Visokošolski strokovni študijski programi "Poslovna ekonomija"

Temeljni cilj visokošolskega strokovnega študija poslovne ekonomije je razviti sposobnosti diplomantov za samostojno opravljanje strokovnih in vodstvenih del v poslovni praksi.

Program temelji na kreditnem sistemu študija, ki spodbuja vključevanje naših študentov v druge univerzitetne programe v Sloveniji in v tujini, še posebej v okviru evropskega programa izmenjave študentov Socrates-Erasmus.

Visokošolski strokovni program se je izvajal od leta '96 in je v iztekanju. Nadomestili ga bodo bolonjski študijski programi, zato vpis v prvi letnik ni več mogoč!

Na 19. seji Senata EPF, ki je bila 20. 2. 2009, je Senat EPF potrdil roke za dokončanje študija na VS programu Poslovna ekonomija '96.

ROK ZA ZAKLJUČITEV ŠTUDIJA

prijava teme najkasneje do 30. 4. 2015  
oddaja naloge najkasneje do 30. 4. 2016  
zagovor najkasneje do 30. 9. 2016

Cilji in značilnosti

Temeljni cilj visokošolskega strokovnega študija poslovne ekonomije je razviti sposobnosti diplomantov za samostojno opravljanje strokovnih in vodstvenih del v poslovni praksi.

Najpomembnejše značilnosti visokošolskega strokovnega programa »Poslovna ekonomija« so naslednje:

 • Pri oblikovanju programa smo upoštevali izkušnje vrste uspešnih evropskih visokih strokovnih šol, ki so s svojimi programi poslovne ekonomije vključene v izmenjavo študentov v okviru Evropske unije.
 • Program je leta 1999 pozitivno ocenila evropska evalvacijska komisija pod vodstvom Open University iz Londona.
 • S študijem želimo usposobiti diplomante za uspešno vključitev v poslovno prakso na izbranem ožjem strokovnem področju oz. za samostojno opravljanje strokovnih in vodstvenih del. Smeri študija so oblikovane skladno s potrebami gospodarstva in drugih dejavnosti v Sloveniji.
 • Pridobivanje teoretičnih in strokovnih znanj ter spoznavanje poslovno-ekonomskega instrumentarija v okviru študija bo usmerjeno v uporabnost za reševanje praktičnih poslovnih problemov tudi v tistem delu študija, ki ni namenjen samo praktičnemu delu študenta v organizaciji.
 • Študij po tem programu bo spodbujal tudi razvoj osebnosti naših diplomantov. Posredoval bo znanja o vodenju in tehnikah vodenja za doseganje zrelosti, zanesljivosti in odločnosti, potrebna za samostojno opravljanje strokovnih nalog na vodstvenih delovnih mestih, za katere se usposabljajo.
 • Program daje študentom možnost izbire med devetimi smermi študija.
 • Program uvaja izbirne predmete. S tem omogočamo študentom, da bolje zaokrožijo svoj predmetnik študija v skladu z lastnimi poklicnimi ambicijami in z željami svojih morebitnih štipenditorjev in potencialnih delodajalcev.

Program temelji na kreditnem sistemu študija, ki spodbuja vključevanje naših študentov v druge univerzitetne programe v Sloveniji in v tujini, še posebej v okviru evropskega programa izmenjave študentov Socrates-Erasmus.

Način in oblika izvajanja

Fakulteta izvaja program kot redni in izredni študij.

Program temelji na kreditnem sistemu študija, ki spodbuja vključevanje naših študentov v druge univerzitetne programe v Sloveniji in v tujini, še posebej v okviru evropskega programa izmenjave študentov Socrates-Erasmus.

Izredni študij poteka v enotah za izredni študij, če število kandidatov zadošča, da se s šolninami pokrijejo vsi stroški tega študija. Izvedba pedagoškega procesa je prilagojena zlasti možnostim študija zaposlenih študentov.

Za zelo uspešne študente je predvidena tudi možnost vzporednega študija na dveh smereh.

Pri zaposlenih študentih je mogoče pri opredelitvi obveznosti do strokovne študijske prakse upoštevati tudi njihove že pridobljene delovne izkušnje.

Kreditni sistem

Vsak predmet je točkovan s t. i. kreditnimi točkami. Kreditni sistem študija je dvojen: ECTS in UM.

 • ECTS (European Credit Transfer System)
 • Kreditni sistem UM (Univerza v Mariboru)

Točke posameznega predmeta lahko vidite na spletnih straneh posameznih predmetov.

Prehodi med programi

V skladu z merili za prehode med študijskimi programi, ki ji je sprejel Svet za visoko šolstvo julija 1994, so v zvezi s tem programom predvidene naslednje možnosti:

 • prehod iz programa univerzitetne izobrazbe na področju ekonomije in poslovnih ved v ta program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe;
 • za kandidate z opravljeno maturo prehod iz tega strokovnega programa v program za pri­dobitev univerzitetne izobrazbe na področju ekonomije in poslovnih ved v času študija;
 • za kandidate s poklicno maturo prehod iz tega programa v program univerzitetnega študija med študijem ni možen. Ti se lahko potegujejo za prehod na univerzitetni program kot diplomantje visokošolskega strokovnega študija s povprečno oceno pri študiju najmanj 8 pod pogoji, ki jih opredeli senat EPF;
 • prehod iz drugih visokošolskih strokovnih programov istega strokovnega področja v ta program za pridobitev strokovne izobrazbe;
 • prehod iz višješolskega programa ekonomije in poslovnih ved na program za pridobitev visokostrokovne izobrazbe na področju poslovne ekonomije pod pogoji, ki jih je določil senat EPF.