Drugi udeleženci izobraževanja

Na podlagi 1. člena Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na UM, št. A4/2009-41AG imajo možnost vključitve v izobraževanje pri posameznih učnih enotah tudi posamezniki, ki bodo opravljali študijske obveznosti kot drugi udeleženci.

Obveznosti in izpit pri učni enoti iz javno veljavnega akreditiranega študijskega programa lahko kot drugi udeleženec opravlja kandidat, ki v študijski program še ni bil vpisan ali se je iz njega izpisal, v kolikor ima fakulteta na voljo kadrovske, materialne pogoje in druge pogoje, s katerimi lahko zagotovi ustrezno izvedbo. Obveznosti in izpita na ta način ne more opravljati kandidat, ki je bil izpisan iz študijskega programa potem, ko je izkoristil vse pristope k izpitu.

Kandidat vlogo za opravljanje obveznosti in izpitov pri določenih učnih enotah odda v Službi za študentske in študijske zadeve praviloma pred začetkom študijskega leta.

Kandidat kot posameznik, vključen v izobraževanje kot drugi udeleženec, nima statusa študenta in pravic, ki izhajajo iz naslova statusa študenta.

Kandidat prošnjo naslovi v obliki pisnega dopisa na Komisijo za študijske zadeve in prošnji priloži potrdilo o plačilu v znesku 18,10€. Prošnjo, na kateri navede, katere predmete želi opravljati, je potrebno oddati praviloma pred pričetkom študijskega leta.

V skladu z Navodili o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Mariboru št. 012/N 2/2023/412-SF se za vsako učno enoto, ki jo kandidat želi opravljati kot drug udeleženec izobraževanja, zaračuna izvedba predmeta z izpitom (znesek se določi glede na število ECTS točk pri posameznem predmetu).

Priloge navodilom: