PRAKTIČNO USPOSABLJANJE

Kontakt

pu.epf@um.si

02/22 90 209

Namen praktičnega usposabljanja je, da študent deluje v realnem okolju, kjer dopolnjuje teoretično in praktično znanje, pridobljeno v času študija. Pri tem razvija nove delovno-specifične kompetence in nadgrajuje splošne kompetence. Pri tem se študent seznani s poslovanjem delovne organizacije ter spozna osnovne značilnosti poslovnih procesov in delovnih postopkov, zlasti tistih, ki so povezani z vsebinami študijske usmeritve, na katero je vpisan.

POENOSTAVLJEN DIAGRAM POTEKA PROCESA PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA (Z VIDIKA ŠTUDENTA)

EN MESEC IN HKRATI NAJKASNEJE DO 5. V MESECU PRED PRAKTIČNIM USPOSABLJANJEM

TEKOM OPRAVLJANJA
PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA

PO OPRAVLJENEM PRAKTIČNEM USPOSABLJANJU

·         PRAVOČASNA prijava prakse na UM EPF (tj. izpolnitev in pravočasna oddaja obrazcev).

·         Študent predhodno preveri ustreznost mentorja v delovni organizaciji pri nosilcu praktičnega usposabljanja!

·         Opravljanje del in nalog iz vsebine študijske usmeritve študenta v delovni organizaciji.

·         Vodenje DNEVNIKA del oz. opravil (opomba: to je del poročila o praktičnem usposabljanju).

·         Priprava poročila o praktičnem usposabljanju.

·         Dokončanje poročila o praktičnem usposabljanju in PRAVOČASNA oddaja poročila in obrazcev.

·         Študent predhodno preveri ustreznost poročila pri nosilcu praktičnega usposabljanja!

Obrazci, ki se izpolnijo in oddajo:

·         Priloga P1 (Izjava delovne organizacije, ki bo omogočila študentu praktično usposabljanje).

·         Priloga P2   v  3 izvodih (Sporazum o praktičnem usposabljanju).

Obrazci, ki se izpolnijo in oddajo:

·         Priloga P3 (Anketni vprašalnik – za delovnega mentorja v delovni organizaciji).

·         Priloga P4 (Anketni vprašalnik – za študenta).

·         Priloga P5 (Potrditev delovne organizacije o obsegu in času praktičnega usposabljanja študenta).

Obrazci, ki se izpolnijo in oddajo:

·         Priloga P6 (Interni obrazec fakultete za ocenitev praktičnega usposabljanja).

Navodila in obrazci