Mednarodna poletna šola

Trajnost postaja vse pomembnejša usmeritev v poslovanju podjetij. Razloge za to najdemo v negativnih posledicah neoliberalne razvojne paradigme v svetu ter pozivih nadnacionalnih in nacionalnih institucij k trajnostnemu razvoju. Slednji pomeni, da se države, organizacije in posamezniki ne osredotočajo le na doseganje ekonomske blaginje, temveč skušajo pozitivno vplivati tudi na naravno okolje in družbo.

V mednarodnem poslovanju prihaja do interakcij in poslovnih aktivnosti med številnimi državami, podjetji in interesnimi skupinami. Takšne dimenzije delovanja ponujajo možnosti za osveščanje o pomenu trajnostnega razvoja v obsežnih geografskih prostorih in med številnimi javnostmi. Hkrati pa ponujajo številne preizkušnje podjetij o njihovi dejanski zavezanosti trajnosti. Podjetja pozive o potrebi po implementaciji trajnosti v svoje poslovne prakse sprejemajo z različno stopnjo zavzetosti; nekatera vnašajo v svoje mednarodne poslovne prakse vse trajnostne vidike (ekonomski, družbeni, okoljski), druga samo posamične. Podjetja imajo različne pristope k merjenju in poročanju o implementaciji vidikov trajnosti v svoje poslovanje. Večnacionalna podjetja ponujajo številne primere dobrih praks na tem področju.

Turbulentne politične in družbeno-ekonomske razmere v svetu zahtevajo nujno potrebne transformacije poslovnih aktivnosti ali celotnih poslovnih modelov podjetij. Slednje predstavljajo priložnosti za spremembe škodljivih družbeno-ekonomskih trendov ter zvišanje inovativnosti in globalne konkurenčnosti držav in podjetij.

Ključni cilj mednarodne poletne šole »Trajnost v mednarodnem poslovanju« je ozaveščati študente o konceptu trajnosti v mednarodnem poslovanju kot o nujno potrebni usmeritvi v poslovnih modelih podjetij s ciljem izgrajevanja dolgoročno vzdržljivega in prožnega družbeno-ekonomskega okolja držav. Aktivnosti poletne šole se osredotočajo na spoznavanje dobrih praks implementiranja trajnosti v mednarodno poslovanje podjetij. Program poletne šole obsega predavanja domačih/tujih predavateljev in strokovnjakov iz prakse, učne delavnice z aktivnim delom študentov in strokovno ekskurzijo v mednarodna podjetja.