Delavnica: Timsko in skupinsko delo na študiji primera

Kategorija: Družbena odgovornost

Od: 22 maj 2017 ob 08:00

Do: 22 maj 2017 ob 09:30

R0.1, Razlagova 14

EPF

tjasa.strukelj@um.si

Na Ekonomsko-poslovni fakulteti je v ponedeljek, 22. maja 2017 ob 8:00 uri v predavalnici R0.1  doc. dr. Tjaša Štrukelj izvedla delavnico, na kateri so študenti z uporabo metode timskega dela in skupinskega dela na študiji primera razvijali svoje kompetence, s katerimi bodo lahko izboljšali svojo študijsko in delovno učinkovitost ter tako prispevali tudi k boljšanju svoje zaposljivost.

Obe metodi na Ekonomsko-poslovni fakulteti že uporabljamo, a smo ju nedavno razvili in dopolnili v okviru projekta Erasmus+ “The acceleration method of development of transversal competences in the students’ practical training process”. V projektu smo člani Ekonomsko-poslovne fakultete razvili proces z uporabo različnih metod ustvarjalnega praktičnega poučevanja, s katerim želimo omogočiti hitrejši in bolj ciljno usmerjen razvoj izbranih prečnih oz. prenosljivih kompetenc študentov.

Izboljšanje kompetenc za povečanje možnosti za zaposljivost študentov pa intenzivno nagovarjamo pri izvedbi projekta Po kreativni poti do znanja z naslovom »Reševanje bivalnega problema za hitrejše osamosvajanje mladih«. V tem projektu dokazujemo, da je kompetence mladih možno ciljno razvijati in jih v času študija povezati s kompetencami, potrebnimi na konkretnem delovnem mestu, in zanj potrebnimi znanji in izkušnjami. To je možno lažje doseči tudi s ciljnim usmerjanjem razvoja kompetenc z uporabo metod timskega in skupinskega dela na študiji primera. Študentje z boljšimi kompetencami so lažje zaposljivi in imajo tako hitreje zagotovljene pogoje za svojo hitrejšo osamosvojitev, kar je cilj omenjenega projekta Po kreativni poti do znanja.

Informacije

KDO?
doc. dr. Tjaša Štrukelj, visokošolska učiteljica Ekonomsko-poslovne fakultete

KAJ?  Delavnica Timsko in skupinsko delo na študiji primera

KDAJ? Ponedeljek, 22. maj 2017 ob 8:00 uri

KJE? Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Razlagova ulica 14, predavalnica R0.1

Metoda študije primera ima več pristopov, na delavnici smo sledili metodi kot je bila razvita na Harvard Business School in vključena v proces razvoja prečnih oz. prenosljivih kompetenc kot sestavni del praktičnega poučevanja v okviru prej omenjenega Erasmus+ projekta. Preučevali smo primer družinskega podjetja MAD, d.o.o., v kateri je opisana aktualna situacija podjetja z realnimi podatki podjetja, razen imen. Študentje so bili postavljeni pred sprejemanje odločitev, izzivi, iskanjem priložnosti problema, s katerim se sooča podjetje in smo ga v študiji primera nagovarjali. Problem so morali identificirati, analizirati in ga rešiti, najprej individualno in kasneje v timu. Tako smo iskali sinergije med individualnim delom študentov in timskim delom, ki je sledilo kasneje. Po predstavitvi in diskusiji timskih rešitev smo udeleženci delavnice skupinsko poiskali skupno rešitev in sprejeli zaključke, kar je ponovno predstavljalo nadgradnjo prej poiskanih rešitev v timu.

V delavnici smo se osredotočali predvsem na razvoj izbranih kompetenc študentov, ki naj pomagajo študentom te kompetence osebno razviti in jim tako povečati možnost hitre prve zaposlitve. S tem bodo lažje in hitreje rešili tudi svoj bivalni problem in problem svojega osamosvajanja, kar nagovarjamo v okviru prej omenjenega projekta Po kreativni poti do znanja. S preučevanjem izbrane študije primera družinskega podjetja MAD, d.o.o. smo ciljno nagovarjali predvsem naslednje prečne oz. prenosljive kompetence: sposobnost spodbujanja in sprejemanja sprememb; sposobnost razvijanja novih konceptov in novih povezav med obstoječimi idejami in koncepti; sposobnost aktivnega vključevanja v naloge; sposobnost spoštovanja norm in pravil skupine; sposobnost javnega nastopanja in veščine samoizražanja. Študentje so bili pri posameznih korakih individualnega, timskega oz. skupinskega dela na študiji primera opozorjeni razvoj katere od teh kompetenc pri delu s posameznim korakom nagovarjamo, da so ozavestili na kakšen način se kompetence ciljno razvijajo. Metodo študije primera smo kombinirali z metodo timskega dela.

Rezultate metode timskega dela smo optimizirali z dobrim določanjem nalog tima, skrbnim določanjem članov tima (skladno z njihovimi različnimi znanji in sposobnostmi), poučevanjem veščin, ki jih študentje pridobijo z delom v timu (npr. z razvojem timske pogodbe, ki jo sestavijo in podpišejo vsi člani tima in ki vključuje določanje pravil dela v timu) ter ocenjevanjem njihovega dela (vodja delavnice in drugi člani tima so ocenili delo vsakega člana tima). Člani tima so pri reševanju zastavljenih nalog iz študije primera pripravili različne alternative, diskutirali njihove prednosti in slabosti, dve med njimi natančneje preučevali in izbrali po njihovem mnenju najboljšo alternativo. Slednjo so predstavili v skupini, kar je bila osnova za skupinsko diskusijo ob koncu delavnice in primerjavo ter sprejetje sklepa o najboljši alternativi, na podlagi katere smo sprejeli tudi ustrezne sklepe delavnice. Izvajalka delavnice je na koncu podala povzetke, izpostavila ključne točke skupnega dela in ponovno povzela kako in katere kompetence so študentje tekom izvedbe delavnice razvijali.

Srečanje smo tako zaključili s pogovorom o razvoju prečnih oz. prenosljivih kompetenc študentov, ki smo jih nagovarjali, in konstruktivnim pogovorom o tem, kako lahko takšno ciljno razvijanje posameznih kompetenc pripomore k hitrejši zaposlitvi mladih, kar je osnova za njihovo osamosvajanje z reševanjem bivalnega problema.

Vabljeni k uporabi praktičnih metod poučevanja, s katerimi lahko trajnostno razvijamo in ciljno usmerjamo kompetence študentov!

V imenu visokošolskih učiteljev in sodelavcev Ekonomsko-poslovne fakultete
doc. dr. Tjaša Štrukelj 

Nazaj na dogodke