Osebe brez statusa

Navodila za študijsko leto 2023/2024:

Obrazce za podaljšanje digitalne identitete za študijsko leto 2023/2024 pošljite šele po 1.10.2023!

Osebe brez statusa pošljejo na začetku študijskega leta po pošti na naslov fakultete Izjavo za študente brez statusa (obrazec je na koncu strani).

Na podlagi prejetega izpolnjenega in podpisanega obrazca vam bomo podaljšali digitalno identiteto (dostop do Moodle-a, AIPSa, e-pošta, DKUM, ...) do 15.10.2024 ter vam na dom poslali položnico za plačilo prispevka za podaljšanje veljavnosti študentskih storitev za osebe brez statusa.

Ker osebe brez statusa niso nikamor vpisane, vpis ni viden v AIPSu.

Osebe brez statusa plačujejo vse pristope k izpitu v skladu s Cenikom UM, več o izpitnem redu najdete na povezavi IZPITNI RED.


Nadaljevanje študija po prekinitvi v skladu s Statutom UM (UPB 12):

122. člen 
Študent, ki prekine študij, lahko nadaljuje študij in ga dokonča po istem študijskem programu, če se študijski program v času prekinitve ni spremenil.

Če je študent prekinil študij in se je študijski program, v katerega je bil vpisan, v času prekinitve spremenil, se mu lahko priznajo opravljene obveznosti, ki ustrezajo učnim izidom spremenjenega programa in dovoli nadaljevanje oziroma dokončanje študija z novo generacijo, pod pogojem, da se mu določijo dodatne obveznosti v obsegu in vsebini na način, da bo dosegel učne izide, ki jih zahteva spremenjeni študijski program. Za študenta ob nadaljevanju študiju veljajo pogoji študija, kot veljajo za novo generacijo študentov, ki se ji priključuje, razen če je s splošnimi akti Univerze v Mariboru določeno drugače.

Posamezniki, ki jim je status študenta prenehal po zaključenem zadnjem letniku študija in se niso izpisali ter želijo študij zaključiti, obdržijo pravico do opravljanja izpitov in drugih študijskih obveznosti po študijskem programu, po katerem se izobražujejo, še dve leti po zadnjem vpisu v zadnji letnik. Študijske obveznosti lahko opravljajo tudi po tem roku, vendar se jim v primeru večjih sprememb študijskega programa, do katerih je prišlo v času prekinitve, lahko določijo nove študijske obveznosti.

Rok za dokončanje študija se določi skladno z veljavno visokošolsko zakonodajo.

123. člen 
O nadaljevanju študija po prekinitvi v primeru spremembe študijskega programa in določitvi dodatnih obveznosti, odloča Komisija za študijske zadeve članice univerze na prošnjo študenta.

Zoper odločitev Komisije za študijske zadeve je v roku 8 dni dopustna pritožba na Univerzitetno komisijo za pritožbe študentov, katere odločitev je dokončna.

 

V kolikor bo po pregledu vaših študijskih obveznosti ugotovljeno, da se je študijski program medtem spremenil, boste o tem obveščeni.

 

Obrazci