Življenjepis

IZOBRAZBA

Leta 1990 sem pridobila naziv univerzitetni diplomirani ekonomist z zagovorom diplomskega dela »Analiza statističnega vzorca po glavnih komponentah« na smeri Analiza in planiranje na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru. V okviru dodiplomskega študija sem po študijskem programu opravila tudi izpite iz tujega jezika.

Leta 1994 sem pridobila naziv magister ekonomije z zagovorom magistrskega dela »Računalniško podprte poslovne igre za simuliranje optimalnega odločanja« na smeri Planiranje in optimiranje poslovnih procesov programa Ekonomska analiza in družbeno planiranje na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru.

Leta 1998 sem pridobila znanstveni naslov doktor ekonomskih in poslovnih znanosti s področja kvantitativnih ekonomskih analiz z zagovorom doktorske disertacije z naslovom »Simuliranje izvajanja okoljsko upravljanega poslovnega procesa« na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru.

NAGRADE

Leta 1990 sem prejela Zlati znak Univerze v Mariboru za izjemne študijske uspehe in aktivnost v študentskem obštudijskem udejstvovanju.

Leta 1991 sem prejela Kidričevo nagrado za študente Univerze v Mariboru, in sicer za raziskovalno delo, opravljeno za diplomsko delo VII. stopnje.

DELOVNE IZKUŠNJE

Zaposlitev

Leta 1991 sem se zaposlila na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru kot stažistka-raziskovalka v okviru URP/RP Ekonomski sistem in kvantitativne analize, tematski sklop Transformacije in aproksimacije modelov za optimizacijo ekonomskih procesov z upoštevanjem velikega števila omejitev in medsebojnih vplivov odločitvenih spremenljivk. Moj mentor na Inštitutu za operacijske raziskave je bil prof. dr. Ivan Meško. Na Katedri za kvantitativne ekonomske analize sem vodila tudi računalniške vaje za Metode optimiranja in Operacijske raziskave ter uvajalno izvajala vaje iz Operacijskih raziskav I., 2. del.

Leta 1994 sem se zaposlila na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru kot stažistka-asistentka. V letih 1994-1997 sem sodelovala pri raziskovalnem projektu Računalniško podprti modeli za analizo in optimizacijo ekonomskih procesov ter pri raziskovalni nalogi Optimizacija procesne proizvodnje. V študijskem letu 1996/1997 sem izvajala pri Kvantitativnih metodah za poslovno odločanje in pri Operacijskih raziskavah I, 2. del, leto kasneje pa še pri Operacijskih raziskavah I, 1. del in pri Izvedbenem managementu.

Leta 1997 sem na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru sklenila delovno razmerje kot asistentka, voljena za predmetno področje kvantitativnih ekonomskih analiz. V študijskem letu 1997/1998 sem poleg navedenih vaj v prejšnjem letu vodila vaje še pri Operacijskih raziskavah I, 1. del in pri Izvedbenem managementu.

Od januarja 1999 do oktobra 2008 sem bila izvoljena v naziv docentke za področje kvantitativnih ekonomskih analiz. Vodila sem vaje pri Operacijskih raziskavah I., 1. in 2. del, Operacijskih raziskavah – GING in pri Izvedbenem managementu. Od študijskega leta 2001/2002 sem nosilka predmeta Kvantitativne metode za poslovno odločanje (UNI Program '96), od študijskega leta 2002/2003 pa še nosilka predmeta Analiza odločanja (UNI Program '96); pri obeh predmetih izvajam predavanja in vaje.  24. oktobra 2008 sem bila izvoljena v naziv izredne profesorice za področje kvantitativnih ekonomskih analiz.

V letu 2002 sem predavala sklop predavanj na tuji univerzi, t.j. Wirtschaftsuniversität Wien, Abteilung für Wirtschaftsstatistik, na temo Optimisation methods for environmentally oriented business decision-making.

V študijskem letu 2007/2008 sem postala nosilka naslednjih predmetov: Analiza odločanja (BUN program), Analiza poslovnega odločanja (BVS program), Metode ustvarjalnega reševanja problemov (BVS program), pri katerih izvajam predavanja in vaje; Metode ustvarjalnega razmišljanja in odločanja (BUN program), pri katerem začnem izvajati predavanja in vaje v letu 2008/2009. V letu 2007/2008 sem tudi izvajala laboratorijske vaje za predmet Statistika (BUN program) in Metode raziskovanja (BM program), pri katerem nadaljujem z izvedbo tudi v letu 2008/2009.

Poleg tega predavam tudi pri MBA študiju Poslovodenje in organiziranje v okviru Programskih vidikov managementa (2006/2007, 2007/2008) in integrativnega modula Procesni management (2007/2008), predavala pa sem tudi pri magistrskem študiju Ekonomija in poslovne vede pri predmetu Obvladovanje inovacij in kakovosti za 1. letnik magistrskega študija Inovacijski management in ekonomika inovacij (v letu 2005/2006).

Sem mentorica in komentorica pri diplomskih in magistrskih nalogah ter doktorskih disertacijah.

Sem avtorica univerzitetnega učbenika z recenzijo, ki je izšel leta 2003, drugih učnih gradiv iz leta 1999 (na dodiplomskem študiju) in 2007 (na podiplomskem študiju) ter zapiskov predavanj iz leta 2008. Napisala sem tudi številna druga učna gradiva, ki so študentom na voljo na portalu EPF.


Nazaj na predstavitev