Komisija za znanstveno - raziskovalne zadeve

Komisija za znanstveno-raziskovalne zadeve, ima sedem članov in jo sestavljajo: prodekan za raziskovalno dejavnost in štirje člani, ki jih imenuje Senat fakultete izmed visokošolskih učiteljev oziroma znanstvenih delavcev ter dva študenta. Mandatna doba članov komisij traja štiri leta, mandat članov iz vrst študentov pa eno leto. Člani komisij so lahko po preteku te dobe ponovno imenovani.

Člani komisije

Obrazci

  • Prošnja za podaljšanje izdelave znanstvenega magistrskega oz. specialističnega dela​Magistrandi, ki iz upravičenih razlogov ne morejo predložiti magistrskega dela v določenem roku 18 mesecev, lahko KZRZ podaljša rok na osnovi prošnje in mentorjevega mnenja.

    Specializandi, ki iz upravičenih razlogov ne morejo predložiti specialističnega dela v določenem roku 12 mesecev, lahko KZRZ podaljša rok na osnovi prošnje in mentorjevega mnenja.
    Prošnje se 7 dni pred iztekom roka oddajo v referatu za podiplomski študij.

 

Zapisniki komisije

2016

Januar 2016