Mobilnost zaposlenih za namen poučevanja v tujini - KA103

Program Erasmus+ mobilnosti med programskimi državami (KA103) mogoča pedagoškemu osebju visokošolske institucije, da poučujejo na partnerski visokošolski instituciji v tujini (Staff mobility for teaching - STA). 

Programske države, ki sodelujejo v programu Erasmus+ mobilnosti med programskimi državami so članice Evropske unije, Islandija, Liechtenstein, Norveška, Turčija in Makedonija.

Partnerske visokošolske institucije so institucije iz katerekoli programske države, s katerimi ima UM podpisan medinstitucionalni sporazum Erasmus+  za mobilnost pedagoškega osebja z namenom poučevanja.

Cilji mobilnosti v programu Erasmus+ so naslednji:

 • boljše kompetence, povezane z njihovimi strokovnimi profili (poučevanje, usposabljanje, mladinsko delo, itd.); 
 • širše razumevanje praks, politik in sistemov na področju izobraževanja, usposabljanja in mladine po vseh državah;
 • okrepljene zmogljivosti za uvedbo sprememb glede posodobitev in mednarodnega sodelovanja v izobraževalnih organizacijah; 
 • boljše razumevanje medsebojne povezanosti med formalnim in neformalnim izobraževanjem oziroma poklicnim usposabljanjem in trgom dela; 
 • večja kakovost njihovega dela in aktivnosti v korist študentov, praktikantov, vajencev, dijakov, učečih se odraslih, mladih in prostovoljcev; 
 • boljše razumevanje družbene, jezikovne in kulturne raznolikosti ter odzivanje nanjo;
 • več možnosti za izpolnjevanje potreb ljudi z manj priložnostmi; 
 • okrepljena podpiranje in spodbujanje mobilnosti za učence; 
 • več priložnosti za strokovni in poklicni razvoj; 
 • izboljšano znanje tujih jezikov; 
 • okrepljena motivacija in zadovoljstvo v njihovem vsakodnevnem delu. 

Trajanje mobilnosti

Mobilnost pomeni neprekinjeno bivanje v mestu kjer potekajo aktivnosti. Skupno trajanje obdobja mobilnosti ne sme presegati 2 mesecev in mora trajati najmanj 2 zaporedna dneva za posamezno mobilnost v kar ni zajet čas poti in mora zajemati vsaj 8 ur poučevanja na teden (ali za katero koli krajše obdobje bivanja). Če mobilnost traja dlje od enega tedna, mora biti minimalno število ur poučevanja za nepopoln teden sorazmerno s trajanjem tistega tedna.

Če je v posameznem obdobju v tujini aktivnost poučevanja združena z aktivnostjo usposabljanja, se najmanjše število ur poučevanja na teden (ali katero koli krajše obdobje bivanja) zmanjša na 4 ure. Če mobilnost traja dlje kot en teden, mora biti najmanjše število ur poučevanja za nepopoln teden sorazmerno s trajanjem tega tedna. To določilo in zahteva ne velja za vabljeno osebje iz podjetij, ki bo predavalo na Univerzi v Mariboru.