Strokovne reference

Izpopolnjevanja

Leta 1998 sem se udeležila strokovnega seminarja Osnove visokošolske didaktike (izvajalec Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru) v trajanju 48 ur in se leta 2006 še izpopolnjevala na poletni šoli Mentoriranje na diplomskem in podiplomskem študiju (v organizaciji Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani).

Izpopolnjevala sem se na univerzah v Bayreuthu v Nemčiji, Udinah v Italiji, na Dunaju v Avstriji in se udeležila poletne šole v Bratislavi na Slovaškem.

Strokovno in organizacijsko delo, članstvo

V letu 2007 sem postala predstojnica Inštituta za operacijske raziskave na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru.

Sem aktivna članica Sekcije za operacijske raziskave Slovenskega društva Informatika (SDI-SOR); od leta 1997 sem članica Upravnega odbora SDI-SOR.

V letu 2007 sem postala članica Komisije za ocenjevanje kakovosti Ekonomsko-poslovne fakultete Maribor in v letu 2008 nadomestna članica EPF v Komisiji za ocenjevanje kakovosti univerze na Univerzi v Mariboru. V študijskem letu 2006/2007 sem bila članica komisije za izvedbo študentske ankete na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru in vodja 1. skupine, prav tako v letu 2007/2008; v tem letu sem tudi vodila in nadzirala delo vseh skupin za izvedbo ankete. Poleg tega sem bila v letu 2003 članica komisije za ocenitev prijavljene teme doktorske disertacije, v letu 2006 članica komisije za priznavanje izobraževanja in v letu 2008 predsednica tovrstne komisije, v letu 2007 pa članica strokovne komisije za izdelavo strokovnega poročila o izpolnjevanju pogojev za ponovno izvolitev v naziv asistenta.

Moje sodelovanje v organizacijskih in programskih odborih mednarodnih konferenc je naslednje:

 • programski odbor mednarodne konference IDIMT Interdisciplinary Information Management Talks (Johannes Kepler University Linz in Prague University of Economics) v letih 2005, 2006, 2007 in tudi 2008,
 • organizacijski odbor mednarodnega simpozija International Symposium on Operational Research (SDI-SOR) v letih 1997, 1999, 2003, 2005, kjer sem tudi vodila sekcije,
 • programski odbor mednarodnega simpozija International Symposium on Operational Research (SDI-SOR) v letu 2007, ko sem prav tako vodila sekcijo.

Kot pisec recenzij sodelujem z naslednjimi revijami:

 • od leta 2007 s Systems Research and Behavioral Science, ki je revija s faktorjem vpliva in je indeksirana v SSCI – Social Sciences Citation Index (Thomson ISI), pa tudi v Current Contents/Social and Behavioral Sciences (Thomson ISI), INSPEC (IEE), Periodical Abstracts (ProQuest), SCOPUS (Elsevier), Social Sciences Index & Abstracts (H W Wilson), Social Scisearch (Thomson ISI),
 • od leta 2006 z Journal of Information and Organizational Sciences (ki jo COBISS beleži kot Zbornik radova), ki je revija z mednarodnim recenzijskim odborom, uvrščena v mednarodne podatkovne baze CSA Technology Research Database, Computer and Information Systems Abstracts, Mechanical and Transport Engineer Abstract, Civil Engineering Abstracts, Electronics & Commmunications Abstracts, INSPEC,
 • od leta 2006 z revijo Naše gospodarstvo, ki je revija z mednarodnim recenzijskim odborom, uvrščena v mednarodne podatkovne baze ABI/INFORM in EconLIT,
 • v letu 2004 pa sem bila tudi recenzentka pri reviji Management, ki je revija z mednarodnim recenzijskim odborom, uvrščena v mednarodno podatkovno bazo EconLit.

Poleg tega od leta 1991 pišem prikaze knjig; med drugimi je v letu 2007 izšel prikaz knjige v reviji Systems Research and Behavioral Science, ki je revija s faktorjem vpliva in je indeksirana v SSCI – Social Sciences Citation Index (Thomson ISI).

Raziskovalno delo

Sodelujem pri naslednjih projektih:

 • od leta 2006 dalje: Okvir strateških usmeritev za spodbujanje internacionalizacije slovenskih malih in srednjih podjetij, ciljni raziskovalni program Konkurenčnost Slovenije 2006-2013, razvojna raziskava V5-0210;
 • od leta 2007 dalje: Primerjalna analiza relativnih cen v Sloveniji, ciljni raziskovalni program, razvojna raziskava V5-0204,
 • od leta 2008 dalje: Primerjalna analiza relativnih cen v Sloveniji, ciljni raziskovalni program, razvojna raziskava V5-0404.

V prejšnjih letih sem sodelovala pri naslednjih projektih:

 • v letih 1990-1992: Transformacije in aproksimacije modelov za optimizacijo ekonomskih procesov z upoštevanjem velikega števila omejitev in medsebojnih vplivov odločitvenih spremenljivk, URP Ekonomski sistem in kvantitativne analize, Programski sklop Sistem mednarodnih ekonomskih odnosov in finančni sistem, C5-0587;
 • v letih 1994-1997 sem sodelovala pri raziskovalnem projektu Računalniško podprti modeli za analizo in optimizacijo ekonomskih procesov (financer MZT in sofinancer Mesarstvo Šentjur) ter pri raziskovalni nalogi Optimizacija procesne proizvodnje (financerja Mestna občina Maribor in Tovarna dušika Ruše);
 • v letih 1999-2003: temeljni raziskovalni program Inovativno podjetje v tranziciji, P-502;
 • v letih 2003-2005: projekt Vzpostavitev modela za spremljanje globalne konkurenčnosti slovenskega gospodarstva, ciljni raziskovalni program Konkurenčnost Slovenije 2001-2006.

Rezultati mojega raziskovalnega dela so objavljeni v mednarodnih in domačih revijah, in sicer so trije članki, kjer sem prvi avtor, objavljeni v revijah s faktorjem vpliva in indeksiranih v podatkovnih zbirkah SCI, SSCI ali A&HCI: Kybernetes, International Small Business Journal, Drušvena istraživanja. Poleg tega sem objavljala v revijah, ki so revije z mednarodnim recenzijskim odborom in uvrščene v mednarodne podatkovne baze. V mednarodnih podatkovnih bazah so navedeni tudi zborniki konferenc, v katerih so objavljeni znanstveni prispevki na konferenci. Sem soavtorica znanstvene monografije Systems thinking and climate change system. Sem avtorica in soavtorica samostojnih znanstvenih sestavkov ali poglavij v monografski publikaciji in samostojnega strokovnega sestavka ali poglavja v monografski publikaciji.

Med objavljenimi znanstvenimi prispevki na konferencah sem imela v letih 2005-2008 sedem vabljenih predavanj, in sicer na Interdisciplinary Information Management Talks (Johannes Kepler University Linz in Prague University of Economics) v letih 2005, 2006, 2007 in 2008, New Trends in Business Management (Faculty of Business Economics in Košice, University of Economics in Bratislava) v letu 2005, Systems Approaches (Prague University of Economics) v letu 2006, International Conference on Operational Research (Croatian Operational Research Society) v letu 2008.


Nazaj na predstavitev