Prijava

Prijavitelj se mora pred prijav na razpis z institucijo pošiljateljico in institucijo gostiteljico dogovoriti o programu mobilnosti - Mobility Agreement. 

Prijava na razpis mora vključevati naslednje dokumente:

  1. Izjavo (Priloga 1) 
  2. Original izpolnjenega program mobilnosti »Mobility Agreement«, podpisan s strani prijavitelja, ter potrjen s strani domače in gostujoče institucije (Priloga 2). Vsebovati mora namen in obrazložitev mobilnosti (cilje, dodano vrednost), vsebino pedagoškega dela in pričakovane rezultate. Trajanje mobilnosti mora biti obvezno navedeno brez dni za pot. Trajanje mobilnosti na Mobility Agreement mora biti skladno s sporazumom o sofinanciranju in Letter of Confirmation, ki ga izda institucija ob koncu mobilnosti. Datum izdaje Letter of Confirmation mora biti vedno na zadnji dan aktivnosti 
  3. Predračun stroškov mobilnosti (posebej za stroške prevoza in stroške dnevnic skupaj z nočitvami ter podatkom o številu nočitev) z natančnim zneskom, ki se bo financiral iz tega vira in ki ga mora potrditi odgovorna oseba članice (Priloga 3);

Popolno prijavo prijavitelj pošlje po pošti na naslov:

Univerza v Mariboru
Služba za mednarodno sodelovanje in programe mobilnosti
Slomškov trg 15
2000 Maribor

s pripisom »Prijava na Razpis Erasmus+ KA107 Projektno leto 2019«.

Rok za prijavo ni določen. UM bo sprejemala prijave do zapolnitve mest oz. porabe sredstev. Če bo na razpis prispelo sočasno več prijav, kot bo na tisti dan še razpoložljivih mest oz. sredstev, bodo imeli prednost pri izbiri prijavitelji, katerih:

  1. prijava je prijeta s strani članice oz. partnerske institucije, s strani katere smo prejeli manj prijav na razpis; 
  2. mobilnost bo nastopila prej; 
  3. mobilnost se bo izvedla na bolj oddaljeni gostujoči organizaciji.

Izbor udeležencev mora biti pravičen in transparenten.