Splošne informacije glede mobilnosti osebja

Tako kot študentje se lahko tudi zaposleni na EPF  udeležite Erasmus+ mobilnosti! Erasmus+ študijska mobilnost vam omogoča, da na tuji instituciji opravite predavanja ali se dodatno izobražujete, vaša stroške pa pokrijete s pomočjo Erasmus+ finančne dotacije.

Več informacij o aktualnem Erasmus+ razpisu lahko najdete na povezavi: www.erasmusplus.um.si/zaposleni/ .

 

Na Erasmus+ razpis se lahko prijavi:

1. Pedagoško osebje (visokošolski učitelji in asistenti) za sofinanciranje obdobja:

- poučevanja študentov na visokošolskih partnerskih institucijah,- usposabljanja s svojega področja dela.

2. Nepedagoško osebje (strokovno osebje) za sofinanciranje obdobja:

- usposabljanja s svojega področja dela.

 

 

Potrebno je izpostaviti, da se zaposleni na EPF lahko na mobilnost odpravijo na 3 različne načine in sicer:

1. Mobilnost z namenom usposabljanja v tujini (v nadaljevanju STT ‘’Staff Mobility for Training’’)

Obdobje usposabljanja v tujini vsem zaposlenim visokošolske institucije omogoča, da se udeležijo aktivnosti usposabljanja v tujini (razen konferenc, protokolarnih dogodkov in tečajev tujih jezikov) z namenom pridobitve novih znanj in spretnosti, ki so pomembne za njihovo vsakodnevno delo na UM ter za njihovo matično članico in ki izpolnjujejo cilje in namene programa Erasmus+. Ta aktivnost je lahko v obliki izobraževalnih dogodkov v tujini ali sledenja na delovnem mestu.

Usposabljanje, ki mora biti vsebinsko povezano s področjem dela udeleženca na matični instituciji, lahko poteka na visokošolski instituciji v tujini ali v podjetju oz. na katerem koli drugem ustreznem delovnem mestu v javni ali zasebni organizaciji  (ki ni nosilka listine ECHE) v državi programa, razen v organizacijah, ki niso upravičene do pridobitve statusa gostiteljice, in na visokošolskih institucijah v partnerskih državah, s katerimi ima UM sklenjen Erasmus+ medinstitucionalni sporazum za to vrsto  mobilnosti.

 

2. Mobilnost z namenom poučevanja v tujini (v nadaljevanju STA ‘’ Staff Mobility for Teaching’’)

Obdobje poučevanja v tujini omogoča kateremu koli članu pedagoškega osebja visokošolske institucije, da izvede predavanja s svojega področja dela za študente na partnerski visokošolski instituciji v tujini. Mobilnost osebja za poučevanje je mogoča na katerem koli študijskem področju.

 

3. Združena mobilnost v kombinacijah poučevanja in usposabljanja v tujini (v nadaljevanju STA/STT ‘’ Staff Mobility for Teaching and Training’’)

Obdobje mobilnosti pedagoškega osebja v tujini lahko združuje aktivnosti poučevanja študentov in usposabljanja udeleženca.

Mobilnost za poučevanje lahko vključuje tudi zagotavljanje usposabljanja za razvoj partnerske visokošolske institucije.

Udeležba na konferenci ni upravičena aktivnost po programu Erasmus+, zato sofinanciranje mobilnosti osebja v obdobju njihove udeležbe na konferenci v tujini iz naslova tega razpisa ni možno.

UM s finančno podporo programa Erasmus+ vsako leto organizira brezplačne tečaje tujih jezikov za svoje zaposlene, zato sofinanciranje udeležbe na tečajih tujih jezikov v tujini v okviru tega razpisa ni možno.

 

 

 

Možne destinacije mobilnosti so razdeljene v 2 skupini in sicer:

Države programa (KA131): države članice EU, Norveška, Islandija, Lihtenštajn, Severna Makedonija, Turčija in Srbija

V teh državah lahko mobilnost traja od minimalno 2 dni do maksimalno 60 dni.

Partnerske države (KA171): upravičene institucije iz drugih tretjih držav, ki niso pridružene programu vendar ima UM oziroma EPF z njimi sklenjene Erasmus+ medinstitucionalne pogodbe.

V teh državah lahko mobilnost traja od minimalno 5 dni do maksimalno 60 dni.