali s predložitvijo TOEFL rezultat 42 (IBT) in več, IELTS 4.0 in več, ali z drugim enakovrednim certifikatom
 4. podpisano izjavo o morebitnih že izvedenih študentskih mobilnostih (priloga 2)
 5. podpisano izjavo o državi stalnega bivališča, državi rojstva in državljanstvu (priloga 3)
 6. motivacijsko pismo do max. 1 A4 strani podpisano s strani študenta
 7. življenjepis (Europass) z navedenimi dodatnimi dejavnostmi (priloga 4)
 8. veljavno aktualno potrdilo o vpisu
 9. kopijo veljavnega osebnega dokumenta (osebna izkaznica ali potni list)  

Študenti, ki bodo na mobilnosti pripravljali diplomsko, magistrsko ali doktorsko nalogo morajo prijavi priložiti tudi Mobility Activity Plan (priloga 5), potrjen s strani študenta in fakultetnega Erasmus koordinatorja.

Vsi dokumenti morajo biti v PDF obliki.