Senat

​Senat Ekonomske-poslovne fakultete je strokovni organ fakultete, ki ga sestavlja 12 visokošolskih učiteljev, dekan in 3 predstavniki študentov. Člane Senata fakultete, ki so visokošolski učitelji, voli Akademski zbor fakultete tako, da so enakopravno in ustrezno zastopane vse znanstvene in umetniške discipline ter strokovna in študijska področja fakultete. Člane Senata fakultete, ki so predstavniki študentov, voli Študentski svet fakultete, dekan pa je član senata po svojem položaju.

Člani senata

Nejc Fir- študent

nejc.fir@student.um.si

Nomi Hrast- študent

nomi.hrast@student.um.si

Tim Očko- študent

tim.ocko@student.um.si

Luka Ščančar- študent

luka.scancar@student.um.si