Po vrnitvi

Priznavanje v tujini opravljenih obveznosti

Postopek priznavanja je potrebno v skladu z navodili EU - Evropske komisije izpeljati, kljub temu, da smo vam obrazec 2 in vse spremembe potrdili pred vašim odhodom v tujino!

 1. Ko se vrne z eno semestrskega študija v tujini, predloži študent dokazila, da je v celoti opravil dogovorjene študijske obveznosti po programu, s katerim je bil napoten na študij v tujino. V roku enega meseca po vrnitvi mora študent v Službo za mednarodno sodelovanje oddati naslednje dokumente:

  1. Obrazec 6 – Priznavanje študija v tujini (obrazec morata ponovno potrditi vaš predstojnik smeri in prodekan za izobraževalno dejavnost (dodiplomski programi) oz. prodekan za raziskovalno dejavnost (podiplomski programi), kar izpelje Služba za mednarodno sodelovanje, po prejemu vseh vaših obrazcev),
  2. Obrazec 3 – Poročilo o študiju v tujini (opišete svojo izkušnjo v tujini vsaj na eni strani A4 lista – študij, življenje v tujini, glede namestitve, hrane, prevoza, praktičnih nasvetov itd.) – vaše poročilo bo objavljeno na spletni strani Mednarodne dejavnosti - Izkušnje študentov
  3. Obrazec 7 – Vprašalnik,
  4. Izjava študenta (objava poročila na spletni strani UM EPF),
  5. Kopijo certifikata o opravljenih izpitih – izda vam ga tuja univerza,
  6. Confirmation 1 (potrdilo o vašem prihodu) in Confirmation 2 (potrdilo o vašem odhodu) – izda vam ga tuja univerza.

 2. Prodekan za izobraževalno dejavnost študentu semester, ki ga je opravil v tujini, kakor da bi ga opravil na EPF. V program AIPS se mu pri ustreznih slovenskih predmetih vpiše beseda »priznano« in kreditne točke (ECTS). Povprečna skupna ocena semestra, preračunana v slovenski ocenjevalni sistem, se študentu upošteva pri izračunu skupnega povprečja (če študent to želi).
 3. Poljubni predmet, ki ga je študent opravil v tujini, se vpiše v program AIPS kot dodatni predmet z originalnim nazivom in kreditnimi točkami.
 4. Če kandidat v tujini ne opravi vseh predpisanih preizkusov znanja v okviru eno semestrskega študija, jih mora nadomestiti iz programa EPF za semester, ki ga je prebil na študiju v tujini. Za vsak neopravljeni preizkus znanja v tujini mora študent opraviti vsaj en preizkus znanja iz študijskega programa za ta semester na EPF. O tem odloča predstojnik smeri.
 5. Prodekan za izobraževalno dejavnost prizna izpite tudi študentu, ki je odšel na tujo univerzo opravljati samo posamične izpite po dogovorjenem programu. Tudi v tem primeru smiselno veljajo določila iz točk 12. in 13. pravil študija v tujini, pri čemer se predstojnik smeri posvetuje tudi z nosilci predmetov.
 6. Študent, ki je na tuji univerzi pripravljal diplomsko delo, mora po vrnitvi na EPF svojemu mentorju predložiti pisno poročilo mentorja s tuje univerze in del diplomskega dela, ki ga je pripravil v tujini. Mentor na EPF o tem obvesti prodekana za izobraževalno dejavnost.
 7. Ob oddaji poročila o študiju v tujini vas naprošamo za soglasje o objavi vaših podatkov (ime in priimek, e-pošta in poročilo) na spletni strani EPF in za izpolnitev vprašalnika o študijski izmenjavi (priložena datoteka Vprašalnik za študente EPF).
 8. Vse obrazce in dokazila je potrebno posredovati po e-pošti na naslov sanja.kocijan@um.si ali polonca.mlakar@um.si IN v papirnati obliki (izpolnjeni naj bodo računalniško)!
 9. Obrazce oddate v Službo za mednarodno sodelovanje EPF takrat, ko boste ali bomo prejeli certifikat o opravljenih izpitih. Brez slednjega ni mogoče izpeljati postopka. Ko je postopek priznavanja zaključen, vas o tem obvesti Služba za mednarodno sodelovanje po e-pošti.
 10. Po zaključenem postopku priznavanja na EPF je potrebno izpolniti še formalnosti na ravni UM.

Priloge