Študij na EPF

Diplomant Ekonomsko-poslovne fakultete je v gospodarskih in negospodarskih organizacijah iskan in cenjen. Diploma Ekonomsko-poslovne fakultete je mednarodno primerljiva, saj so študijski programi fakultete akreditirani s strani Association of Collegiate Business Schools and Programs (ACBSP) in European Council for Business Education (ECBE). Dolga tradicija obstoja se odraža v visoki kakovosti znanja in dobri zaposljivosti, kar je cilj vsakega diplomanta. Študenti lahko na Ekonomsko-poslovni fakulteti del študentskega časa izkoristijo za mednarodne izmenjave, za strokovna in športna srečanja z drugimi študenti, za učenje jezikov in za vrsto drugih dobro organiziranih obštudijskih dejavnosti.

Zakaj študirati na EPF?

Glavne značilnosti študijskih programov EPF, predstavljajo vaše največje koristi:

 • Študente novince že v začetku načrtno pripravimo na samostojen študij in študijski proces na fakulteti.
 • Študentom smo namenili bolj aktivno vlogo v študijskem procesu s sodobnejšimi pristopi k poučevanju (razprave, praktični projekti, poudarek na delu v skupinah ...).
 • Naši študenti si lahko v večji meri prilagodijo študijske vsebine po lastnih interesih in poklicnih ambicijah, saj smo pripravili širok nabor izbirnih predmetov.
 • Študentom nudimo bolj odprte možnosti za študij na partnerskih univerzah v tujini (večja mobilnost študentov v evropskem prostoru).
 • Vzpostavili smo enostaven in pregleden sistem prehodov med različnimi študijskimi programi.
 • V študijske programe smo vključili takšne vsebine, ki bodo povečale zaposljivost diplomantov.
 • Nabor znanj, ki jih posredujejo naši študijski programi, zagotavljajo primerljivost strokovnih kompetenc z diplomanti drugih evropskih univerz.
 • Strokovna znanja na študijskih usmeritvah povezujemo v celoto, da bi diplomante usosobili za celovit pristop k reševanju strokovnih problemov v gospodarski praksi.
 • Študijske programe smo oblikovali skupaj z gospodarstvom po njihovih željah in potrebah, saj smo upoštevali njihove zahteve glede želene strokovne sposobljenosti naših doplomantov.

Prednosti študija na Ekonomsko-poslovni fakulteti:

 • Sodoben študij po meri posameznika, velika izbirnost vsebin.
 • Kakovost diplom je potrjena z mednarodnima akreditacijama ECBE in ACBSP.
 • Študijsko in raziskovalno okolje s 60-letno tradicijo tesnega sodelovanja z gospodarstvom in prenosom znanja v prakso.
 • Mednarodno mreženje z več kot 180 priznanimi univerzami v tujini.
 • Široke možnosti mednarodne izmenjave.
 • Prijazno okolje za študente s številnimi dodatnimi aktivnostmi na kulturnem, umetniškem in športnem področju.
 • Motiviran kolektiv učiteljev, raziskovalcev in sodelavcev uveljavljen v domačem in mednarodnem prostoru.
 • Kakovostne storitve in prijazna podpora s strani študentov tutorjev in strokovnega osebja.

Naziv in profil izobrazbe

Univerzitetni študijski program "Ekonomske in poslovne vede"
Diplomant(ka) univerzitetnega študijskega programa »Ekonomske in poslovne vede« pridobi strokovni naslov diplomirani ekonomist (UN) oziroma diplomirana ekonomistka (UN), strokovni naslov se okrajšano zapiše kot dipl. ekon. (UN), ko opravi s študijskim programom predpisane študijske obveznosti.

Z uspešnim zaključkom univerzitetnega študija pridobijo diplomanti zaokrožena temeljna ekonomska, poslovna idr. znanja, s pomočjo katerih razvijejo potrebne kompetence in usposobljenost, ki jim omogoča zaposlitev v gospodarskih družbah na ustreznih strokovnih področjih glede na ožjo strokovno specializacijo izbrane študijske usmeritve, ki so jo zaključili med študijem. Diplomanti bodo pridobili strokovna znanja, ki jim omogočijo neposredno zaposlitev tudi v negospodarskem sektorju, državni upravi in različnih nepridobitnih institucijah za opravljanje ekonomskih in poslovnih opravil, za katera lahko kandidirajo na osnovi pridobljenih znanj in strokovnih kompetenc kot univerzitetni diplomirani ekonomisti (ekonomistke).


Visokošolski strokovni študijski program "Poslovna ekonomija"
Diplomant(ka) visokošolskega strokovnega študijskega programa "Poslovna ekonomija" pridobi strokovni naslov diplomirani ekonomist (VS) oziroma diplomirana ekonomistka (VS), strokovni naslov se okrajšano zapiše kot dipl. ekon. (VS), ko opravi s študijskim programom predpisane študijske obveznosti.

Diplomanti bodo pridobili strokovna znanja, ki jim omogočijo neposredno zaposlitev tudi v negospodarskem sektorju, državni upravi in različnih nepridobitnih institucijah v javnem sektorju za opravljanje ekonomskih in poslovnih opravil, za katera lahko kandidirajo na osnovi pridobljenih znanj in strokovnih kompetenc kot diplomirani ekonomisti (ekonomistke).

Študij v tujini

Kakovostno izobrazbo vam na Ekonomsko-poslovni fakulteti zagotavljamo tudi z mednarodno izmenjavo študentov in profesorjev. Zavedamo se namreč, da boste svoja znanja in strokovne kompetence lahko ponujali tako na slovenskem kot na evropskem trgu dela. Zato študentom pomagamo  utirati pot na študijsko izpopolnjevanje v tujini, kjer si pridobivajo mednarodne študijske izkušnje. Hkrati pa prihajajo k nam učitelji iz tujine, ki bogatijo znanja naših študentov in učiteljev s svojimi mednarodnimi izkušnjami.

Mednarodna izmenjava študentov in učiteljev ima na EPF večletno in uspešno tradicijo. Smo namreč ena izmed prvih slovenskih fakultet, ki svojim študentom omogoča in tudi prizna ves semester študija na eni izmed priznanih tujih fakultet. Prav tako pa omogočamo študentom, da opravljajo študijsko prakso v podjetjih v tujini.

Naše najpomembnejše izmenjave potekajo preko programov: Erasmus+, Ceepus in bilateralnih sporazumov.

V okviru programa Erasmus smo sklenili ustrezne sporazume z več kot 180 evropskimi univerzami v naslednjih državah, kamor lahko gredo študirati naši študenti: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Nemčija, Španija, Francija, Grčija, Italija, Finska, Švedska, Danska, Madžarska, Turčija, Nizozemsla, Portugalska, Slovaška, Poljska ...

Bilateralni sporazum sklenemo z neko univerzo, za katero ugotovimo, da izvaja kakovosten študijski program ter je zanimiva tudi za naše študente ter profesorje. Seveda velja tudi obratno. Partnerski univerzi se dogovorita, da bosta po recipročnem načinu izmenjavali študente, za kar ne bosta zaračunavali šolnin tujim študentom. Vsak študent namreč poravna znesek šolnine domači univerzi (v primeru, da je to potrebno). Izmenjani študentje uživajo na partnerski univerzi enake pogoje kot domači študentje. Navadno imajo na razpolago tudi brezplačen jezikovni tečaj. Študenti si sami krijejo stroške študija.

Bilateralni sporazumi znotraj Evrope so sklenjeni s partnerskimi univerzami v naslednjih državah: Anglija, Srbija, Poljska, Portugalska, Francija, Češka, Finska in Hrvaška. Izven Evrope pa s sledečimi državami: Indija, Republika Kitajska Tajvan, Rusija, Malezija in Ljudska republika Kitajska.

V primerjavi z drugimi slovenskimi fakultetami je EPF v samem vrhu glede na razmerje med številom študentov, ki odhajajo na študij v tujino, in številom študentov, ki prihajajo študirat k nam.

Profesionalna podpora kakovostnemu študiju

Zavedamo se, da še tako dober študijski program ne zadošča, da bi študenti lahko v celoti izrabili svoje študijske potenciale. Zato ob kakovostnih študijskih programih nenehno razvijamo in izboljšujemo podporo študiju, kakršno kot študenti pričakujete od sodobne poslovne šole. Zato vam pomagamo in vas podpiramo pri navezovanju stikov (mreženju) in vam zagotavljamo primerno študijsko okolje.

Referat
Referat oz. služba za študentske in študijske zadeve je služba, ki spremlja študenta od vpisa do diplome. Naša osnovna naloga je podpora študentu na njegovi študijski poti. Smo strokovna služba Ekonomsko-poslovne fakultete, ki skrbi za informacije o študiju, ureja študijske programe, pripravlja vpise, urnike, izpitne roke, organiziramo izredni študij, vodimo postopke diplomiranja in pripravljamo svečane podelitve diplom.

Kontakt: referat.epf@um.si

 

Karierni center
Delodajalci so vedno bolj pozorni na znanja in sposobnosti iskalcev zaposlitve. Kot novopečeni diplomant EPF boste verjetno nekaj časa med njimi tudi vi. V vašem in našem interesu je, da ste iskalec zaposlitve čim krajši čas. Zato morate čim prej postati menedžer lastne poklicne kariere. To vam omogočamo v Kariernem centru EPF, kjer se boste naučili načrtovati začetek svoje poklicne kariere. Pri nas imate tudi možnost, da se že med študijem povežete s potencialnimi delodajalci ter si pridobite delovne izkušnje in gradite mrežo poslovnih stikov. Po zaključenem študiju je pri iskanju zaposlitve še poseber pomembno zavedanje lastnih prednosti, veščin in interesov. Pri tem vam lahko pomaga z nasveti poklicni psiholog Kariernega centra EPF.

Kontakt: natasa.dreu@um.si Knjižnica in čitalnica
Študentom, profesorjem in ostalim članom je na voljo študijska literatura: knjige, učbeniška in informacijska zbirka, serijske publikacije (revije, časniki, bilteni ...), diplomske, magistrske in doktorske naloge, neknjižno gradivo in elektronski viri, med katerimi so najpomembnejše specializirane podatkovne baze, do katerih je na fakulteti zagotovljen brezplačen dostop. Ker je čitalnica namenjena individualnemu delu, se v njej vsak dan začuti študijski utrip pripripravah na izpite ali pri pisanju raznovrstnih nalog.

Kontakt: library.epf@um.si  in citalnica.epf@um.si


Tutorski sistem

Tutorji študenti smo ekipa enajstih študentov najmanj drugega letnika Ekonomsko-poslovne fakultete, ki nas druži želja po pomoči študentom prvega letnika. Študentom smo na voljo v času tutorskih ur v tutorski pisarni in po elektronski pošti (na osebnih e-naslovih in tutor.epf@um.si).Ponujamo odgovore na vprašanja, kot so:

 • Kje je predavalnica, kabinet ….?
 • Kdaj se moram prijaviti na izpit?
 • Kako se naučiti določeno snov?
 • Kje lahko kupim študentske bone?

Namen tutorskega sistema:

 • olajšati študentom prvega letnika vključevanje v univerzitetno okolje;
 • usmerjati študente skozi študij in jim svetovati pri reševanju problemov, ki se pojavljajo v času    prvega leta študija;
 • izboljšati študijske rezultate, povečati prehodnost študentov in izboljšati kakovost študija;


Naloge tutorja študenta so:

 • nudi pomoč študentom prvega letnika pri njihovem študiju v prvem letniku;
 • posredovanje študijskih in obštudijskih informacij;
 • svetovanje pri problemih, ki so vezani na študij;
 • reševanje morebitnih težav vezanih na študij

Mnenja študentov

Bil sem eden izmed mnogih, ki se po končani gimnaziji niso znali opredeliti, ali pa se niso mogli vpisati na želeno fakulteto. Kar še danes cenim in bom tudi v prihodnje je, da sem na EPF dobil možnost in jo tudi izkoriščam sebi v prid. Rad trdim, da je vsaka pot, za katero se odločimo, pravilna, če le igramo na prave karte. Študijska pot na EPF pa je pot, ki med in po samem študiju ponuja veliko več od ostalih.

- Martin Knapič


Za študij na Ekonomski-poslovni fakulteti sem se odločila zaradi želje po pridobitvi kvalitetnega ekonomskega znanja, pestrosti programa, ki ga fakulteta ponuja in možnosti izobraževanja v tujini.

- Maršenka Marksel


Za študij na EPF sem se odločil:
• Ker mi znanje ekonomije pomaga pri razumevanju in reševanju življenjskih situacij,
• ker lahko aktivno sodelujem pri izboljšavah študijskega procesa,
• ker kot član v različnih klubih spoznavam nove ljudi.

- Tadej Pukšič