Zaposlitvene možnosti

Diplomanti bodo pridobili strokovna znanja, ki jim omogočijo neposredno zaposlitev tudi v negospodarskem sektorju, državni upravi in različnih nepridobitnih institucijah v javnem sektorju za opravljanje ekonomskih in poslovnih opravil, za katera lahko kandidirajo na osnovi pridobljenih znanj in strokovnih kompetenc kot diplomirani ekonomisti (ekonomistke).

Diplomantu usmeritve Ekonomika in upravljanje javnega sektorja (EJS) bo poznavanje delovanja javnega sektorja omogočilo zaposlitev tako v javnem kot zasebnem sektorju. Gre za delovna mesta v državni upravi, občinah, javnihzavodih, javnih podjetjih in gospodarskih javnih služb. Zaradi vedno večje povezanosti in prepletenosti javnega in zasebnega sektorja pa so diplomanti te usmeritvi zaposljivi tudi v poslovnem zasebnem sektorju, saj bodo usposobljen za izvajanje nalog in razvijanje funkcij v javnem sektorju v pa tudi na področjih povezovanja javnega in zasebnega sektorja.

Strokovni profil diplomanta usmeritve Management bo omogočal diplomantu po pridobitvi začetnih delovnih izkušenj gradnjo poslovne kariere na različnih ravneh in področjih delovanja poslovnih in drugih organizacij. Zlasti bodo usposobljeni za prevzemanje strokovnih nalog oblikovanju organizacij ter managementu njihovih poslovnih procesov (področje organiziranja, načrtovanja in usmerjanja poslovnih procesov v organizacijah različnih vrst). Delovali bodo kot razvijalci poslovnih in organizacijskih rešitev in sčasoma prevzemali različne managerske pozicije pri izvajanju managementa organizacij v različnih pogojih delovanja. Diplomanti bodo usposobljeni za prevzem zahtevnejših nalog pri oblikovanju in vodenju sodobnih poslovnih sistemov in njihovih avtonomnih enot.

Profil strokovnih znanj diplomanta študijske usmeritve Marketing (MA) je grajen tako, da bo kot strokovnjak usposobljen za samostojno in ustvarjalno delo na zahtevnih strokovnih opravilih na področju marketinških aktivnosti. Sposoben bo vodenja in upravljanja marketinške funkcije v dinamičnem in kompleksnem okolju, upoštevajoč pri tem različne kulturne, družbene, pravne, tehnološke in ekonomske okvire. Sposoben bo zasedati visoko strokovna in vodstvena delovna mesta na področju marketinških funkcij v pridobitnih in nepridobitnih organizacijah, ko si bo po začetnem delovnem obdobju pridobil osnovne praktične strokovne izkušnje na navedenih področjih strokovnega dela. Zaposlitvene možnosti so zlasti naslednje: strokovna in vodstvena dela v marketingu, marketinškem komuniciranju, prodaji in nabavi, raziskavi trga, razvoju blagovnih znamk, upravljanju odnosov s ključnimi kupci idr.

Diplomant usmeritve Mednarodno poslovanje (MP) se bo zaposlil na področju strokovnih opravil v izvoznih in uvoznih oddelkih v proizvodnih oddelkih, na področju prodaje za trge znotraj EU. Opravljal bo lahko naloge izvoznega ali uvoznega komercialista, kasneje pa prevzel vodenje prodaje na mednarodnih trgih za posamezne produkte podjetja, v katerem se bo zaposlil. Kandidiral bo lahko tudi za opravila na področju plačilnega prometa in finančnih poslov s tujino ali na področju finančne operative, na področju finančnih in operativnih poslov v zunanji trgovini, tudi na področju storitev (bančništvo, zavarovalništvo, turizem, špedicija idr.). Usposobljen bo za opravljanje komercialnih poslov v malih podjetjih, pa tudi za analitsko delo na področju mednarodnih ekonomskih odnosov v gospodarskih, analitskih in raziskovalnih organizacijah.

Diplomant usmeritve Podjetništvo (PO) ima v procesu prodiranja ideje podjetništva v vse gospodarske panoge in tudi v negospodarske panoge (kultura, zdravstvo, izobraževanje, šport in rekreacija, sociala) oziroma v neprofitni sektor možnosti zaposlovanja predvsem v obliki samozaposlitve (samostojni podjetnik, ustanovitev in zaposlitev v družbi, zavodu, društvu oziroma drugi pravno-organizacijski obliki) oziroma v obliki zaposlitve pri drugem delodajalcu: v MSP, v večjih podjetjih, v zavodih, v javni upravi in to pri delih, kjer lahko svoja znanja in veščine diplomant uporabi ter jih razvija (npr. pri načrtovanju, analiziranju, odločanju, komuniciranju, inoviranju, vodenju, sodelovanju pri projektnem delu ipd.). Diplomant bo usposobljen tudi za delo na domu oz. teleworking.

Zaposlitvene možnosti diplomanta študijske usmeritve Poslovne finance in bančništvo (PFB) so zelo široke in segajo na področje opravljanja strokovnih opravil s področja poslovnih financ in bančništva v gospodarskih, storitvenih organizacijah ter bančnih institucijah, pa tudi v državni upravi, zavarovalnicah, investicijskih skladih, javnih zavodih itd.

Diplomanti študijske usmeritve Računovodstvo in davščine (RD) bodo lahko po uspešno opravljenem visokošolskem študiju in potrebnih minimalnih praktičnih izkušnjah kandidirali za strokovno najzahtevnejša dela v podjetjih in v drugih poslovnih osebah ter v državnih institucijah na naslednjih strokovnih področjih:

  • opravljanje vseh vrst strokovnih del s področja računovodenja za enovita in povezana podjetja ter za nepridobitne organizacije;
  • opravljanje samostojnega poklica ali poslovodnika in lastnika poslovne osebe za opravljanje računovodskih in sorodnih del;
  • opravljanje vseh vrst strokovnih del s področja davčne dejavnosti v enovitih ali povezanih podjetjih, v nepridobitnih organizacijah in državnih uradih;
  • opravljanje davčno-svetovalne dejavnosti v obliki samostojnega poklica, oziroma poslovodnika in lastnika poslovne osebe za opravljanje tovrstnih storitev drugih;
  • opravljanje sorodnih strokovnih del, ki pri katerih je potrebna visoka raven splošnega in posebnega gospodarskega ter ostalega znanja. 


Profil strokovnih znanj diplomanta študijske usmeritve Turizem (TU) omogoča diplomantu zaposlitev na naslednjih strokovnih področjih:

  • na področju gostinstva v hotelih in zdraviliščih (management wellness centra, management kongresnega centra, recepcija, marketing, uprava podjetja) in v managementu večjih restavracij;
  • na področju prirejanja potovanj v managementu in marketingu organizatorjev potovanj, pri podjetjih s področja civilnega transporta v managementu in marketingu;
  • na področju destinacijskega managementa v lokalnih, regionalnih ali v nacionalni turistični organizaciji na področju promocije in managementa, kakor tudi v institucijah, ki tvorijo pomemben del turistične ponudbe destinacije (npr. kultura, šport in rekreacija ipd.);
  • v institucijah, ki se ukvarjajo z načrtovanjem in izvajanjem turističnih projektov ali izvajanjem strokovnih in bazičnih raziskav na področju turizma v najširšem pomenu besede.