Pogoji napredovanja v študijsko leto 2020/2021

Spoštovani študentke in študenti, redni in izredni študenti EPF!
Pred vami je intenzivno izpitno obdobje, ko boste opravljali izpite in izpolnjevali druge obveznosti pri predmetih vašega učnega programa. Želimo vam, da bi uspeli izpolniti pogoje za napredovanje v novo študijsko leto!

Pogoji za napredovanje

Visokošolski strokovni program 1. stopnje »Poslovna ekonomija«

  • Študent mora za napredovanje v 2. letnik opraviti študijske obveznosti v obsegu vsaj 45 ECTS.
  • Študent mora za ponavljanje letnika opraviti vsaj polovico obveznosti (30 ECTS) - oddati vlogo na Komisijo za študijske zadeve - KŠZ.
  • Študent mora za napredovanje v 3. letnik opraviti vse obveznosti 1. letnika in študijske obveznosti 2. letnika v obsegu vsaj 45 ECTS.


Univerzitetni program 1. stopnje »Ekonomske in poslovne vede«

  • Študent mora za napredovanje v 2. letnik opraviti študijske obveznosti v obsegu vsaj 45 ECTS.
  • Študent mora za ponavljanje letnika opraviti vsaj polovico obveznosti (30 ECTS) - oddati vlogo na Komisijo za študijske zadeve - KŠZ.
  • Študent mora za napredovanje v 3. letnik opraviti vse obveznosti 1. letnika in študijske obveznosti 2. letnika v obsegu vsaj 45 ECTS.

 

Podaljšanje statusa zaradi izrednih razmer - interpretacija 49. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP):

Vlada RS je sprejela Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP). V svojem 49. členu, ki se glasi

»49. člen

(podaljšanje statusa študenta)

Ne glede na določbe 70. člena ZViS imajo pravico do podaljšanja statusa študenta v študijskem letu 2020/2021 tudi študenti, ki zaradi nastanka izjemnih okoliščin v letu 2020, ki neposredno vplivajo na izvajanje študijske dejavnosti v študijskem letu 2019/2020, niso mogli redno in v roku opraviti svojih študijskih obveznosti.«,

je Vlada RS predvidela možnost podaljšanja statusa študenta za tiste študente, ki jim v študijskem letu 2019/20 zaradi izrednih okoliščin ni uspelo opraviti vseh študijskih obveznosti za napredovanje v višji letnik.

Senat Univerze v Mariboru je sprejel postopek napredovanja iz upravičenih razlogov ter podaljšanje statusa študenta z naslova izrednih okoliščin, kot sledi:

1.   Študentje, za katere je bil pedagoški proces letnega semestra izveden v celoti (izvedene vse kontaktne ure/prilagojeno izvedene vse kontaktne ure), morajo dosegati minimalno število kreditnih točk, opredeljenih v pogojih za napredovanje v višji letnik akreditiranih študijskih programov. Predlagamo, da se v tem primeru upošteva, da so imeli študentje v letnem semestru študijskega leta 2019/20 omogočeno izvedbo vseh kontaktnih ur, ki so  akreditirane s predmetnikom študijskega programa.

Če želijo uveljaviti pravico do izjemnega napredovanja v višji letnik, morajo študentje v tem primeru dokazovati upravičene razloge skladno s 70. členom ZVIS (ne z naslova COVID-19). Enako velja tudi za študente, ki želijo podaljšati status iz upravičenih razlogov.

2.  Študentje, za katere pedagoški proces letnega semestra ni bil izveden v celoti (zaradi narave študija ta ni bil izveden na daljavo, študentje pa niso mogli opraviti laboratorijskih vaj, kliničnih vaj, praktičnega usposabljanja, predpisanega s študijskim programom, hospitacij in nastopov ter strokovne prakse v šoli idr.), lahko zaprosijo za napredovanje v višji letnik pod izjemnimi pogoji, pri čemer se za izjemni pogoj upoštevajo tudi izredne razmere zaradi COVID-19. Študentje oddajo prošnjo za napredovanje v višji letnik iz upravičenih razlogov, ob predpostavki, da so dosegli minimalno število kreditnih točk po Statutu UM, tj. 30 ECTS. 

3.   Študentje, za katere pedagoški proces letnega semestra ni bil izveden v celoti (zaradi narave študija ta ni bil izveden na daljavo, študentje pa niso mogli opraviti laboratorijskih vaj, kliničnih vaj, praktičnega usposabljanja, predpisanega s študijskim programom, hospitacij in nastopov ter strokovne prakse v šoli idr.), poleg tega pa niso dosegli minimalnega števila kreditnih točk za napredovanje pod izjemnimi pogoji, lahko zaprosijo za podaljšanje statusa študenta zaradi izrednih razmer, povezanih s COVID-19.

Status študenta po zaključku zadnjega semestra študija (nekdanji absolventski staž)

Pravica do podaljšanja statusa študenta/absolventa

Na podlagi 70. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14 in 75/16) status študenta preneha:

-       študentu, ki zaključi študijski program prve stopnje, z iztekom študijskega leta, v katerem je zaključil študij,

-       študentu, ki zaključi študijski program druge stopnje,

-       študentu, ki zaključi študijski program tretje stopnje,

-       če študent ne zaključi študija na študijskem programu prve ali druge stopnje v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra,

-       če študent ne zaključi študija druge stopnje po enovitem magistrskem študijskem programu v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra,

-       če študent ne zaključi podiplomskega študija tretje stopnje v ustreznem, s statutom predpisanem roku,

-       če se med študijem ne vpiše v naslednji letnik oziroma semester,

-       če se izpiše,

-       če je bil izključen.

Ne glede na četrto alineo prejšnjega odstavka študentu status preneha ob zaključku zadnjega semestra, če je v času študija ponavljal letnik ali spremenil študijski program ali smer.

V primerih iz četrte, pete in sedme alinee prvega odstavka ter drugega odstavka tega člena se študentu iz upravičenih razlogov status študenta lahko tudi podaljša, vendar največ za eno leto.

Študentke matere, ki v času študija rodijo, in študenti, ki v času študija postanejo očetje, imajo pravico do podaljšanja študentskega statusa za eno leto za vsakega živorojenega otroka.Odstopanje od vpisnih pogojev - Komisija za študijske zadeve