Povabilo k študiju

Vsaka kariera ima svoj začetek in na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru je v 60-tih letih obstoja in tradicije svojo kariero začelo več kot 35.000 diplomantov.

V teh letih je Ekonomsko-poslovna fakulteta postala moderna izobraževalna ustanova, ki je uspešno prenovila vse svoje študijske programe v letih 2006-2008 ter jih prilagodila zahtevam Bolonjske deklaracije v smislu formule 3 + 2 + 3. Na fakulteti imamo razpisana:

  • dva dodiplomska študijska programa 1. stopnje (Visokošolski strokovni študijski program Poslovna ekonomija; Univerzitetni študijski program Ekonomske in poslovne vede);
  • en študijski program na 2. stopnji (Ekonomske in poslovne vede) ter
  • študijski program na 3. stopnji (Ekonomske in poslovne vede).

Ekonomsko-poslovna fakulteta se uvršča med večje in starejše fakultete v Sloveniji. Ker menimo, da je odličnost izjemno pomembna v procesih globalizacije, ki so prisotni tudi v univerzitetnem prostoru, je Ekonomsko-poslovna fakulteta akreditirala svoje programe tudi v
- AACSB International - The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB),
- European Council for Business Education (ECBE),
Accreditation Council for Business Schools and Programs  (ACBSP).

Čeprav smo s prehojeno razvojno potjo zadovoljni in se lahko s ponosom ozremo nazaj, se zavedamo, da nas v evropskem univerzitetnem prostoru čaka še mnogo izzivov. Z zastavljeno vizijo, da bo EPF odlična, na nacionalni in širši evropski ravni priznana, v globalni svet vpeta, raziskovalno usmerjena ekonomsko-poslovna šola, na fakulteti sledimo poslanstvu, da bomo s povezovanjem raziskovanja in izobraževanja na področju ekonomskih in poslovnih ved prispevali k celostnemu razvoju posameznikov in se vključevali v razvoj gospodarstva in družbene skupnosti v nacionalnem in širšem evropskem okolju.

Svojo vpetost v evropski in globalni svet pa dokazujemo s številnimi sodelovanji v več kot 200 mednarodnih partnerstvih, v sklenjenih sporazumih in številnimi študijskimi izmenjavami. Ekonomsko-poslovna fakulteta je vključena v različne programe mednarodne izmenjave.  V okviru programov ERASMUS+, Bilaterala in CEEPUS-a je v obdobju zgolj od leta 2009 fakulteto obiskalo več kot 2080  tujih študentov, kar nas uvršča na prvo mesto po številu tujih študentov znotraj Univerze v Mariboru. Za študij na EPF se vsak semester odloči vsaj 120 tujih študentov, v povprečju pa se 60 študentov EPF odloči za študij oziroma izmenjavo v tujino. Na fakulteti vsako leto gostimo vsaj 50 tujih gostujočih visokošolskih učiteljev v okviru izmenjav, ki za naše študente izvedejo predavanja.

Za nas je pomembna raziskovalna odličnosti ter povezanost znanstvenega in pedagoškega delovanja sodelavcev s prenosom znanja v študijski proces. Ekonomsko-poslovna fakulteta ima mlad in motiviran kolektiv pedagoškega osebja in strokovnih služb, s katerimi dosegamo mednarodno primerljivo kakovost. Zavedamo pa se tudi družbene odgovornosti in podpiramo težnje trajnostnega razvoja skupaj s Študentskim svetom EPF.

Fakulteta je vključena v evropska raziskovalna projekta Po kreativni poti do znanja in Študentski inovativni projekti za družbeno korist, kjer v okviru projekta študenti skupaj z mentorjem na fakulteti in mentorjem v podjetju oziroma negospodarski organizaciji rešujejo konkretne probleme podjetja oziroma negospodarskega in neprofitnega sektorja. Tako je v letu 2018 na projektih sodelovalo 43 študentov EPF, v letu 2019 pa že 69 študentov.

Ekonomsko-poslovna fakulteta je odprta, do študentov prijazna fakulteta. Poleg visoke kakovosti in dobre zaposljivosti naših diplomantov, kar je zagotovo cilj vsakega diplomanta, lahko del študentskega časa na Ekonomsko-poslovni fakulteti študenti izkoristijo za mednarodno izmenjavo, za strokovna in športna srečanja z drugimi študenti, za učenje jezikov in za vrsto drugih dobro organiziranih obštudijskih dejavnosti. Fakulteta je razvila prijazno okolje za študente, ki imajo poleg študija še dodatne aktivnosti na kulturnem, umetniškem in športnem področju.

Vabimo vas tudi k branju E-obvestil Ekonomsko-poslovne fakultete. V njih opisujemo različne zanimive dogodke, ki so se zgodili na fakulteti in napovedujemo nove, predstavljamo nekatera dogajanja na fakulteti, prav tako pa E-obvestila vsebujejo tudi pomembne informacije za sedanje, bivše in bodoče študente.

Vljudno vabljeni vsi, ki se odločate za vpis na fakulteto. Pridite po prava znanja in ustvarite kariero!

Vaša Ekonomsko-poslovna fakulteta