Razpis delovnega mesta - tajnik članice

Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta razpisuje prosto delovno mesto J017908 TAJNIK ČLANICE VII/2 (tajnik EPF, m/ž, šifra delovnega mesta: 2005080) za mandatno dobo štirih let, s polnim delovnim časom.

Za delovno mesto J017908 tajnik članice VII/2 (tajnik EPF), m/ž, šifra delovnega mesta: 2005080, mora kandidat/kandidatka, poleg zakonsko predpisanih pogojev, izpolnjevati še naslednje pogoje:

 • Stopnja izobrazbe: VII/2
  KLASIUS_SRV: Sedma raven: Visokošolsko izobraževanje druge stopnje in podobno izobraževanje/ visokošolska izobrazba druge stopnje in podobna izobrazba
 • Smer izobrazbe: družboslovna, tehniška, pravna, ekonomska, organizacijska, naravoslovna, humanistična; KLASIUS_P: 1 - izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev, 2 - umetnost in humanistika, 3 - družbene, poslovne, upravne in pravne vede, 4 - naravoslovje, matematika in računalništvo, 5 - tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo, 6 - kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo, veterinarstvo, 7 - zdravstvo in sociala, 8 – storitve
 • Zahtevana znanja: osnovna računalniška pismenost
 • Zahtevani posebni pogoji: opravljen strokovni izpit iz Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP), organizacijske in vodstvene sposobnosti
 • Zahtevani jeziki: aktivno znanje enega svetovnega jezika
 • Zahtevane delovne izkušnje: 60 mesecev s področja vodenja sistemov.

Kandidati/ke poleg dokazil o izpolnjevanju pogojev k vlogi priložijo tudi Motivacijsko pismo za to delovno mesto.

Pisne vloge z ustreznimi dokazili o izpolnjevanju pogojev, opisom dosedanjega dela in Motivacijsko pismo za to delovno mesto, kandidati/kandidatke posredujejo v sedmih dneh po objavi na naslov "Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, Maribor, v zaprti kuverti s pripisom " NE ODPIRAJ! ZA RAZPIS TAJNIKA EPF".

Pogodba o zaposlitvi z izbranim kandidatom/kandidatko bo sklenjena za določen čas mandatnega obdobja štirih let, s polnim delovnim časom.

Neizbrani kandidati/kandidatke bodo o odločitvi obveščeni najpozneje v osmih dneh po zaključenem postopku izbire.

Rok prijave: od 7.11.2017 do 14.11.2017.

Dekanica UM EPF:
Izr. prof. dr. Lidija Hauptman

Objavljeno:

 • na spletnih straneh Univerze v Mariboru, dne 7.11.2017
 • na oglasni deski in spletnih straneh UM EPF, dne 7.11.2017
 • na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, dne 7.11.2017