Knjižnični red

 1. Pri vpisu se študenti izkažejo s študentsko izkaznico, tuji študenti s študentsko izkaznico in potnim listom, ostali uporabniki pa z veljavnim osebnim dokumentom.

 2. Študenti UM poravnajo članarino v okviru vpisnih stroškov za tekoče študijsko leto. Študenti UM, vpisani v evidenco (študenti brez statusa v tekočem študijskem letu) pa ob podaljšanju študentskih storitev. Ostali uporabniki poravnajo članarino za eno koledarsko leto v knjižnici.

 3. Ob vsakem obisku uporabniki  predložijo izkaznico, ki ni prenosljiva.

 4. Naenkrat si lahko uporabniki izposodijo praviloma pet knjig. Za izposojeno gradivo materialno odgovarjajo.

 5. Uporabniki si ne morejo izposoditi več izvodov istega naslova.

 6. Želene, a trenutno nedostopne knjige lahko uporabniki tudi rezervirajo osebno ali preko COBISS+ in mCOBISS z geslom za »Moja knjižnica«.

 7. Rezervirano gradivo morajo uporabniki prevzeti najkasneje v desetih dneh. Zaradi velikega povpraševanja po gradivu lahko knjižnica skrajša čas rezervacij. O prispelih rezervacijah obvešča svoje uporabnike  po elektronski pošti ali s SMS sporočili. Uporabniku, ki trikrat ne prevzame rezervacije, ki jo je sprožil preko spleta, sme knjižnica to možnost začasno odvzeti.

 8. Izposojevalni rok traja en mesec, zaradi povpraševanja po knjigah pa je lahko tudi krajši. Študentom invalidom omogočamo izposojo obvezne študijske literature za celotno študijsko leto (pod pogojem, da razpolagamo z vsaj desetimi izvodi določenega gradiva).

  Uporabniki  ga lahko pred iztekom podaljšajo osebno, po telefonu ali preko COBISS+ in mCOBISS v zavihku »Moja knjižnica«. Podaljšati pa ne morejo rezerviranega gradiva ali gradiva, ki mu je rok izposoje že potekel.

 9. Pri prekoračitvi izposojevalnih rokov morajo uporabniki poravnati stroške opominov po veljavnem ceniku za vsako izposojeno enoto.

 10. Uporabniki, ki izposojeno gradivo izgubijo, ga sami nadomestijo z identičnim. Če gradiva ni na tržišču, ga nadomestijo s primerljivim. Za poškodovano knjigo jim knjižnica zaračuna odškodnino. Prepovedano je pisanje po knjigi saj se tako knjiga poškoduje.

 11. Uporabniki po prevzemu knjižničnega gradiva opozorijo knjižničarja na morebitne poškodbe, sicer ob vrnitvi odgovarjajo zanje. 

 12. Gradiva, ki je v čitalnici, si ni mogoče izposoditi na dom. Uporablja se ga lahko le v prostoru čitalnice.

 13. Če želene knjige v knjižnici ni, si uporabniki lahko knjigo naročijo po medknjižnični izposoji iz drugih knjižnic v Sloveniji (CEK, Banka Slovenije in Inštitut za ekonomska raziskovanja, Ljubljana), za kar poravnajo stroške po veljavnem ceniku. Iz knjižnic v Mariboru ne naročamo knjig po medknjižnični izposoji.

 14. Knjižnica lahko gradivo posodi samo na osnovi predhodne naročilnice po e-pošti ali COBISS3 naročilu. Posameznik lahko gradivo naroči samo preko druge knjižnice, ki zanj jamči. Naročnik (knjižnica) mora biti vpisan v seznam slovenskih knjižnic COBIB.

 15. Knjižnica posoja svoje gradivo drugim knjižnicam po Sloveniji pod enakimi pogoji.

 16. Pri fotokopiranju je potrebno upoštevati predpise o avtorskih in drugih pravicah.

 17. Vračanje gradiva po pošti mora biti priporočeno in po veljavnih poštnih predpisih.

 18. Izgubo izkaznice je potrebno sporočiti knjižničarju in poravnati stroške nadomestila.

 19. V čitalnici morajo uporabniki ohranjati mir in študijsko vzdušje, pred vstopom pa izklopiti mobilne telefone in odložiti garderobo.

 20. Za osebno garderobo uporabnikov knjižnica ne odgovarja.

 21. V čitalnici uporabljene knjige uporabniki skrbno pospravijo sami, uporabljene knjige v knjižnici pa predajo knjižničarju.  

 22. Ob sprožitvi varovalnega sistema morajo uporabniki  sodelovati s knjižničarjem.

 23. Ob koncu študija morajo študenti vrniti vso izposojeno gradivo ter poravnati vse obveznosti. Knjižnica jim izda potrdilo o poravnanih obveznostih, ki ga nato oddajo v Službi za študentske in študijske zadeve.

 24. Morebitna odstopanja od tega knjižničnega reda lahko dovoli le vodja knjižnice.

 25. Ob večjih kršitvah knjižničnega reda (kraja, namerno poškodovanje gradiva) uporabniki poravnajo nastalo materialno škodo, hkrati pa začasno ali trajno izgubijo pravico do obiska in uporabe knjižnic Univerze v Mariboru.