E - dela

Namig uporabnikom e-gradiv

Diplomsko delo je avtorsko delo, na katerem imetniku pripada avtorska pravica. To avtorsko delo nastaja v izobraževalnem procesu in je obvezno pri zaključku študija. Poleg same izdelave dela je za dosego tega cilja potreben tudi uspešen zagovor. Javni zagovor diplomskega dela z vidika avtorskega prava predstavlja njegovo prvo objavo. V tem primeru širši interes javnosti do obveščenosti  in do svobodnega pretoka informacij  prevlada nad avtorjevim monopolom glede njegovega avtorskega dela. Javnost je dopustno izključiti le, kadar se z objavo posega v druge pravno varovane koristi. Po prvi objavi je dana nadaljnja možnost, da se uveljavijo zakonite omejitve njegove pravice. Ker se diplomska dela hranijo kot sestavni del knjižničnega gradiva (v tiskani ali elektronski obliki) visokošolskih knjižnic, sta tako pomembni predvsem omejitvi avtorjeve pravice, ki se nanašata na lastno reproduciranje in citiranje.

Čeprav je obravnavana problematika v prvi vrsti naravnana na avtorstvo diplomskih del, je ugotovitve iz tega sestavka mogoče analogno uporabiti tudi za magistrska dela in doktorske disertacije. (vir: A. Primec: Nekatera aktualna vprašanja v zvezi z avtorstvom diplomskih del. V: Podjetje in delo 32(2006)1:207-210.

DKUM - Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru