Komisija za ocenjevanje kakovosti

Komisija dela v skladu z Zakonom o visokem šolstvu, Statutom Univerze v Mariboru, Merili za spremljanje, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti visokošolskih zavodov, študijskih programov ter znanstveno-raziskovalnega, umetniškega in strokovnega dela in Pravilnikom o postopku samoevalvacije in evalvacije Univerze in njenih članic ter o sestavi in številu članov komisije za ocenjevanje kakovosti Univerze, upoštevajoč pri tem smernice, navodila in priporočila Senata Univerze v Mariboru ter ostalih splošnih aktov Univerze v Mariboru.

Poslovnik kakovosti UM

 

Skladno z dopisom UM z dne 15.7.2019 v zadevi varovanja osebnih podatkov pri javni objavi samoevalvacijskih poročil, vezano na sklep 20. redne seje Komisije za ocenjevanje kakovosti univerze št. 9 z dne 6.6.2019, so samoevalvacijska poročila umaknjena.

Člani komisije