Pravila študija

Opravljanje izpitov višjega letnika

Senat EPF odobri opravljanje izpitov višjega letnika na študijskih programih 1. ali 2. stopnje študentom, ki imajo izpolnjene pogoje iz 8. člena Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na UM, št. A4/2009-41AG in povprečno oceno študija letnika vsaj 8,5.

Študij na dveh usmeritvah

Dodiplomski študij
Senat EPF sklene, da lahko študent po 1. letniku študija ob vpisu v 2. letnik z vlogo na KŠZ EPF zaprosi za opravljanje obveznosti na dveh usmeritvah dodiplomskega programa hkrati. Študij na dveh usmeritvah je mogoč, če ima študent povprečno oceno študija vsaj 9, in če so izpolnjeni pogoji za izvedbo. 

Podiplomski študij
Senat EPF sklene, da lahko študent z vlogo na KŠZ zaprosi za opravljanje obveznosti na dveh usmeritvah podiplomskega programa 2. stopnje Ekonomske in poslovne vede” do konca zimskega semestra 1. letnika, če ima povprečno oceno izpitov treh temeljnih predmetov 1. semestra vsaj 9.

  • Temeljni predmeti programa – študent jih opravlja enkrat, razen v primeru, ko je v temeljnem predmetu pod zaporedno št. 2 izbral predmet, ki ga na drugi usmeritvi ni.
  • Temeljni predmeti usmeritve – opraviti mora predmete obeh usmeritev (če je kakšen predmet obvezen na obeh usmeritvah, ga opravi samo enkrat).
  • Izbirni predmeti – študent izbere predmet, ki je izbiren za obe usmeritvi, vendar ne more izbrati predmeta, ki je kot temeljni na drugi usmeritvi.

Prepis iz izrednega na redni študij

Senat EPF sklene, da lahko študent spremeni način študija na študijskih programih 1. ali 2. stopnje iz izrednega na redni, v kolikor izpolnjuje pogoje za vpis v višji letnik (45 ECTS) in ima povprečno oceno izpitov vsaj 9 ter so izpolnjeni materialni pogoji Ekonomsko-poslovne fakultete.

Dodatno opravljanje izpitov

Rednim študentom študijskih programov 1. in 2. stopnje EPF, lahko Komisija za študijske zadeve odobri opravljanje dodatnih študijskih obveznosti ob vpisu v letnik, v kolikor imajo povprečno oceno izpitov vsaj 9. Za študente magistrskega programa 2. stopnje »Ekonomske in poslovne vede« se pri vpisu v 1. letnik upošteva povprečna ocena dodiplomskega študija.

Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru