Po vrnitvi

V roku 30 dni po opravljeni oz. realizirani mobilnosti mora udeleženec mobilnosti:

 1. Izpolniti spletni vprašalnik, ki ga po končani mobilnosti prejmejo na svoj elektronski naslov iz poročevalskega sistema »Mobility Tool«. Od udeležencev, ki ne oddajo poročila, lahko UM zahteva, da deloma ali v celoti vrnejo prejeto Erasmus+ dotacijo.
 2. Na naslov UM (Univerza v Mariboru, Služba za mednarodno sodelovanje in programe mobilnosti, Slomškov trg 15, 2000 Maribor) poslati naslednje dokumente:
  - original Potrdilo institucije gostiteljice o trajanju in vsebini mobilnosti, izključno na predpisanem obrazcu Letter of confirmation for Erasmus+ Teaching Mobility,  z izpolnjenimi vsemi zahtevanimi podatki, podpisom odgovorne osebe s strani univerze gostiteljice ter njenim uradnim žigom.
  - obračun vseh stroškov mobilnosti , ki ga potrdi odgovorna oseba, s priloženimi kopijami dokazil o nastanku in plačilu vseh stroškov v zvezi z mobilnostjo, vključno z obračunanim potnim nalogom v skladu s slovensko zakonodajo (originalna dokazila se morajo hraniti na fakulteti še 5 let po prejemu končnega nakazila).
  - Izjava o bivanju pri zasebniku.  Izjavo izpolnijo samo tisti, ki niso imeli stroškov pri nastanitvah v času mobilnosti.

Dokazila o opravljeni poti:

 • V kolikor želi udeleženec mobilnosti spremeniti ali podaljšati trajanje mobilnosti mora to sporočiti pred samim začetkom mobilnosti ali pa med samo mobilnostjo. Po končani mobilnosti niso možne nobene spremembe.
 • Vsi udeleženci mobilnosti so pri naročanju storitev pri zunanjih izvajalcih dolžni spoštovati sklenjene okvirne sporazume, ki veljajo za vse članice in pridružene članice UM.
 • V primeru poti z letalom je obvezno predložiti kopijo računa letalske karte in kopijo potrdila o vkrcanju na letalo- boarding pass.
 • V primeru poti z vlakom ali avtobusom je obvezno predložiti kopijo kopija računa in kopijo vozovnice.
 • V primeru poti z lastnim avtom je potrebno predložiti potrdila, da je bila pot dejansko izvedena - kopije cestnin, tunelnine, morebitne nočitve na poti in ostala potrdila, ki bodo dokazovala opravljeno pot. Pri odobritvah poti z lastnim avtom za razdalje daljše od 500 km v eno smer lahko zahtevamo obrazložitev zakaj je bila odobrena pot z osebnim avtomobilom. V primeru hkratne udeležbe mobilnosti dveh zaposlenih na isti inštituciji je le eden upravičen do uveljavljanja potnih stroškov, razen ob predložitvi ustreznih dokazil, da poti ni bilo mogoče opraviti z enim avtomobilom.
 • Najemi vozil – rent a car niso upravičen strošek.

Dokazila o nastanitvah v času mobilnosti:

 • Udeleženec mora predložiti kopijo računa za nastanitev.
 • V primeru bivanja pri zasebniku/znancu, kjer ni možno predložiti potrdila, da je nastal strošek bivanja, mora udeleženec obvezno priložiti izjavo Priloga št. 6.

Po prejemu teh dokumentov bo UM nakazala upravičena sredstva, obračunana v skladu s tem razpisom in s pravili programa ERASMUS+. V primeru, da udeleženec v roku 30 dni po opravljeni mobilnosti ne odda zgoraj zapisano v 1. in 2 točki, ima UM pravico 15 dni od ponovnega poziva zavrniti sofinanciranje mobilnosti.