Univerzitetni študijski program "Ekonomija"

Temeljni cilj tega univerzitetnega študija je razviti sposobnosti diplomantov za samostojno in ustvarjalno delo na najodgovornejših delovnih mestih, povezanih z izbranim področjem študija ekonomije in poslovnih ved ter za nadaljnje raziskovalno delo na tem področju. Študent z univerzitetnim študijem pridobi poglobljeno teoretično in metodološko znanje za spoznavanje, proučevanje in ustvarjanje poti za razreševanje ekonomskih in poslovnih problemov

Program je izdelan na podlagi skrbne primerjalne analize vsebine priznanih tujih univerzitetnih programov. Upoštevali smo tudi razvoj in potrebe gospodarstva Slovenije.

Univerzitetni študijski program Ekonomija se je izvajal od leta 1996 in je v iztekanju. Nadomestili so ga bolonjski študijski programi, zato vpis v prvi letnik ni več mogoč!

Na 19. seji Senata EPF, ki je bila 20. 2. 2009, je Senat EPF potrdil roke za dokončanje študija na UN programu Ekonomija'96.

ROK ZA ZAKLJUČITEV ŠTUDIJA:

prijava teme najkasneje do 30. 4. 2015
oddaja naloge najkasneje do 30. 4. 2016
zagovor najkasneje do 30. 9. 2016

Cilji in značilnosti

Najpomembnejše značilnosti univerzitetnega programa »Ekonomija« so naslednje:

  • Program je namenjen kandidatom z maturitetno predizobrazbo in upošteva zahteve trga dela v Sloveniji, saj je v največji meri primerljiv z najuglednejšimi evropskimi univerzitetnimi programi ekonomije in poslovnih ved, kar omogoča, da imajo naši diplomantje mednarodno primerljive poklice.
  • Program je leta 1999 pozitivno ocenila evropska evalvacijska komisija pod vodstvom Open University iz Londona.
  • Program daje študentom možnost izbire med sedmimi smermi študija. Za tuje študente v okviru programa Socrates-Erasmusje je oblikovana izvedba izbirnih predmetov v tujem jeziku.
  • Program uvaja izbirne predmete. S tem omogočamo študentom, da bolje zaokrožijo svoj predmetnik študija v skladu z lastnimi poklicnimi ambicijami in z željami njihovih morebitnih štipenditorjev in potencialnih delodajalcev.
  • Program temelji na kreditnem sistemu študija (ECTS), ki spodbuja vključevanje naših študentov v druge univerzitetne programe v Sloveniji in v tujini, še posebej v okviru evropskega programa izmenjave študentov Socrates-Erasmus.


Okrepili smo pomen individualnega raziskovalnega dela študentov. Zato je v programu predviden določen obseg aktivnega samostojnega raziskovalnega dela študentov pri posameznih pred­metih, večji pa je tudi poudarek na projektnem raziskovalnem delu študentov v okviru seminarjev.

Način in oblike izvajanja

Redni študij je organiziran v skladu s študijskim koledarjem, opredeljenim na ravni Univerze v Mariboru. Na posamezni smeri ga izvajamo, če se ob vpisu v tretji letnik rednega študija za to odloči potrebno število, ki ga določajo normativi za financiranje tovrstnega izobraževanja.

Izredni študij poteka samo na sedežu fakultete v Mariboru. Pri zaposlenih študentih je pri opredelitvi obveznosti v zvezi s študijsko prakso mogoče upoštevati tudi njihove že pridobljene delovne izkušnje v poslovni praksi.

Kreditni sistem

Vsak predmet je točkovanja s t. i. kreditnimi točkami. Kreditni sistem študija je dvojen: ECTS in UM.

  • ECTS (European Credit Transfer System) se uporablja samo v primeru mednarodne izmenjave študentov.
  • Kreditni sistem UM (Univerza v Mariboru) pa se uporablja za vrednotenje izbirnih predmetov v okviru Univerze v Mariboru. Izhodišče: 10 ur predavanj, vaj oz. seminarjev je 1 kreditna točka. Tudi študentje EPF lahko opravijo študijske obveznosti pri enem izbirnem predmetu iz univerzitetnih programov drugih fakultet Univerze v Mariboru.

Po posameznih smereh študija na univerzitetnem programu EPF morajo študentje zbrati naslednje število kreditnih točk UM:

Smer

1. letnik

2. letnik

3. letnik

4. letnik

Izbirni

predmeti

SKUPAJ

FB

75

75

75

63

12

300

MA

75

75

69

63

18

300

MM

75

75

63

63

24

300

PO

75

75

66

63

21

300

RR

75

75

66

66

18

300

SM

75

75

69

60

21

300

SE

75

75

54

51

30

285

FB = Finance in bančništvo, MA = Marketing, MM = Mednarodna menjava, PO = Podjetništvo, RR = Računovodstvo in revizija, SM = Splošni management, SE = Splošna ekonomija