Akademski zbor EPF

Akademski zbor Ekonomsko-poslovne fakultete sestavljajo vsi visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci. Pri delu Akademskega zbora fakultete sodelujejo tudi predstavniki študentov, ki jih izvoli Študentski svet fakultete, tako da je njihovo število najmanj ena petina članov Akademskega zbora. Predstavniki študentov sodelujejo pri obravnavi in odločanju tistih vprašanj, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov ter na študijske programe, ter sodelujejo pri postopku izbire kandidata za dekana. Mandatna doba članov akademskega zbora fakultete iz vrst študentov traja eno leto. Akademski zbor fakultete:

  • Izvoli Senat fakultete,
  • Senatu predlaga kandidate za dekana,
  • obravnava in sprejema program razvoja fakultete,
  • obravnava in sprejema poročilo o delu fakultete ter daje predloge in pobude senatu fakultete,
  • opravlja druge naloge, ki jih določa Statut.

Člani akademskega zbora

Aleksandra Amon

aleksandra.amon@student.um.si

Mojca Bezjak

mojca.bezjak1@student.um.si

David Bohar

david.bohar@student.um.si

Benjamin Bine Bregant

benjaminbine.brega@student.um.si

Helena Cenc

helena.cenc@student.um.si

Nejc Fir

nejc.fir@student.um.si

Ajda Grabnar

ajda.grabnar@student.um.si

Nomi Hrast

nomi.hrast@student.um.si

Mia Jecelj

mia.jecelj@student.um.si

Anže Kokol

anze.kokol@student.um.si

Cecilija Matul

cecijila.matul@student.um.si

Špela Klara Mauhler

spela.mauhler@student.um.si

Anže Osterveršnik Črešnar

anze.osterversnik@student.um.si

Dino Prepelič

dino.prepelic@student.um.si

Maša Selinšek

masa.selinsek@student.um.si

Nuša Sluga

nusa.sluga@student.um.si

Luka Ščančar

luka.scancar@student.um.si

Katarina Žerdin

katarina.zerdin@student.um.si